arbeidsmiljøutvalg
Arbeidsmiljøutvalg

I bedrifter med mer enn 30 arbeidstakere skal det etableres arbeidsmiljøutvalg (AMU) med like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, jf. arbeidsmiljøloven § 7-1.

Å være medlem av arbeidsmiljøutvalget er på mange måter likt som å være verneombud. Man har et stort ansvar. Man har også krav på kurs og opplæring for å utføre vervet på en tilfredsstillende måte.

I lovteksten (§7-4) er kravene til HMS utdanning også de samme for AMU medlemmer som for verneombud. Dette reguleres videre av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 3.

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et forsvarlig arbeidsmiljø i bedriften og er således en del av verne- og miljøarbeidet i bedriften. Arbeidsmiljøutvalget har en rekke pålagte oppgaver:

 • Behandle spørsmål angående bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.
 • Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
 • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.
 • Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
 • Delta aktivt i virksomhetens HMS arbeid. Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.
 • Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger.
 • Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet.
 • Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater.
 • Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.
 • Utarbeide en årsrapport om arbeidet.

HMS kurs for Arbeidsmiljøutvalg

Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har i følge loven krav på HMS opplæring. 

Opplæringen skal gjennomføres så snart som mulig etter et nyvalg. Opplæringen skal gi kunnskap om:

 • verne- og miljøarbeid
 • ergonomi, støy, belysning, klima og trivselskapende tiltak
 • forebygging av ulykker, bruk av personlig verneutstyr med mer
 • innføring i arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk og forskrifter
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • og eventuelt andre aspekter som er spesielle for bedriften

På samme måte som for verneombudskurs, åpner loven for en kortere opplæring enn 40 timer dersom forholdene ligger tilrette for det. Dette er en vurdering som partene gjør i felleskap.

Se vårt HMS-kurstilbud for Verneombud og AMU medlemmer