Arbeidsmiljøloven og HMS

Arbeidsmiljøloven, og en rekke forskrifter, er klare på kravene rundt systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Både bedriftens øverste leder, ansatte og spesielt verneombud får klare krav og rettigheter definert av lovverket.

Arbeidsmiljøloven krever at øverste leder har HMS kurs

I Arbeidsmiljøloven (AML) $3-5 står det:

Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Videre sier paragrafen:

Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen.

Dette har sålangt ikke skjedd, og det er Arbeidstilsynet som utarbeider retningslinjer for hvordan opplæringen skal skje og hvilke krav som stilles til dokumentasjon av HMS opplæring. Videre er det bedriftens øverste leder (daglig leder) som har ansvaret for at HMS reglene overholdes i bedriften. Dette står spesifisert i AML kapittel 2. Arbeidstilsynet har også konkretisert lederens prikter i denne artikkelen.

Lederens plikt til å gjennomgå HMS opplæring er personlig og kan derfor ikke deligeres til for eksempel verneombud eller andre. Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere,skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b.

Bedriftens leder må kunne dokumentere at HMS kurs er gjennomført. Arbeidstilsynet sier:

Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis.

Hos oss får lederen gyldig kursbevis som dokuemnterer at HMS kurset er gjennomført og bestått. I tillegg får man et internkontrollsystem som også er en viktig del av HMS arbeidet for å dokumentere det løpende arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i bedriften.

Lovverket stiller ikke krav om hva som skal være innholdet i HMS kurset. Arbeidstilsynet sier i sin veiledning:

Det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er derfor ikke stilt krav til opplæringens omfang.

Våre HMS kurs er spesielt tilrettelagt for mindre bedrifter, gjerne i en oppstartssituasjon, som ønsker å få en god start på det kontinuerlige HMS arbeidet. Videre er det stadig flere offentlige og private institusjoner som stiller krav til dokumentert HMS opplæring ved anbud eller andre situasjoner. Så HMS kurs er ikke bare relevent i forhold til Arbeidstilsynest tilsyn, men også i det daglige virket til en hver bedrift.

Verneombudets krav på HMS opplæring i følge Arbeidsmiljøloven

Det er Arbeidsgivers ansvar at Verneombudet får tilstrekkelig opplæring. Konkret, krever loven at verneombud skal ha minst 40 timers opplæring. Imidlertid åpner loven for kortere og mer tilpasset HMS opplæring i forskrift om Organisering, Ledelse og Medvirkning §3-19:

Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

I disse tilfellene der virket til bedriften ikke krever 40 timers opplæring, er våre HMS kurs på nett et godt alternativ for både arbeidsgiver og verneombud. Typiske bedrifter der nettbaserte HMS kurs og e-læring er aktuelt er små, og kanskje nystartede bedrifter med et begrenset virke og omfang.

Partene kan altså avtale skriftlig at det er mest hensiksmessig med et annet format på HMS utdanningen enn et vanlig 40 timers kurs. Det er videre Arbeidsgiver som skal betale for, og legge tilrette for gjennomføring, HMS kurset for verneombud.

Arbeidsmiljøloven om medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg

Medlemmer av Arbeidsmiljøvalg (AMU) har, på samme måte som Verneombud, krav på dekkende HMS opplæring. Her kan det også avtales spesielt å avvike fra lovkravet om 40 timerskurs dersom partene finner dette formålstjenlig.