Internkontroll er betegnelsen på det kontinuerlige arbeidet med HMS i bedriften. Altså et systematisk arbeid for å fremme et bedre arbeidsmiljø. Dette arbeidet reguleres av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Internkontrollforskriften

Kravet til systematisk HMS-arbeid finnes i arbeidsmiljølovens § 3-1. Systematisk HMS-arbeid er et krav rettet mot alle bedrifter, uansett størrelse og bransje, og utgjør kjernen i arbeidsmiljøaktiviteten i bedriften. Loven stiller krav både til hvordan HMS-arbeidet gjennomføres og hva det skal omfatte.

Det systematiske HMS-arbeidet skal være en kontinuerlig aktivitet. Ved å ha gode rutiner og arbeide planmessig med tiltak mot konkrete mål, vil arbeidsmiljøet stadig forbedres.

HMS-systemet i bedriften skal fange opp alle sider ved bedriftens arbeidsmiljø. HMS arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med verneombud, tillitsvalgt og ansatte. Internkontrollsystemet skal revideres med jevne mellomrom. I tillegg til det generelle kravet om HMS-arbeid i loven, stiller forskrift om Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid krav om kontinuerlig oppmerksomhet og dokumentasjon på seks områder:

  • Fastsette mål for HMS-arbeidet
  • Oversikt over organisasjon med ansvar, myndighet og oppgaver
  • Kartlegging av farer, problemer og vurdere risiko i arbeidsmiljøet samt utarbeide tiltak
  • Rutiner for å sikre god oppfølging av krav i regelverket
  • Overvåking av arbeidstakernes helse når det er nødvendig
  • Forebygging og oppfølging av sykefravær

Arbeidstilsynet har utgitt en veiledning som tar for seg internkontroll og hvordan komme best mulig i gang med dette. Veiledningen legger vekt på at internkontrollsystemet må tilpasses virket til hver enkelt bedrift. Etter at du har bestått HMS kurset på nettsidene våre, vil du, i tillegg til gyldig HMS kursbevis, få en mal til et internkontrollsystem. Dette internkontrollsystemet inneholder alle nødvendige elementer i henhold til Arbeidstilsynets veiledning og lar seg lett tilpasse til din bedrifts behov og virke.