Materiał do kursu Information and communication activities

Przeczytaj materiał do kursu oraz postępuj zgodnie ze wskazówkami.

0%

  HSE course for "Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet"

  Kodeks Pracy § 3-5 nakłada na pracowników obowiązek odbycia szkolenia w dziedzinie zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa pracy(Bezpieczeństwo i Higiena Pracy). Zobowiązanie jest imienne i nie może być oddelegowane jest imienne i nie może być oddelegowane.

  Ten kurs daje podstawowe informacje o prawie i opiera się na Norweskim Organie Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet).

  Wytyczne dla Pracowników o obowiązku odbycia szkolenia wdziedzinie zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa pracy (HMS opplæring) Materiał kursu może również zawierać odniesienia do źródeł, aby uzyskać więcej informacji. Skorzystaj z linków w dokumencie.

  Zaleca się również, aby pobrać i zapoznać się z następującymi dokumentami PDF (w języku angielskim):

  Przydatne zasoby online dla pracowników zagranicznych:

  Oto kilka linków do zasobów internetowych, które są przydatne do zrozumienia warunków pracy w Norwegii. Są to zalecane lektury, które pomogą również przejść ten kurs.

  Kodeks Pracy

  Obowiązki Pracodawcy:

  • Obowiązki Pracodawcy: § 2-1 § 2-2
  • Obowiązkiem Pracodawcy jest zapewnienie, że warunki ustawy są spełniane:
   • Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby przepisy ustanowione i stosowane w tej ustawie były przestrzegane.
  • Pracodawca zobowiązany jest odbyć i przejść szkolenie w zakresie ochrony zdrowia, warunków i bezpieczeństwa w pracy . § 3.5
  • Pracodawca jest również odpowiedzialny za to, iż zakład pracy jest umieszczony w taki sposób, że osoby inne niż jego pracownicy (zatrudnieni pracownicy) są chronione przed dźwiękami otoczenia roboczego (miejsca pracy).
  • Lista wybranych obowiązków Pracodawcy znajduje się w § 3-1 (wymagania dotyczące systematycznej opieki zdrowotnej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy) oraz § 3-2 (środki ostrożności). Ustawa zawiera również inne wymagania pracodawcy.

  Obowiązki Pracowników

  • Pracownicy aktywnie współpracują z zasadami zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa pracy.
  • Obowiązki Pracowników: § 2-3 § 2-4
   • używanie wymaganego sprzętu ochronnego i przyczynianie się do zapobiegania wypadkom.
   • niezwłoczne powiadomienie o poznanych błędach(awariach) lub wadach w miejscu pracy.
   • przerwać pracę, jeśli pracownicy uznają, że nie można kontynuować jej bez zagrożenia dla życia lub zdrowia,
   • powiadomić pracodawcę, jeżeli jest ofiarą molestowania i dyskryminacji w miejscu pracy,
   • powiadomić pracodawcę, jeśli cierpi na chorobę powstałą w wyniku warunków wykonywanej pracy.
   • Współpraca przy realizacji dalszych planów w związku ze zwolnieniem chorobowym
   • udział w spotkaniach w ramach dialogu z pracodawcą
   • Przestrzeganie instrukcji wydanych przez Inspekcję Pracy.
  • Pracownicy oskarżeni o kierowanie i nadzorowanie innych pracowników zapewniają, że ustawa o środowisku pracy jest brana pod uwagę w ramach ich kompetencji.
  • Pracownik ma prawo do powiadomienia o niechwalebnych/niewłaściwych warunkach pracy w przedsiębiorstwie gdy jest to niezgodne z prawem. § 3-2

  Ustawa środowiska (warunków) pracy

  Ustawa środowiskowa kładzie WYMAGANIA na przedsiębiorstwo w zakresie zdrowia, środowiska i Bezpieczeństwo pracy (rozdział 3)

