Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ulykker og skader

Antallet ulykker i bygg og anlegg økte i 2019

STAMI

Det har vært mange skader i bygge- og anleggsnæringen opp gjennom årene. Bygge- og anleggsvirksomhet er den næringen med flest registrerte arbeidsskadedødsfall i perioden 2012-2019, og er også en av næringene med høyest hyppighet av ikke-dødelige arbeidsskader.

Ni omkom i 2019

I denne rapporten er det sett nærmere på Arbeidstilsynets register over arbeidsskadedødsfall og statistikk over ikke‐dødelige arbeidsskader fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er i tillegg gjort en analyse av 146 ulykker hvor Arbeidstilsynet har vært på fysiske tilsyn etter alvorlig skade eller dødsfall i 2019 og en analyse av 21 ulykker med prefabrikkerte elementer.

I 2019 omkom ni arbeidstakere ansatt i denne næringen. Dette er det høyeste tallet registrert siden 2014. Det er imidlertid naturlig med noe variasjoner fra år til år, og det er for tidlig å si om dette er en endring i trend.

Analysen av de 146 ulykkene Arbeidstilsynet fulgte opp med fysiske tilsyn viser at det i all hovedsak er menn som skades, og risikoen er høyest blant de yngste arbeidstakerne. Andelen arbeidstakere med utenlandsk statsborgerskap utgjorde 27 prosent av de skadde. Fallulykker utgjorde omtrent 45 prosent av ulykkene, og i åtti prosent av disse ulykkene var fallhøyden to meter eller mer.

Hva skyldtes ulykkene?

Disse faktorene var en årsak i flest arbeidsulykker:

Handlinger og atferd. Handlinger og atferd av arbeidstakere på operativt nivå medvirket til 84 prosent av ulykkene. Dette inkluderer handlinger av den skadde selv og handlinger av andre som direkte påvirket ulykken.

Operativ ledelse. Mangler ved operativ ledelse var en medvirkende faktor i 69 prosent av ulykkene. De fleste av ulykkene dreide seg om at arbeidsoperasjonen ikke var risikovurdert, eller at arbeidsoperasjonen var dårlig planlagt, som igjen fikk konsekvenser for sikkerheten. Det var også mange ulykker hvor arbeidstakergrupper som krever ekstra oppfølging, eksempelvis unge arbeidstakere, uerfarne, lærlinger og innleide, ble satt til farlig arbeid uten tilstrekkelig opplæring.

Risikostyring. Mangler ved risikostyring ble funnet i 65 prosent av ulykkene. De vanligste manglene var arbeidsoperasjoner som ikke var risikovurdert, sentrale risikofaktorer som ikke var vurdert, bruk av arbeidsutstyr som ikke var risikovurdert og manglende involvering av virksomheter og arbeidstakere i risikovurdering og planlegging.

Å forebygge ulykker krever god kunnskap

– Rapporten inneholder informasjon som er viktig for alle aktører i næringen. Skal man drive målrettet ulykkesforebygging kreves detaljert kunnskap om og analyse av ulykker. Det er gått systematisk til verks, og mye detaljert informasjon fremkommer. Dessuten har man også gjort en grundig kartlegging av bakenforliggende og strukturelle årsaksfaktorer, sier Hans Magne Gravseth, forsker ved STAMI og medforfatter av rapporten.

Les rapporten

Innlegget Antallet ulykker i bygg og anlegg økte i 2019 dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ulykker og skader

Ny rapport om skadar og ulykker i bygg og anlegg i 2018

STAMI

Årleg dei siste fem åra har STAMI og Arbeidstilsynet publisert ein rapport som beskriv utviklinga av arbeidsulykker med dødelege og ikkje-dødelege skadar i bygg- og anleggssektoren. I årets rapport har ein også analysert arbeidsskadedødsfalla i tidsrommet 2011-2017 for å finne dei hyppigaste ulykkestypane, kva barrierar som har svikta og omfanget av farlige handlingar som medverka til ulykkene. I tillegg har 108 arbeidsulykker ved gravearbeid blitt analysert med fokus på ulykkestyper og årsaksforhold.

