Arbeidsmiljøloven (AML), med tilhørende forskrifter, beskriver klart verneombudets rolle i det kontinuerlige HMS arbeidet. I følge AML §6-5 er det Arbeidsgivers ansvar å sørge for at verneombudet har tilstrekkelig kunskap, tid og resurser til å uføre vernearbeidet.

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

En del av denne opplæringen er HMS kurs. Loven sier videre at alle verneombud skal gjennomgå 40 timers opplæring, populært kalt «40-timerskurs»,»40 timers hms kurs» eller «verneombudskurs». I Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, står det i midlertid:

Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Avtale om kortere HMS opplæring

Partene kan altså avtale å gjennomføre en kortere, mer relevant, HMS opplæring enn 40 timer. Sidene ved en slik avtale avklares i samarbeid mellom arbeidsgiveren og arbeidstakernes tillitsvalgte eller ved avtale mellom arbeidsgiverforening og fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven § 39. Er det ingen tillitsvalgte ved virksomheten, avklarer arbeidsgiveren dette med de som skal delta i opplæringen.

En slik avtale kan kan du laste ned fra internkontrollsystemet ditt.

Forsvarlighetsvurdering

Sammen med en skriftlig avtale om å fravike fra kravet om 40 timers HMS opplæring, skal det også dokumenteres at det faktisk er gjort en forsvarlighetsvurdering. Det er ikke et formelt formkrav til dette, men det må fremgå tydelig at en vurdering av bedriftens reelle risikobilde er gjort.

Alternativ til 40 timers HMS kurs

Våre HMS kurs er altså et alternativ til de generelle 40 timers HMS kurssne for verneombud og medlemmer at arbeidsmiljøutvalg. Les mer på denne nettsiden om hvordan du går frem.