  • Pracodawca zapewnia, że Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (Ustawa w zakresie zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa pracy) prowadzona jest w sposób systematyczny.
  • Pracodawca powinien:
   • Ustalić cele dla zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa pracy.
   • mieć ogólny pogląd przedsiębiorstw biorących udział w organizacji, obowiązków i zadań.
   • Zrobić przegląd problemów i zagrożeń
   • realizować procedury w celu zgodności z wymogami ustawy,
   • zapewnić systematyczne zapobieganie i monitorowanie nieobecności z powodu choroby,
   • zapewnić ciągłą kontrolę warunków pracy
   • prowadzić systematyczny nadzór prac dotyczących zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
  • Nie ma własnego zestawu reguł dla służb zdrowia
  • Pracodawca jest zobowiązany do świadczenia usług ochrony zdrowia pracowników w przedsiębiorstwie, gdy są wymuszone przez czynniki ryzyka w przedsiębiorstwie. § 3.3

  Wymagania dotyczące warunków pracy

  • Ogólne wymagania dotyczące środowiska pracy: § 4-1
   • Warunki pracy w przedsiębiorstwie powinny być w pełni zadowalające
   • kontrolowane aby zapobiegać urazom i chorobom
   • Praca powinna być organizowana dla pracowników obu płci
   • w miarę możliwości zaprojektowane i rozmieszczone w taki sposób, żeby pracownicy niepełnosprawni mogli pracować w przedsiębiorstwie
  • Pracownicy i ich wybrani przedstawiciele będą stale informowani o systemach wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. § 4-2
  • Fizyczne warunki pracy:
   • miejsce pracy musi być w pełni zadowalające w odniesieniu do pracowników, ochrony zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa i dobrobytu
   • powinno być wyposażone i rozmieszczone w taki sposób, aby uniknąć negatywnego fizycznego obciążenia pracowników
   • Maszyny muszą być zaprojektowane i wyposażone w urządzenia zabezpieczające, aby pracownicy byli chronieni przed urazami
  • chemiczne i biologiczne zagrożenia zdrowia powinny być obsługiwane/chronione w pełni zadowalająco w odniesieniu do pracowników, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i dobrobytu. § 4-4 § 4-5
  • Pracodawca powinien, w miarę możliwości, wprowadzić niezbędne środki dla pracowników o zmniejszonej zdolności do pracy. § 4-6
  • Pracodawca dysponuje środkami w celu promowania aktywności fizycznej wśród pracowników. § 3-4

  Podstawy środowiska pracy

  • Psychospołeczne środowisko pracy
   • Prace powinny być rozmieszczone tak, aby zachować integralność pracowników, godności i kontaktów społecznych. § 4-3
  • Hałas, niepożądane dźwięki
   • hałas irytujący taki jak wentylacja, wentylatory komputerowe etc.
   • hałas szkodliwy w głośnym otoczeniu> 80dB (A) i ostre dźwięki < 130 dB (C)
  • Gdy zadowalające środki ostrożności w celu ochrony życia i zdrowia nie mogą zostać osiągnięte za pomocą innych środków, pracodawca zapewnia, że odpowiednie środki ochrony osobistej są udostępniane pracownikom.

  Rejestracja

  • Pracodawca jest zobowiązany dokumentować urazy i choroby powstałe w wyniku pracy. § 5-1
   • Zapisy powinny być dostępne dla Inspekcji Pracy, przedstawicieli bezpieczeństwa, służb zdrowia i środowiska pracy komisji
   • Dokumentacja nie może zawierać informacji o charakterze osobistym, bez zgody osoby, której dotyczy informacja

  Obowiązek powiadamiania w razie wypadku

  • Pracodawca niezwłocznie i w najszybszy możliwy sposób powiadamia Urząd Inspekcji Pracy i najbliższy organ policji w razie wypadku. § 5-2
   • Urząd Inspekcji Pracy numer telefonu: 73 19 97 00
   • "poważne obrażenia" obejmuje wszystkie rodzaje obrażeń, zarówno fizyczne jak i psychicznie, co prowadzi do trwałego lub długiego czasu niezdolności do pracy.
   • W przypadku pracowników rannych lub chorych w sposób, który może dać roszczenia do pokrycia szkody zawodowej, pracodawca jest zobowiązany do wysłania wniosku do rady NAV.