– Eit positivt trekk med tilstanden i 2018 er at talet på arbeidsskadedødsfall i næringa var det lågaste registrert dei siste 10 åra. Tendensen over lengre tid er også klart positiv. Nedgangen kan derimot sjå ut til å ha flata noko ut, og ser vi på hittil i år (2019) er det registrert litt fleire arbeidsskadedødsfall igjen. Det er framleis mykje å hente i det skadeførebyggande arbeidet, fortel Hans Magne Gravseth, forskar og overlege ved STAMI.

Nokre av funna som utpeikar seg i årets rapport er:

 • Totalt omkom seks personar ved bygg- og anleggsarbeid i 2018.
 • I 2018 vart det registrert 2670 ikkje-dødelege arbeidsskadar. Dette tilsvara ti arbeidsskadar per 1000 tilsette. Dette er på same nivå som i 2017, etter ein liten nedgang årleg i perioden 2014–2017.
 • Dei yngste aldersgruppene har flest skadar.
 • Fallulykker er fortsatt den hyppigaste ulykkestypen.

 

Hyppigaste ulykkestyper for dødsulykker

I tidsrommet 2011-2017 var det registrert til saman 72 arbeidsskadedødsfall i 69 ulykker i bygg og anlegg. Desse dødsulykkene vart analysert for å finne dei hyppigaste ulykkestypane. Dei var:

 • Kontakt med fallande gjenstand
 • I/på køyretøy som har mista kontrollen
 • Fall frå tak/plattform/golv
 • Fall frå høgde utan sikring
 • Treft av køyretøy
 • Eksplosjon

Analysen viste også at det var forskjellar i ulykkestyper for arbeidsskadedødsfall og ikkje-dødelege skadar. –  Det betyr at ein ikkje nødvendigvis kan førebygge dødsulykker ved å handtere mindre alvorlige skadar – og omvendt. Førebygging av dødsulykker, som kanskje er det aller viktigaste, krev spesifikke tiltak mot farane som potensielt kan medføre dødsulykker, påpeikar Gravseth.

Størst andel barrieresvikt var grunna mangel på fysiske barrierar som hindrar fall og utforkøyring, faresoner som ikkje er definert, og manglande bruk av fallsikringsutstyr og sikkerheitsbelte. Dei fleste ulykkene har også involvert forskjellige «farlege handlingar» frå arbeidstakarane si side. Analysen indikerer også at ansvaret for sikkerheita i stor grad er overlaten til arbeidstakarar på operativt nivå.

– Det er viktig å vere klar over at den enkelte arbeidstakars åtferd alltid vil vere eit resultat av verksemda og bransjen sitt sikkerheitsarbeid. Det er derfor nødvendig å legge vekt på sentral sikkerhetsstyring dersom ein skal oppnå eit godt sikkerheitsresultat, sier Gravseth.

 

Dei hyppigaste ulykkestypane ved gravearbeid

108 arbeidsulykker ved gravearbeid vart analysert med fokus på ulykkestyper og årsaksforhold. 80 % av ulykkene var grunna:

 • Treft av rullande, glidande gjenstand og/eller begravd av masser
 • Treft av køyretøy
 • Treft av fallande, mista eller øydelagt gjenstand
 • I eller på køyretøy som har mista kontrollen
 • Elektrisitet

I mange av desse ulykkene vart arbeidstakarar skada medan dei oppheldt seg i faresoner slik som gravemaskinas arbeidsområde eller i ei djup grøft utan tiltak for å hindre utrasing og skade ved utrasing.

 

Rapporten er ein leveranse til styringsgruppa for Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg som er eit samarbeid mellom sentrale aktørar i bygge- og anleggsnæringa, og skal brukast til å identifisere problemområde og å måle endring over tid.

 

Du kan lese heile rapporten nedanfor.

Les rapporten

Innlegget Ny rapport om skadar og ulykker i bygg og anlegg i 2018 dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ulykker og skader

Nye funn om skader og ulykker i bygg og anlegg

STAMI

Innvandrere i håndverksyrker har en forekomst av arbeidsskader som er om lag fire ganger så høy som blant norske arbeidstakere. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Hovedtyngden av håndverkerne er sysselsatt i bygg- og anlegg.

