HMS kurs, hva er det? Det er mange spørsmål som melder seg når man skal orientere seg i jungelen av forskrifter og pålegg. Her har vi samlet noen av det vanligste spørsmålene vi får.

Beregnet tid: 1 time.

HMS kursene gjennomføres på denne måten: (Detaljert fremgangsmåte)

 1. Velg HMS kurset og bransjen som passer ditt behov

  Du velger mellom HMS kurs for ledere, verneombudskurs eller grunnkurs i den bransjen som passer best.
  HMS kurs velg bransje

 2. Sett deg inn i kursmaterialet

  Lover, forskrifter og materiale relevant for din bransje er organisert slik at et er lett å få oversikt. Start når du vil. Bruk så lang tid du ønsker.HMS kurs

 3. Gjennomfør kunnskapstesten

  Kunnskapstesten må gjennomføres sammenhengende. Kunnskapstesten kan gjennomføres så mange ganger du ønsker. Det koster ikke noe før man har bestått testen og oppgir personlig informasjon.HMS kurs eksamen

 4. Kursbevis og internkontroll

  Straks HMS kurset er betalt enten ved faktura/bank eller kredittkort/PayPal, utsteder vi gyldig kursbevis.HMS kurs detaljer

Hva er HMS?

HMS er en forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. HMS er arbeidet for å ivareta arbeidstakeres interesser på arbeidsplassen.

Hvem må ha HMS kurs?

Både verneombud (VO) og bedriftens øverste leder er lovpålagt å gjennomføre HMS kurs.
Opplæringen helse, miljø og sikkerhet skal kunne dokumenteres med godkjent kursbevis.
Arbeidsmiljøloven § 3-5 fastslår at arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS kurs). Plikten er personlig og kan ikke delegeres til for eksempel verneombud
Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.
En del av denne opplæringen er HMS kurs. Loven sier videre at alle verneombud skal gjennomgå 40 timers opplæring, populært kalt «verneombudskurs». Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning åpner for likevel for kortere, nettbasert opplæring dersom dette er forsvarlig.
Det er også vanlig at ansatte i ledende eller særlig ansvarsfulle stillinger gjennomfører et HMS kurs. Utover dette bør medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg (AMU) ta HMS kurs.

Er HMS kurset deres godkjent?

Arbeidstilsynet har dessverre ingen «offisiell» godkjenningsordning for den lovpålagte HMS opplæringen for bedriftens øverste leder. AML $3-5 sier at Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen. Dette har ennå ikke skjedd. Våre HMS kurs forholder seg derfor til de til en hver tid gjeldende retningslinjer gitt av Arbeidstilsynet. Vi har utdannet flere tusen ledere de siste årene og vi har ennå ikke opplevd at kunden har fått «underkjent» HMS kurset.

Hva koster HMS kurset?

Ett kurs koster kr. 1 990,- (+mva) og faktureres enkeltvis. Faktura sendes per epost, men kurset kan også betales med kort via PayPal.
Internkontrolldokumentet koster kr. 199,-, mens det nettbaserte internkontrollsystemet er gratis i 12 mnd og deretter kun kr 39,- pr mnd.
Ønsker du også kursbeviset tilsendt pr post kan koster det kun kr 149.-
Det er også mulig å gjøre en bedriftsavtale med rabatter dersom det er flere personer i samme organisasjon som skal ta HMS kurs. Disse kan faktureres enkeltvis eller samlet.

Hva er 40-timerskurs?

«40-timerskurs» er benevnelsen på HMS kurset alle verneombud har krav på i følge Arbeidsmiljøloven (AML). Noen ganger kalles kurset ganske enkelt for Verneombudskurs.
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning åpner imidlertid for at kortere opplæring kan godkjennes dersom det er forsvarlig. Det er denne type nettkurs vi tilbyr for Verneombud.

Hva er forsvarlighetsvurdering?

Dersom opplæringen av Verneombudet skjer i andre former enn klassisk 40-timerskurs, skal det gjøres en vurdering av hvor forsvarlig dette valget er for bedriften. Dette for å ha dokumentert at det er gjort et aktivt og opplyst valg.