  Przedstawiciele bezpieczeństwa (Verneombud)

  • Wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane do wyboru przedstawicieli bezpieczeństwa. W przedsiębiorstwach o mniej niż dziesięciu pracownikach, strony mogą uzgodnić na piśmie inne porozumienie i zgodzić się, że przedsiębiorstwo nie ma przedstawiciela bezpieczeństwa.
  • Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby przedstawiciele bezpieczeństwa odbyli niezbędne szkolenie. Wiąże się to z faktem, iż pracodawca jest odpowiedzialny za koszty szkoleń oraz przedstawicieli bezpieczeństwa oraz zapewnić czas potrzebny na odbycie kursu.
  • W przypadku większych firm zwykle powinien być przedstawicielem bezpieczeństwa na zespole zmianowym.
  • Zadania rzecznika BHP: § 6-2
  • Przedstawiciele bezpieczeństwa zapewniają w szczególności:
   • że pracownicy nie są narażeni na niebezpieczeństwa z maszyn, urządzeń technicznych, substancji chemicznych i procesów pracy
   • które urządzenia są zabezpieczane oraz czy sprzęt ochrony osobistej wydano w odpowiednich ilościach, że są one łatwo dostępne i w dobrym stanie
   • tym, że pracownicy otrzymują niezbędną instrukcje, praktyki i szkolenia
   • rozmieszczenie jest w taki sposób, że pracownicy mogą wykonywać pracę w sposób prawidłowy w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa,
   • aby zgłoszenia dotyczące wypadków przy pracy, itp były wykonywane zgodnie 5-2.

  Praca komisji środowiska(warunków pracy)

  • Przedsiębiorstwa, które regularnie zatrudniają co najmniej 50 pracowników mają komisję środowiska pracy
  • komitety środowisk pracy powinny być również tworzone w przedsiębiorstwach zatrudniających od 20 do 50 pracowników, gdy jest to wymagane przez którąkolwiek ze stron w przedsiębiorstwie
  • Komisja środowiska pracy podejmuje działania na rzecz ustanowienia w pełni zadowalającego środowiska pracy w przedsiębiorstwie
  • • O pracy zadań Komisji Ochrony Środowiska: § 7-2
   • kwestie odnoszące się do służby medycyny pracy oraz wewnętrzne służby bezpieczeństwa,
   • kwestie odnoszące się do działań szkoleniowych, instruktażowych i informacyjnych w przedsiębiorstwie, które mają znaczenie dla środowiska pracy
   • plany, które wymagają zgody organu kontroli pracy zgodnie z § 18-9
   • inne plany, które mogą mieć istotne znaczenie dla środowiska pracy, takie jak plany dla prac budowlanych, zakup maszyn, racjonalizacji procesów pracy i zapobiegawczych środków bezpieczeństwa
   • utworzenie i utrzymywanie przedsiębiorstw zgodnie z zasadami środowiska pracy i bezpieczeństwa, cf. sekcja 3-1
   • kwestie zdrowia i opieki społecznej, związane z ustaleniami godzin roboczych.

  Medyczne usługi zawodowe

  • Pracodawca jest zobowiązany do świadczenia usług ochrony zdrowia pracowników w przedsiębiorstwie, gdy tak są wymuszone przez czynniki ryzyka w przedsiębiorstwie. § 3-3
  • Oceniając, czy taki obowiązek istnieje, powinien być wykonany w ramach realizacji systematycznych środków ochrony zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa.

  Informacja i konsultacja

  W przedsiębiorstwach, które regularnie zatrudniają co najmniej 50 pracowników, pracodawca przekazuje informacje dotyczące kwestii istotnych dla pracowników, w tym warunków pracy i omówić takie kwestie z przedstawicielami wybranych pracowników. § 8-1

  • Obowiązek przekazywania informacji dotyczących
   • działalności przedsiębiorstw i sytuacji gospodarczej
   • sytuacji siły roboczej
   • bieżącej i oczekiwanej sytuacji na sytuację siły roboczej i organizacji pracy .

  Wewnętrzne środki

  • Nie ma przepisów dla pracodawców do realizacji działań kontrolnych, zarówno "jak" i "kiedy". Patrz § 9-1 oraz § 9-2
  • Prawo dostępu do pracodawców i pracowników e-mail, itp reguluje przepisy wydane na podstawie sekcji 3 akapit czwarty zdanie pierwsze ustawy o danych osobowych
  • Informacje na temat zdrowia (potencjalnych) pracowników są regulowane. § 9-3

