hms kurs

Det stilles en rekke krav til HMS kurs; hva det skal inneholde og hvordan det bør gjennomføres.

I utformingen av våre kurs forholder oss til de til en hver tid gjeldende regler, retningslinjer, lover og forskrifter formidlet av Arbeidstilsynet.

Hva legger Arbeidstilsynet vekt på ved «godkjenning» av HMS kurs?

I mange tilfeller er det en subjektiv vurdering gjort av Arbeidstilsynet, utført gjennom tilsyn, som avgjør om HMS kurset er «godkjent» eller ikke. La oss se nærmere på hva som gjelder.

Krav til HMS kurs for ledere

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bestemmelsen angir ikke hvilke krav som skal stilles til opplæringens innhold, men beskriver at nærmere instrukser kan komme i form av en forskrift.

En slik forskrift har dessverre ennå ikke kommet. Dette betyr at det er Arbeidstilsynet som i hvert enkelt tilfelle vurderer om lederens HMS opplæring er god nok. Arbeidstilsynet har imidlertid utarbeidet noen retningslinjer som våre kurs også forholder seg til.

I retningslinjene står det blant annet:

Det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er derfor ikke stilt krav til opplæringens omfang. Veiledningens kriterier for opplæringens innhold vil være retningsgivende for hvor omfattende opplæringen skal være.

Veiledningen utdyper at følgende temaer skal dekkes av HMS kurset:

 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Arbeidsmiljøfaktorer
 • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Psykososialt arbeidsmiljø

Dette er bare noen av temaene som dekkes i våre HMS kurs for ledere.

Våre HMS kurs for bedriftens øverste leder tilfredsstiller således alle krav på området. Det viktigste er dog at det kontinuerlige HMS arbeidet dokumenteres. Dette er minst like viktig for lederen som å kunne vise frem et kursbevis. Dette gjøres enkelt med internkontrollsystemet alle kursdeltagere får etter gjennomført HMS kurs hos oss.

Krav til HMS kurs for verneombud

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring for å fylle rollen som verneombud på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer, men partene  kan i spesielle tilfeller avtale kortere opplæringstid, slik det fremgår av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning $3-19. Et alternativ til 40-timerskurs kan da være nettkursene vi tilbyr på denne nettsiden.

Det spesifiseres ikke nærmere hva innholdet i verneombudskurset skal være, men generelt er det mye av det samme som for ledere, men med spesielt fokus på verneombudets rolle og rettigheter i den daglige driften med fokus på:

 • maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare.
 • verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand.
 • arbeidstakerne får nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring.
 • arbeidet er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
 • meldinger om arbeidsulykker blir sendt.

Les mer om hvordan Arbeidstilsynet arbeider med tilsyn og oppfølging.