Hvor lang tid tar det å gjennomføre HMS kurset?

Vanligvis tar det fra 1-3 timer fra du begynner, til du har bestått og har fått HMS kursbeviset.
Hvor lang tid teoridelen tar varierer veldig. Det kommer an på hvor mye du kan fra før og hvor dypt du har behov for å gå i materialet. Du trenger ikke gjøre dette steget sammenhengende.
Kunnskapstesten tar ca 30 minutter. Denne må gjennomføres sammenhengende.

Må alle ledere ha HMS kurs?

Loven sier at bedriftens øverste leder skal ha HMS kurs. Dvs, at dersom du er daglig leder, eller tilsvarende funksjon, skal du ha HMS kurs.

Hva får jeg etter kurset er fullført?

Etter at kurset er bestått får du et gyldig kursbevis som spesifiserer innholdet og hvordan HMS kurset er gjennomført i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet. I tillegg får du et omfattende internkontrollsystem som du skal bruke i det kontinuerlige HMS arbeidet i bedriften. HMS kurset i seg selv er ikke nok. Bedriften må altså dokumentere HMS arbeidet også. Internkontrollsystemet hjelper med dette.

Hva er konsekvensen av å ikke gjennomføre HMS opplæring?

Dersom du får tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet må du regne med at de etterspør dokumentasjon på at du har gjennomført opplæring. Dersom du ikke kan dokumentere dette må du regne med at du får pålegg om å gjennomføre opplæring. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om straff for alvorlige brudd på loven. Men vi antar at disse straffebestemmelsene først kommer til anvendelse i mer alvorlige tilfeller.
Ved alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven kan Arbeidstilsynet reagere på flere ulike måter:
Dagbøter fra Arbeidstilsynet
Pålegg om å gjennomføre ulike tiltak
Pålegg om stans av arbeidet inntil tiltakene er gjennomført
Bøter og fengsel kan i bli aktuelt for de aller mest alvorlige tilfellene. For eksempel personskader, dødsfall, naturskader og store materielle skader.

Må innehavere av enkeltpersonforetak ha HMS kurs?

Dersom du er eneste ansatte i et enkeltpersonforetak trenger du ikke HMS kurs etter loven. Erfaringsmessig er det likevel en fordel å kunne dokumentere HMS opplæring for eksempel i forbindelse med anbud. Videre, dersom du har ansatte anbefales HMS kurs på det sterkeste.

Må innehavere av aksjeselskap ha HMS kurs?

Ja. Selv om du er eneste ansatte og eier alle aksjer må du ha HMS kurs.

Jeg har HMS kurs fra før. Må jeg ta det på nytt?

Dette er en skjønnsmessig vurdering av Arbeidstilsynet ved tilsyn. HMS opplæringen skal være relevant i forhold til bedriftens virke og bransje. Dersom det er betydelige forskjeller mellom nåværende bedrift og bedriften du jobbet i da du tok HMS kurset, må ny HMS opplæring gjennomføres og dokumenteres. Er det lenger enn 1-2 år siden du tok kurset anbefales også en oppfriskning.

Hva skal dokumenteres i HMS arbeid

Dokumentasjonskravene i HMS arbeidet dekkes av internkontrollen – det kontinuerlige HMS arbeidet. I internkontrollsystemet er det en rekke krav til dokumentasjon. Blant annet:
* Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
* oversikt over virksomhetens organisasjon
* Kartlegge farer og problemer
* Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser
* Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen

Hva er verneombud?

Verneombud er en valgt person i bedriften som skal påse virksomheten ivaretar arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd i tråd med Arbeidsmiljøloven. Alle bedrifter som har ansatte skal ha et verneombud, men det kan gjøres unntak for mindre bedrifter. Verneombudet har krav på HMS kurs.HMS kurs for verneombud. Verneombudskurs på nett

Bør AMU-medlemmer ha HMS opplæring?

Ja. Krav til opplæring for medlemmer i arbeidsmiljøutvalget er svært likt som pålegget til opplæring av verneombud. Vårt verneombuds kurs tilfredsstiller kravene fra myndighetene.