  Godziny pracy

  • Pojęcie godzin pracy oznacza "czas pracownika pozostały do dyspozycji pracodawcy".
  • przepracowanie jest regulowane przez środowisko ustawy roboczej, odcinek 10. § 10-1
  • Normalny czas pracy nie może przekraczać dziewięciu godzin w ciągu 24 godzin i 40 godzin w ciągu siedmiu dni. Istnieją wyjątki: § 10-4

  Nadgodziny

  • Wszystkie prace po przekroczeniu limitu przewidzianego w ustawie o normalnych godzinach pracy, czas w nadmiarze, jest uważany za godziny nadliczbowe
  • Praca w nadmiarze ustalonych godzin pracy nie może nastąpić, z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest wyjątkowa i ograniczona w czasie potrzeba.
  • Praca w godzinach nadliczbowych nie może przekraczać dziesięciu godzin w ciągu siedmiu dni, 25 godzin na cztery kolejne tygodnie lub 200 godzin w okresie 52 tygodni.
  • Istnieją pewne wyjątki: § 10-6

  Przerwy i czas wolny

  • Regulamin czasu wolnego: § 10-8
  • Przerwy:
   • co najmniej jedna przerwa, jeśli dzienne godziny pracy przekraczają pięć godzin i 30 minut
   • Przerwy powinny wynosić łącznie co najmniej 30 minut, jeśli dzienna liczba godzin pracy wynosi co najmniej osiem godzin
  • Weekend i praca w nocy: § 10-10
   • praca w godzinach między 9.00 i 18.00. Późnej praca jest w porze nocnej
   • Praca nie jest wykonywana od godziny 18.00 w dniu poprzedzającym niedzielę lub święto państwowe do 22.00 w dniu poprzedzającym następnego dnia roboczego.
  • Zatrudnianie dzieci i młodzieży: § 11-1
   • Dzieci poniżej 15 lat nie mogą wykonać przedmiot prac do tej ustawy
   • Wyjątki:
    • praca kulturalna lub podobna
    • praca lekka pod warunkiem, że dziecko jest w wieku 13 lat lub starsze
    • praca, która wpisuje się w ich szkole lub w praktycznym poradnictwie zawodowym zatwierdzonym przez władze szkoły pod warunkiem, że dziecko jest w wieku 14 lat lub więcej
    • praca nie może być szkodliwa dla nauki
  • Sekcja § 10-12 definiuje szereg wyjątków dla szczególnych okolicznościach.

  Dłuższa nieobecność

  • Urlop Ciąża: § 12-5
   • Pracownik w ciąży ma prawo do urlopu w wymiarze nieobecności do dwunastu tygodni ciąży. W związku z urodzeniem dziecka, ojciec ma prawo do urlopu za dwa tygodnie nieobecności
   • Po urodzeniu dziecka, matka ma urlop przez pierwsze sześć tygodni/li>
   • Rodzice mają prawo do nieobecności w sumie 12 miesięcy.
   • Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę nav.no
  • Urlop ze względu na chore dziecko
   • Pracownicy mają prawo do nieobecności, kiedy muszą sprawować opiekę nad chorym dzieckiem. § 12-9
  • Pracownik ma prawo do maksymalnie 10 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym lub maksymalnie 15 dni, jeśli pracownik ma dwa lub więcej dzieci w swojej opiece
  • Pracownik, który ma wyłączną odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem ma prawo do podwójnego wymiaru dni wolnych
  • Edukacja:
   • Pracownik, który pracował dla tego samego pracodawcy w ciągu ostatnich dwóch lat, ma prawo do pełnego lub częściowego urlopu na okres do trzech lat, aby wziąć udział w zorganizowanych kursach kształcących
  • Służba wojskowa
   • Pracownik ma prawo do urlopu w wymiarze nieobecności w związku z obowiązkowym lub dobrowolnym odbyciem służby wojskowej lub podobnej usługi krajowej. Pracownik, który chce kontynuować swoją pracę po zakończeniu takiej służby powiadamia pracodawcę przed rozpoczęciem pracy. § 12-12

