Arbeidsmiljøloven § 3-5  fastslår at det er arbeidsgiver (bedriftens øverste ledere) som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS kurs). Plikten er personlig og kan ikke delegeres til for eksempel verneombud

HMS kurs for ledere

Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

AML §3-5

Hensikten med en plikt til HMS kurs er å understreke at det er arbeidsgiver som skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS arbeid og om arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om:

  • hvilke krav som gjelder,
  • hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø
  • og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten.

Det er videre en klar intensjon at HMS kurset skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er derfor ikke stilt krav til opplæringens omfang. I tilfeller der bedriften for eksempel er nystartet, med få ansatte og generelt lite risikofylt arbeid, er HMS kurs gjennomført som e-læring på nett, et svært godt alternativ for travle ledere. HMS kurset gir ledere en god start på det kontinuerlige HMS arbeidet i bedriften.

Formål med HMS kurset for ledere

Arbeidstilsynet sier at formålet med HMS opplæring for bedriftens øverste leder er blant annet å:

  • Gi lederen kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i bedriften.
  • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å ivareta HMS arbeidet i bedriften.
  • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av HMS arbeid.
  • Bidra til at HMS blir en integrert del av alle forretningsprosesser.
  • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av HMS i bedriften.
  • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan påvirke den ansattes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
  • Bidra til at arbeidsgiver driver godt HMS arbeid gjennom dialog, medvirkning og samarbeid.

Les mer om våre HMS kurs for ledere.