Den nylig publiserte rapporten ser på skader og arbeidsrelaterte helseproblemer over tid i bygg- og anleggssektoren. Den viser også at innvandrere i håndverksyrker oftere rapporterer om løft i ubekvemme stillinger og stående arbeid, og at de sjeldnere kan ta pauser. De rapporterer oftere om ensidig arbeid og at de har dårlige muligheter for å utnytte sine evner og ferdigheter.

Svak nedgang i ulykkestallene

Bygg- og anlegg er en av næringene med flest arbeidsskadedødsfall og arbeidsulykker, alle arbeidstakere sett under ett. Unge arbeidstakere er klart overrepresentert når det gjelder mindre alvorlige skader, mens arbeidsskadedødsfall skjer hyppigst blant noe eldre arbeidstakere.

Illustrasjonsfoto av byggeplass.

Bygg- og anlegg er en av næringene med flest arbeidsskadedødsfall og arbeidsulykker. Calias Photo/ Eirik L. Aspelund.

Den nye rapporten viser at antallet meldte skader i bygg- og anlegg har gått noe ned de siste årene, men at det fortsatt ligger litt høyere enn gjennomsnittet for alle næringer.
Gjennomsnittlig antall omkomne i arbeidsulykker per år i bygge- og anleggsvirksomheter er lavere de siste tre årene (2015–2017) enn de fire foregående (2011–2014). Ser vi på alle arbeidsskadedødsfall som har skjedd i forbindelse med bygge- og anleggsaktiviteter, også de som hadde arbeidsgiver i andre næringer, er utviklingen enda tydeligere.

– Gjennomsnittlig antall omkomne per år går da ned fra tretten for 2011 til 2014 til åtte omkomne i året i perioden 2015 til 2017. Det er likevel for tidlig å fastslå om dette er en reell nedadgående trend, eller om det skyldes årlige variasjoner, sier Hans Magne Gravseth, overlege og forsker på STAMI.

Flest sykdomstilfeller på grunn av asbest

Mange bygge- og anleggsarbeidere har luftveisplager og ulike muskel- og skjelettplager. I perioden 2010–¬2016 var det i overkant av 1200 saker ved de norske arbeidsmedisinske avdelingene hvor pasienten jobbet i bygge- og anleggsvirksomhet, og hvor sykdommen sannsynligvis var relatert til arbeidet. Mange av disse sakene var knyttet til eksponering flere tiår tilbake i tid. Flesteparten av disse sykdomstilfellene skyldtes at arbeidstakerne var eksponert for asbest. Diagnosen med flest tilfeller var lungekreft, fulgt av astma og kols.

Fortsatt behov for innsats

Fremdeles er det mange arbeidsmiljøutfordringer i bygge- og anleggsnæringen. For å få ytterligere nedgang i antall ulykker er det derfor nødvendig å kombinere flere tiltak mot både direkte og bakenforliggende faktorer. Analysen i rapporten indikerer at arbeidstakeres handlinger, operativ ledelse og risikostyring er nøkkelfaktorer for å lykkes med dette arbeidet.

Det er mange seriøse bedrifter som jobber godt og målbevisst med å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Men det er et stort spenn i næringen, og mange har stort potensial for å jobbe bedre med dette.

God risikostyring er viktig

Det er ofte flere årsaker til at ulykker skjer, og det er nødvendig å kombinere tiltak på flere nivå for å forebygge ulykker.

Funnene i rapporten gir viktige signaler om hva virksomhetene bør være spesielt oppmerksomme på i dette arbeidet:
· risikovurderinger- også for vedlikeholdsoppgaver og alenearbeid
· fysiske sikkerhetstiltak
· planleggingog oppfølging av arbeidsoperasjoner

I de tilfellene der ulykkene er utløst av farlig handlinger og adferd fra arbeidstakernes side, er disse handlingene i stor grad et resultat av systemet som arbeidstakerne er en del av.

Arbeidstakere må si fra når noe er farlig

Arbeidsmiljøloven tydeliggjør både arbeidsgivers ansvar og plikter og arbeidstakernes medvirkningsplikt. Arbeidstakere skal avbryte arbeidet dersom de mener at det kan medføre fare for liv eller helse. Selv om dette er utformet som en plikt, er det i praksis en rettighet arbeidstakerne har. Men for at det skal fungere, må de både ha nok kunnskap om det som er farlig og nok trygghet til å tørre si fra. Det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for at kulturen på arbeidsplassen er slik at medvirkningsplikten fungerer i praksis.

Arbeidstakere som har i oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere er sentrale i operativ ledelse. De skal sørge for at sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgavene som hører under eget ansvarsområde. Og gjør de ikke det kan de bli strafferettslig ansvarlig dersom en arbeids¬ulykke skjer.

Arbeidsgiver må bygge kultur for forebygging

Arbeidsgiver har hovedansvaret, men arbeidsgiver eller arbeidsgivers representant er ikke til stede på alle arbeidsplasser hele tiden. Da er det viktig at de som har lederroller på arbeidsplassen følger opp dette ansvaret.

Arbeidsgivere må legge til rette for en kultur der også denne delen av medvirkningsplikten fungerer i praksis. Det er spesielt viktig at arbeidsgiver iverksetter forebyggende tiltak rettet mot dem som er mest utsatt.

 

Originalrapport

 • Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg   – Rapport 2018.

Innlegget Nye funn om skader og ulykker i bygg og anlegg dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ulykker og skader

Utenlandske arbeidstakere mest utsatt for ulykker

STAMI

Én av tre av alle som omkom i arbeidsulykker i bygge- og anleggsvirksomheter hadde utenlandsk statsborgerskap i perioden 2012-2016. Analysene som Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt har gjort tyder på at risikoen for å miste livet på jobb er 1,5 ganger høyere for utenlandske arbeidstakere enn for norske.

Risikofylte arbeidsoppgaver

Rapporten viser at mange av de utenlandske som skader seg har risikofylte arbeidsoppgaver som riving og renovering. Arbeidstilsynet vet ikke hvor mange som jobber innenfor slike prosjekt, men ut fra tallene på skadde, kan man anta at utenlandske arbeidstakere oftere har slike jobber. De utenlandske arbeidstakerne jobber i større grad ute på byggeplassen, mens flere norske er ledere eller jobber på kontor.

Et særtrekk i tillegg til farlige jobber, er at de utenlandske som skades eller mister livet i arbeidsulykker har vært kort tid hos arbeidsgiver. Flere internasjonale studier peker på at det å være ny i jobben er en faktor som gir høyere risiko for skader.

Tilknytningsform, språkproblemer og alder

Det er forholdsvis store forskjeller på tilknytningsformen norske og utenlandske skadde har til bygge- og anleggsprosjektet de jobber på.
De utenlandske arbeidstakerne som skades på jobb er i langt større grad innleid. De er også i større grad arbeidstaker hos underentreprenør eller under underentreprenør, altså lenger nede i hierarkiet av aktører på byggeplassen.

Rapporten viser at mange av de utenlandske som skades eller omkommer ikke behersker språket på arbeidsplassen.
Av de utenlandske som omkom i arbeidsulykker, behersket halvparten av dem språket på arbeidsplassen. Minst 21 prosent behersket ikke språket. For 29 prosent av de omkomne med utenlandsk statsborgerskap har vi ikke opplysninger om de behersker språket eller ikke.

Mange av de utenlandske som mister livet på jobb i Norge er unge. 57 prosent av de omkomne med utenlandsk statsborgerskap er under 30 år. Tilsvarende tall for de norske er 29 prosent. Hovedårsaken er trolig forskjeller i aldersfordeling mellom sysselsatte arbeidstakere som er født og oppvokst i Norge og utenlandske arbeidstakere.

Målrettede tiltak viktig

– Denne rapporten styrker vår antakelse om noe som så langt ikke har vært godt nok dokumentert, nemlig at utenlandske arbeidstakere har en økt risiko for å omkomme i arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen. Selv om tallmaterialet er begrenset, viser anslaget på 50 prosent økt risiko for utenlandske arbeidstakere at bransjen har en viktig jobb å gjøre med ytterligere målrettede tiltak mot denne gruppen. Det vil spare liv, sier direktør Pål Molander i STAMI.

Datagrunnlaget for rapporten er alle ulykker med skader innen bygge- og anleggsvirksomheter som er meldt til Arbeidstilsynet i perioden 2012 -2016, samt en analyse av 176 ulykker som Arbeidstilsynet fulgte opp med tilsyn i 2015 og tall på sysselsetting fra Statistisk sentralbyrå.

Rapporten er skrevet som en del av charter-samarbeidet for en skadefri bygge- og anleggsnæring. I tillegg til å sammenlikne utenlandske og norske arbeidstakere, beskriver rapporten helseproblemer og arbeidsmiljøeksponering for bygge- og anleggsvirksomheter og sammenlikner med andre næringer. Den presenterer utviklingen i dødsulykker og skader i bygg- og anlegg. Den gir en analyse av hyppige ulykkestyper, hva som svikter, og mulige tiltak for å forebygge ulykkestypene.

Les rapporten: Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg (pdf)

 

Innlegget Utenlandske arbeidstakere mest utsatt for ulykker dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert Ulykker og skader

Fakta fra STAMI: Arbeidsskadedødsfall

STAMI

Siden årtusenskiftet har imidlertid nivået vært relativt stabilt, med enkelte svingninger fra år til år. Tallet har i denne perioden stort sett ligget i området mellom 50 og 65. I 2015 var det nede i 37, det laveste i hele perioden. Det gjenstår å se om dette er et resultat som holder seg.

Risikoen for arbeidsskadedødsfall varierer betydelig mellom næringene

Innenfor fiskerinæringen er risikoen mer enn femten ganger høyere enn gjennomsnittet. Dødsrisikoen er relativt høy også innenfor jordbruk/skogbruk, og deretter følger skipsfart, transport/lagring, kraft- og vannforsyning samt bygg og anlegg. Statistikken viser også at det er nesten bare menn som omkommer i arbeidsulykker, og det er en overhyppighet blant utenlandske arbeidstakere.

Figurene viser forekomst av arbeidsskadedødsfall de siste årene. Antallet varierer litt fra år til år, men ligger stort sett i området mellom 50 og 65. I 2015 var tallet imidlertid nede i 37, det laveste i hele perioden. Det gjenstår å se om dette er et resultat som holder seg. I 2011 hadde 11 av dødsfallene tilknytning til terrorhandlingene 22. juli. Klikk på bildet for mer informasjon om grafen.


Mest ulykker i bygg og anlegg, industri, landbruk og transport

Arbeidstilsynet har utført analyser av arbeidsskadedødsfallene i de fire næringene med flest antall dødsfall innenfor eget tilsynsområde (bygg og anlegg, industri, landbruk og transport). Disse analysene viser at «avvikssituasjoner» som vedlikeholdsarbeid, feilsøking, reparasjon og liknende er involvert i en stor andel av ulykkene.

Slike arbeidsoperasjoner gjøres mer sjelden, ofte av personer som ikke jobber med den spesifikke maskinen eller utstyret til vanlig, og slike arbeidsoperasjoner er oftest avgrenset i tid. Mange ulykker både i industri og jordbruk skjer i forbindelse med slikt arbeid. Også innenfor bygg og anlegg skjer flere ulykker som følge av avvik fra planen, ved at man må gjøre noe ekstra eller gjøre ting på en annen måte enn planlagt. Kjøretøy er også involvert i mange arbeidsskadedødsfall i alle disse næringene.

Bedre risikovurdering og fokus på avvik

Store kjøretøy er involvert i nesten alle anleggsulykkene, og andelen er stor også i transport og i jordbruk. Analysene viser videre at det ofte er menneskelige feil blant de utløsende årsaksforholdene. De bakenforliggende årsakene er imidlertid i hovedsak organisatoriske og tekniske. Mangelfull/manglende risikovurdering/planlegging og manglende barrierer er forhold som utpeker seg i flere næringer. Større fokus på barrierer og barrierestyring, bedre risikovurderinger og mer fokus på avvikssituasjoner er forhold som trekkes frem for å redusere risikoen for arbeidsskadedødsfall.

Les mer

Innlegget Fakta fra STAMI: Arbeidsskadedødsfall dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert Ulykker og skader

Fakta fra STAMI: Arbeidsskadedødsfall

STAMI

Siden årtusenskiftet har imidlertid nivået vært relativt stabilt, med enkelte svingninger fra år til år. Tallet har i denne perioden stort sett ligget i området mellom 50 og 65. I 2015 var det nede i 37, det laveste i hele perioden. Det gjenstår å se om dette er et resultat som holder seg.

Risikoen for arbeidsskadedødsfall varierer betydelig mellom næringene

Innenfor fiskerinæringen er risikoen mer enn femten ganger høyere enn gjennomsnittet. Dødsrisikoen er relativt høy også innenfor jordbruk/skogbruk, og deretter følger skipsfart, transport/lagring, kraft- og vannforsyning samt bygg og anlegg. Statistikken viser også at det er nesten bare menn som omkommer i arbeidsulykker, og det er en overhyppighet blant utenlandske arbeidstakere.

Figurene viser forekomst av arbeidsskadedødsfall de siste årene. Antallet varierer litt fra år til år, men ligger stort sett i området mellom 50 og 65. I 2015 var tallet imidlertid nede i 37, det laveste i hele perioden. Det gjenstår å se om dette er et resultat som holder seg. I 2011 hadde 11 av dødsfallene tilknytning til terrorhandlingene 22. juli. Klikk på bildet for mer informasjon om grafen.


Mest ulykker i bygg og anlegg, industri, landbruk og transport

Arbeidstilsynet har utført analyser av arbeidsskadedødsfallene i de fire næringene med flest antall dødsfall innenfor eget tilsynsområde (bygg og anlegg, industri, landbruk og transport). Disse analysene viser at «avvikssituasjoner» som vedlikeholdsarbeid, feilsøking, reparasjon og liknende er involvert i en stor andel av ulykkene.

Slike arbeidsoperasjoner gjøres mer sjelden, ofte av personer som ikke jobber med den spesifikke maskinen eller utstyret til vanlig, og slike arbeidsoperasjoner er oftest avgrenset i tid. Mange ulykker både i industri og jordbruk skjer i forbindelse med slikt arbeid. Også innenfor bygg og anlegg skjer flere ulykker som følge av avvik fra planen, ved at man må gjøre noe ekstra eller gjøre ting på en annen måte enn planlagt. Kjøretøy er også involvert i mange arbeidsskadedødsfall i alle disse næringene.

Bedre risikovurdering og fokus på avvik

Store kjøretøy er involvert i nesten alle anleggsulykkene, og andelen er stor også i transport og i jordbruk. Analysene viser videre at det ofte er menneskelige feil blant de utløsende årsaksforholdene. De bakenforliggende årsakene er imidlertid i hovedsak organisatoriske og tekniske. Mangelfull/manglende risikovurdering/planlegging og manglende barrierer er forhold som utpeker seg i flere næringer. Større fokus på barrierer og barrierestyring, bedre risikovurderinger og mer fokus på avvikssituasjoner er forhold som trekkes frem for å redusere risikoen for arbeidsskadedødsfall.

Les mer

Innlegget Fakta fra STAMI: Arbeidsskadedødsfall dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ulykker og skader

Ny rapport om bygg og anlegg: Nesten halvparten av ulykkene er fallulykker

STAMI

Rapporten «Ulykker i bygg og anlegg 2015» presenterer utvikling i dødsulykker og skader i næringen, og den gir en analyse av 176 ulykker som Arbeidstilsynet har fulgt opp med fysiske tilsyn i 2015. Rapporten er skrevet på oppdrag for Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Nesten halvparten av ulykkene som er med i analysen er fallulykker. Ulykkene som skjer oftest er at arbeidstaker faller fra tak, golv, stillas og stige. I tillegg er det mange ulykker der arbeidstaker skades av fallende gjenstander.

– Fallulykker har ofte alvorlige konsekvenser for arbeidstakerne. Rapporten viser at det er behov for å jobbe kontinuerlig med sikkerhet i alle faser av et bygge- og anleggsprosjekt og på alle plan – hele tiden. Nå må bransjen og myndighetene bruke kunnskapen i rapporten og sette inn støtet der det trengs mest, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.