  System zdrowotny, praca i bezpieczeństwo pracy

  • Poprzez wymogi co do systematycznego wdrażania środków, Regulamin kontroli wewnętrznej, który promuje wysiłki na rzecz poprawy warunków w przedsiębiorstwach w odniesieniu do:
   • środowiska pracy i bezpieczeństwa
   • zapobiegania szkód na zdrowiu lub zakłóceń w środowisku wynikających z usług lub produktów konsumenckich
   • ochrona środowiska zewnętrznego przed zanieczyszczeniem i poprawa przetwarzania odpadów.
  • Osoba odpowiadająca za przedsiębiorstwo jest odpowiedzialna za zapewnienie, że kontrola wewnętrzna jest wprowadzona i stosowana w przedsiębiorstwie.
  • Są to wymagania dotyczące dokumentacji. Następujące elementy muszą być udokumentowane w formie pisemnej:
   • ustalenie celów zdrowotnych, ochrony środowiska i bezpieczeństwa
   • przegląd struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, w tym podział obowiązków i kompetencji w odniesieniu do pracy, do zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa
   • identyfikacja zagrożeń i problemów, a na ich tle oceny ryzyka
   • sporządzić przynależne plany i działania w celu zmniejszenia tego ryzyka
   • przeprowadzanie systematycznego nadzoru i przeglądy systemu kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia, że ​​działa zgodnie z przeznaczeniem
  • W ramach kursu od nas otrzymujesz kompletny system kontroli wewnętrznej.
  • Dobrze funkcjonujący i systematyczny HMS-praca przyczynia się do rentowności przedsiębiorstw i reputacji. HMS-praca jest ważny dla tworzenia korzystnego środowiska pracy dla każdego pracownika i dla przedsiębiorstwa, aby osiągnąć swoje cele.

  Środowiskowe czynniki pracy, stosunek pracy i integracyjne życie zawodowe

  • Pracodawcy i pracownicy powinni upewnić się, że psychospołeczne i fizyczne środowisko pracy jest regularnie mierzone i oceniane jako część procedur kontroli wewnętrznej.
  • "Inclusive Workplace" (IA)[z jęz. pol.-włączenie miejsca pracy] stanowi porozumienie w celu umożliwienia pracy dla każdego, kto może i jest zdolny. Czytaj z AF na nav.no
  • W dokumencie opisującym strategię narodowego planu pracy i zdrowia psychicznego (2007-2012) umieszczone są szczególne środki dla osób z problemami i zaburzeniami związanymi ze zdrowiem psychicznym. Czytaj więcej na nav.no

  Regulacje w odniesieniu do konkretnych gałęzi handlu

  Poniżej znajduje się link do arbeidsmiljoportalen.no strona dla branży "Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet". Ta strona podsumowuje najważniejsze wymagania branży.

  Będziemy również dostarczać Państwu PDF (dokument) tego podsumowania, gdy kurs będzie przekazywany.

  Przepisy prawne

  Regulacje stosowane są od 1.1.2013r

  1. praca tymczasowa
  2. Regulations concerning the design and organization of workplaces and work premises (workplace regulations)
  3. Regulations on execution of work, use of work equipment and associated technical requirements
  4. Regulations on measures and limit values for physical and chemical factors in the work environment and infection risk groups for biological agents
  5. Regulations relating to construction, design and manufacture of technical devices that are not covered by the regulations on machines
  6. Regulations on administrative arrangements on Labour Inspection area

  Pełna lista kluczowych przepisów

  Zmiany od 1 lipca 2015 roku:

  • praca tymczasowa
   • Praca tymczasowa może trwać do jednego roku
  • Ograniczenia wiekowe
   • przeciwdziałanie praniu pieniędzy mają limit wieku 72 lat
   • Dla przedsiębiorstw wewnętrznej granicy wieku- wzrosła do 70 lat.
  • Elastyczne godziny pracy
   • Godziny poza godzinami pracy nie są automatycznie traktowane jako nadgodziny, ale w bardziej spokojnych czasach może dać zwiększony czas pracy.
  • zwolnienia
   • Obowiązek zapłaty Pracownikowi wynagrodzenia została zmniejszona z 20 do 10 dni
   • Czas na zasiłek dla bezrobotnych zwiększa się z 26 do 30 tygodni

  Gotów do egzaminu!

  Teraz jesteś gotowy, aby wziąć udział w kursie HSE z egzaminem, aby sprawdzić swoją wiedzę. Jest to test wielokrotnego wyboru.

  Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania wypełnij swoje dane kontaktowe i potwierdź, klikając przycisk.

  Kliknij ten przycisk, aby rozpocząć: