Internkontroll er en viktig del av det kontinuerlige HMS arbeidet i bedriften. Formålet med internkontroll er at bedriften selv hele tiden skal kontrollere og forbedre seg selv gjennom definerte prosesser.

Det er internkontrollforskriften  (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhets- arbeid i virksomheter ) som regulerer dette.

Når du tar HMS kurs hos oss, får du tilgang til et nettbasert internkontroll-system som kan brukes som en mal for små bedrifter med et begrenset risikobilde.

Internkontrollforskriften, med veiledning, kan lastes ned her (PDF).

internkontroll mal små bedrifter
For små bedrifter med begrenset risikobilde trenger ikke internkontroll være så komplisert.

Enkel internkontroll for små bedrifter

Internkontroll for små bedrifter trenger altså ikke være så omfattende. Men prosessen er den samme for bedrifter i alle størrelser.

internkontroll mal små bedrifter
Prosessen med internkontroll er den samme for både små og store bedrifter.

En mal for internkontroll kan derfor være svært nyttig for små bedrifter. Det gir en rask og effektiv igangsettelse av HMS arbeidet. Malen for internkontroll inneholder alle skjemaer, dokumenter og rutiner som kreves slik at det er lett å komme i gang.

Fasene i internkontrollprosessen beskrives slik av Arbeidstilsynet:

Igangsette

 • ta initiativ til arbeidet
 • informere, medvirke og motivere
 • sette mål og beskrive ansvar og myndighet • organisere og planlegge innføringen

Kartlegge

 • skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter
 • kartlegge eksisterende rutiner for helse, miljø og sikkerhet
 • systematisere og oppbevare dokumenter
 • kartlegge problemområder Planlegge og prioritere tiltak
 • lage handlingsplan for gjennomføring

Følge opp

 • gjennomføre tiltak
 • rette opp feil og mangler
 • gjøre forbedringsarbeidet til en naturlig del av den daglige driften
 • foreta jevnlig gjennomgang

Kom i gang med internkontrollsystemet

internkontroll mal små bedrifter
Et eksempel på vårt nettbaserte internkontrollsystem som inneholder maler og alle påkrevde elementer. Spesielt tilpasset små, gjerne nystartede bedrifter.

Du kan lese mer om vårt nettbaserte internkontrollsystem her. Tilgang til systemet får du når du tar ett av våre HMS kurs. Internkontrollsystemet blir automatisk generert ut fra din bransje og behov. Alle lover, forskrifter og regelverk blir automatisk lagt til slik at du har oppslagsverket du trenger. Innholdet i systemet er noe forskjellig for ledere og verneombud og kan sees på som en utgangspunkt eller mal for internkontroll du kan bygge videre på og tilpasse til ditt behov.