Formålet med opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS) er å skape en trygg arbeidsplass, både fysisk og psykisk. Derfor er det påkrevd at ledere, verneombud, AMU medlemmer, tillitsvalgte og andre ansatte i ledende stillinger skal ha tilstrekkelig opplæring i HMS.

HMS opplæring og krav til internkontroll kan ofte virke overveldende, spesielt for små, nystartede bedrifter med liten risiko for arbeidsulykker.

Det trenger ikke være så vanskelig å komme i gang! Her er en samling av krav, spørsmål og linker for å komme i gang:

Godkjent HMS kurs

Hvordan vurderer myndighetene hva som er godkjent HMS kurs? Det er ingen offentlig godkjenningsordning, men kurset skal følge retningslinjene gitt av Arbeidstilsynet.

Forsvarlighetsvurdering

Det skal gjennomføres en forsvarlighetsvurdering når man avviker fra kravet om 40 timers HMS kurs for verneombud. Det er også viktig å dokumentere avtalen skriftlig.

Hva er internkontroll?

Internkontroll er et annet ord for «det kontinuerlige» HMS arbeidet i bedriften. Det er en rekke krav til hva som skal dokumenteres i internkontrollsystemet.

Krav til HMS kurs og opplæring

Hvilke krav stilles til HMS kurs for ledere, verneombud og ansatte? Lovkravene er definerte, men samtidig er det viktig at opplæringen er tilpasset også små bedrifter med begrenset risikobilde.

HMS kurs på Engelsk og Polsk

Arbeidsinnvandringen øker og det er viktig å inkludere utenlandske arbeidstakere i HMS arbeidet. HMS opplæring på polsk og engelsk gir en god start på inkluderingen.

Lovpålagt HMS kurs for ledere

female freelancer typing on laptop while sitting in bedroom

Arbeidsmiljøloven § 3-5 sier at arbeidsgiver har plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidsgiver, eller daglig leder har det overordnede ansvaret for HMS.

Krav til HMS kurs for verneombud

man in brown button up shirt holding black microphone

Verneombudet er pålagt å ha tilstrekkelig opplæring for å utføre sine plikter. Verneombudets skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

HMS kurs for bygg og anlegg

Byggebransjen har konkrete krav for opplæring i HMS, arbeid i høyden og HMS kort. HMS kunnskap gjør arbeidet tryggere for alle.

40 timers HMS kurs for verneombud

arbeidsmiljøutvalg

Verneombud skal i utgangspunktet ha 40 timers HMS kurs. Våre verneombudskurs er et alternativ til dette, når forholdene ligger tilrette for det.

Hva er HMS-kurs?

Et HMS kurs er opplæring innen helse, miljø og sikkerhet, HMS. Myndighetene stiller klare krav til hvordan HMS skal implementeres i en bedrift. HMS kurset hjelper ledere, verneombud, tillitsvalgte, AMU medlemmer og ansatte og forstå hvordan HMS arbeidet skal fungere.

Må HMS opplæringen for verneombud være 40 timer?

I utgangspunktet skal HMS opplæringen være på 40 timer. Men dersom partene enes om det, og risikobildet i bedriften er begrenset (dokumentert i en forsvarlighetsvurdering), kan verneombudet gjennomføre et tilpasset HMS kurs på mindre enn 40 timer. For eksempel som e-læring.

Hvem trenger HMS kurs?

Kort sagt, er bedriftens øverste leder (CEO) og verneombudet i bedriften lovpålagt å kunne dokumentere HMS opplæring. Videre er det også flere fordeler med å utdanne alle ansatte i HMS, spesielt tillitsvalgte og AMU medlemmer.

Finnes HMS kurs på engelsk eller polsk?

Ja HMS kurset for ledere, verneombud og ansatte finnes, i tillegg til på norsk, også på engelsk og polsk.

Må alle verneombud ha 40-timerskurs?

Kort sagt, nei. Selv om 40-timerskurs er pålagt så åpner regelverket for at en tilpasset opplæring av verneombud kan gjennomføres dersom forholdene ligger tilrette. Det vil si at i bedrifter med et begrenset risikobilde, så kan partene bli enige om å gjennomføre en alternativ opplæring for verneombud. Dette gjøres ved å gjennomføre og dokumentere en forsvarlighetsvurdering og dokumentere avtalen i en kontrakt mellom partene. Nettbaserte verneombudskurs er da et godt alternativ. Forsvarlighetsvurdering og avtaledokument følger med.

Hvem må ha 40 timers HMS kurs?

I utgangspunktet skal alle verneombud ha 40 timers HMS kurs. Også alle medlemmer i AMU bør gjennomføre opplæringen. Ledere trenger ikke 40 timers kurs.
Fra 1 januar 2024 må flere bedrifter ha Verneombud. For de fleste bedrifter omfattet av endringen vil alternativ HMS opplæring passe godt.

Hva lærer man på et HMS kurs?

Opplæringen skal være tilpasset bedriftens størrelse og risikobilde. Uansett er formålet på overordnet nivå å gi innsikt i :
* Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
* Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
* Arbeidsmiljø faktorer
* Inkluderende arbeidsmiljø
* Arbeidsrelasjoner

Hva er en forsvarlighetsvurdering?

En forsvarlighetsvurdering vil typisk inneholde en gjennomgang av bedriftens rutiner og prosedyrer for HMS, samt en vurdering av om disse rutinene og prosedyrene faktisk blir fulgt i praksis. Arbeidstilsynet vil også se på om bedriften har gjennomført risikovurderinger, og om de har iverksatt tiltak for å forebygge ulykker og skader.
En forsvarlighetsvurdering kan også inneholde en gjennomgang av bedriftens dokumentasjon, som for eksempel HMS-planer, beredskapsplaner og internkontrollsystemer. Arbeidstilsynet vil også se på om bedriften har rutiner på plass for å håndtere ulykker og uønskede hendelser, og om de har opplærings- og kompetanseprogrammer for sine ansatte.

HMS-kurs for ledere på nett HMS kurs for ledere

HMS kurs for ledere

Målgruppe: Arbeidsgiver, Daglig Leder, CEO.
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.
Online Oslo Bergen Trondheim Stavanger
Forkunnskap: Ingen.
Karakter: (4.6/5)
kr. 1990,-
ekskl. MVA
HMS-kurs for verneombud og AMU Verneombudskurs

Verneombudskurs

Målgruppe: Verneombud og AMU
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.
Online Oslo Bergen Trondheim Stavanger
Forkunnskap: Ingen.
Karakter: (4.7/5)
kr. 1990,-
ekskl. MVA
HMS-kurs for verneombud og AMU HMS grunnkurs

HMS grunnkurs

Målgruppe: Alle ansatte, tillitsvalgte, HR.
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.
Online Oslo Bergen Trondheim Stavanger
Forkunnskap: Ingen.
Karakter: (4.3/5)
kr. 1990,-
ekskl. MVA