– Kunnskapsbasert forebygging er særdeles verdifullt for å kunne rette innsatsen der hvor den gir størst og mest gjennomgående effekt. HMS-charteret bidrar til å gjøre veien fra kunnskap til handling kort, og møter partene i arbeidslivets ambisiøse målsetning på en god måte, sier direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt, Pål Molander.

Kan forebygges

Analysen av ulykkene avdekker at det har vært mangler knyttet til alt fra risikostyring og sikkerhetskultur, til arbeidsplaner og opplæring. Vanlige konsekvenser er feil bruk av utstyr, arbeid i høyden uten sikring, at farlige områder ikke er sperret eller merket, og at arbeidstakere velger feil rekkefølge og metode.

– Menneskelige feil skjer, men det er viktig å understreke at det ikke er arbeidstakerens skyld at ulykken skjedde. Mennesker gjør feil, men omfanget av feilene kan i stor grad reduseres med blant annet god styring og involvering. Med så mange aktører som det ofte er på en bygge- og anleggsplass, er det helt nødvendig at ansvarsforholdene er klare og oversiktlige, sier Finboe Svendsen.

Unge arbeidstakere er spesielt utsatt og det er mange innleide og utenlandske arbeidstakere blant de skadde.

Rapportens analyser bekrefter i stor grad Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn og forhold inspektørene kommer over som gjør at etaten stanser arbeid på grunn av fare for liv og helse. Arbeidstilsynet vil naturlig nok legge vekt på denne kunnskapen når aktivitet mot bygg- og anlegg neste år planlegges og prioriteres.

Færre dødsulykker

I 2015 mistet seks personer livet i arbeidsulykker i bygge- og anleggsvirksomhet. De siste sju årene har i overkant av 9 arbeidstakere i gjennomsnitt omkommet i bygg og anlegg.

– Det er for tidlig å si om nedgangen i arbeidsskadedødsfall i 2015 er starten på en nedadgående trend, eller om det er en naturlig variasjon, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Hittil i 2016 har 7 arbeidstakere omkommet i bygg og anlegg.

Bygge- og anleggsvirksomheter rapporterer om 12 arbeidsskader per 1000 ansatt, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Næringen er dermed godt over snittet for alle norske yrkesaktive, som er oppunder 9 skader per 1000 ansatte. Det er også den næringen som har den største andelen av alle meldte fallulykker som har resultert i død og alvorlig skade.

Viktige anbefalinger

Rapporten peker på utfordringer og kommer med anbefalinger om hva som skal til for å forebygge ulykker i bygg og anlegg:
•    gi god opplæring og sikre at den som skal gjøre jobben er kjent med risikoforholdene han kan komme bort i.
•    operative ledere må være til stede og sørge for å risikovurdere, koordinere og sørge for skikkelige sikkerhetstiltak. Det er mange årsaker til for eksempel fallulykker, men det er spesielt viktig å ha fysiske barrierer som hindrer fall og at disse er i god nok stand.
•    følge opp at arbeidet foregår sikkert og som planlagt og ha kontroll på at farer som oppstår blir håndtert.
•    organisering og ansvarsforhold må være klare og kommunikasjonen mellom aktørene om farer må være god.
•    iverksett forebyggende tiltak rettet mot unge arbeidstakere og innleide arbeidstakere. En stor andel av de innleide som var skadet var utenlandske arbeidstakere.

– Arbeidstilsynet ser positivt på det økende fokuset på HMS i bygge- og anleggsnæringen de siste årene, blant annet gjennom etablering av bransjesamarbeidet i Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Mange bedrifter jobber godt og seriøst med å ivareta sikkerheten til sine ansatte. Men dessverre ser vi altfor ofte at altfor mange ikke har det mest elementære på plass når det gjelder det å forebygge ulykker, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Les mer på arbeidstilsynet.no

Last ned rapporten

 • Rapportene «Skader i bygg og anlegg 2015» skrevet på oppdrag for Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Dette HMS-charteret ble undertegnet i juni 2014 og forplikter til samarbeid for at alle skal komme trygt hjem fra jobb. Myndigheter og representanter for alle ledd i bygg og anlegg (byggherrer, prosjekterende, utførende og arbeidstakerne) har undertegnet.

Innlegget Ny rapport om bygg og anlegg: Nesten halvparten av ulykkene er fallulykker dukket først opp på STAMI.