Kurseksamen for Veterinær- og andre dyrehelsetjenester

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

14) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

15) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

18) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Hva er en SHA plan?

26) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

27) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

28) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

Firmanavnet som skal stå på kursbeviset.
Navnet til vedkommende kursbeviset skal utstedes til
Hvis du vil ha kursbeviset sendt til en annen adresse, oppgi den her
Din personlige epost adresse. Unngå generiske adresser som 'post@firma.no'
Hvis fakturaen også skal sendes til en egen e-postadresse
Ved å bekrefte skjemaet godtar du også våre tjenestevilkår og personvernpolitikk.