Kategorier
Uncategorized

Stiller strengere krav til offentlige kontrakter

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for milliarder. For å forhindre arbeidslivskriminalitet i offentlige innkjøp varsler regjeringen nye retningslinjer til offentlige virksomheter.

Kategorier
Uncategorized

REACH registrering 2018 – nyttig informasjon hos ECHA

Siste nyheter

Siste registreringsfrist i REACH er 31. mai 2018. I den forbindelse har ECHA laget mye nytt veiledningsmateriale, spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter.

Kategorier
Uncategorized

Foreslår harmonisert klassifisering for nytt stoff

Siste nyheter

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nytt forslag om harmonisert klassifisering og merking for stoffet 4-tert-butylphenol. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 8. januar 2016.

Kategorier
Uncategorized

Vedtak for søknad om godkjenning under REACH

Siste nyheter

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning for begrenset bruk av trikloretylen frem til 21. april 2028 for søkeren Vlisco Netherlands BV i Nederland. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Kategorier
Uncategorized

Biocidforskriften endret i 2015

Siste nyheter

Klima- og miljødepartementet har i løpet av 2015 vedtatt en rekke endringer i biocidforskriften som følge av nye beslutninger i EU.

Kategorier
Uncategorized

Klimatiltak gir trippel gevinst

Siste nyheter

CO 2 -kutt er avgjørende for å nå langsiktige klimamål, men er også viktig for å bremse oppvarmingshastigheten på kort sikt. Mange CO 2 -tiltak reduserer også utslipp av kortlevde klimadrivere, som gir enda raskere klimagevinst og helsefordeler,  viser ny analyse fra Miljødirektoratet.

Kategorier
Uncategorized

Foreslår virkemidler for å hindre skader fra overvann

Siste nyheter

«Overvannsutvalget» foreslår endringer i lover og rammebetingelser som vil gjøre det enklere for kommunene å tilpasse seg klimaendringene, spesielt problemet med overvann. Les mer hos Klima- og miljødepartementet

Kategorier
Uncategorized

Fortsetter miljøsamarbeidet med Russland

Siste nyheter

Norge og Russland er enige om nye prioriteringer for miljøsamarbeidet i nordområdene. Dette samarbeidet bidrar til god havforvaltning, redusert forurensning og koordinert forvaltning av isbjørn, sjøfugl og villaks, som vi har felles bestander av.

Kategorier
Uncategorized

Endring i REACH-forskriften

Siste nyheter

REACH-forskriften er endret ved at tre EU-forordninger som endrer hhv REACH vedlegg II, REACH vedlegg XVII og gebyrforordningen til REACH er gjennomført i norsk rett.

Kategorier
Uncategorized

Rapport om Norges utslipp og opptak av klimagasser

Siste nyheter

Norge har nå levert den årlige National Inventory Report (NIR) til FNs klimakonvensjon, som er en detaljert rapport som viser alle Norges utslipp og opptak av klimagasser for perioden 1990–2013.