Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Ny doktorgrad: Effekter av miljøgifter på nerve- og immuncellefunksjon

STAMI

Både per- og polyfluorerte stoffer (PFASer) og andre persistente organiske miljøgifter (POPer) kan være skadelige for mennesker og miljø.

Litteraturen er begrenset om mulige negative effekter av eksponering for enkeltstoffer i den perfluorerte gruppen. I avhandlingen sin ønsket derfor Hanne Friis Berntsen å undersøke om perfluorerte stoffer enkeltvis kunne ha negative effekter på nervecellefunksjon og immuncellefunksjon. Undersøkelsene ble gjort in vitro, det vil si i isolerte celler i laboratoriet og ikke inne i et dyr/menneske.

Ser på både enkeltstoffer og blandinger

Både cellestudier og studier av dyr og mennesker har funnet at eksponering for POPer kan påvirke flere organsystemer, blant annet hjerne og immunforsvar. Mange tidligere studier er gjort på enkeltstoffer, ofte i høye konsentrasjoner. I virkeligheten blir vi imidlertid ikke eksponert for ett og ett stoff, men for et høyt antall stoffer på en gang. I sin avhandling har Berntsen derfor også sett på hvordan blandinger av POPer – i tillegg til perfluorerte stoffer enkeltvis – påvirker nervecelle- og immuncellefunksjon.

Hva er POPer og PFSAer?

Per- og polyfluorerte stoffer (PFSAer) er svært stabile og hoper seg opp i mennesker og miljø over hele verden. Vi finner dem blant annet i impregneringsmidler, tekstiler, maling, lakk og bonevoks, teflonbelagte stekepanner og kjøkkenutstyr, vannavstøtende mat- og bakepapir, kosmetikk og skismøring.

Persistente organiske miljøgifter (POPer) har lang levetid i miljøet, oppkonsentreres i dyr, er giftige og kan gjenfinnes i miljøet langt borte fra der de slippes ut. POP-er har en rekke bruksområder og omfatter industrikjemikalier, plantevernmidler og stoffer som dannes utilsiktet fra industriell produksjon, forbrenning, avfallshåndtering og oppvarming.

− Reelle toksiske effekter i mennesker kan trolig kartlegges best hvis vi i studier bruker konsentrasjoner nær dem man realistisk sett eksponeres for i miljøet. Det første målet i denne avhandlingen var derfor å lage en blanding av POPer til bruk i cellestudier og dyrestudier, forklarer Berntsen.

Toksiske effekter i nerve- og immunceller

I sin avhandling viser hun at perfluorerte stoffer med lengre karbonkjeder er mer giftige for nerveceller enn stoffer med kortere kjeder. Avhandlingen gir også ny kunnskap om mulige mekanismer for toksisitet i nerve- og immunceller som utsettes for enkeltstoffer og blandinger av POPer.

Både POP-blandinger og perfluorerte stoffer enkeltvis påvirket fagocytose i hvite blodceller, slik at den ble redusert. Innenfor immunologien betegner fagocytose prosessen der en celle tar opp for eksempel virus eller bakterier utenfor cellen, og er den viktigste måten immunsystemet fjerner bakterier som har kommet inn i kroppens vev på.

− POP-blandingene jeg har brukt i avhandlingen, er nyttige for å studere hvordan blandinger kan påvirke både celler og dyremodeller. Videre påpeker avhandlingen at POPer kan ha en negativ effekt på nerve- og immuncellefunksjon in vitro både enkeltvis og i blanding, konkluderer Berntsen.

Siden avhandlingen er basert på in vitro-studier, kan man ikke dra slutninger direkte om hva som skjer i mennesker eller dyr. Men funnene gir ifølge Berntsen en mulig indikasjon, og kan sees som et viktig supplement til studier av enkeltstoffer og POP-blandinger man finner i målbare konsentrasjoner i mennesker og dyr.

Yrker med eksponeringsrisiko

I noen yrker vil det være en eksponeringsrisiko for perfluorerte stoffer og persistente organiske forbindelser.

− Profesjonelle skismørere er fortsatt eksponert for perfluorerte stoffer. Når det gjelder persistente organiske forbindelser, vil de som konserverer eller reparerer gamle bygninger, båter, gjenstander og tekstiler som ble behandler med forskjellige stoffer tilbake i tid, potensielt bli eksponert, sier Berntsen.

Det samme gjelder ansatte innen gjenvinning som tar imot gamle PCB-holdige vinduer, spesialavfall eller elektronikk. PCB (polyklorerte bifenyler) er forbudt, men kan fortsatt lekke ut fra gamle produkter og materialer.

I tillegg kan brannmenn bli eksponert for POPer på brannstedet via huden, hvis verneutstyret som beskytter luftveiene ikke benyttes eller hvis det ikke fungerer optimalt.

__________________________________________________________________________________________

Disputas 29.april 2021

Hanne Friis Berntsen disputerer for doktorgraden med avhandlingen:

«Mixtures of persistent organic pollutants and single perfluorinated compounds: Do they adversely affect nerve and immune cell function in vitro?»

Tid og sted for prøveforelesning og disputas:

Tid: 29 April 2021
– kl. 11.30: prøveforelesning: “Human induced pluripotent stem cell models and how to use
them in chemical risk assessment”
– kl. 12.15: pause
– kl. 12.45: disputas

Sted: Zoom. Du finner lenke her: 29 April 2021 – Hanne Friis Berntsen (VET) | NMBU

Avhandlingen bygger på disse studiene:

Innlegget Ny doktorgrad: Effekter av miljøgifter på nerve- og immuncellefunksjon dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Arbeid og helse Fysisk arbeidsmiljø Hva er arbeidsmiljø Informasjon fra STAMI Ledelse Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Organisatoriske forhold Psykososiale forhold Ukategorisert

Fokus på arbeidsmiljøet ga bedriften store gevinster

STAMI

Det er tidlig morgen og produksjonen er i gang i verkstedet til Kaefer Energy på Forus i Stavanger. Lokalet minner om en klinisk operasjonssal, der alt av kabler, utstyr og containere er plassert på markerte plasser. Arbeidsutstyr ligger på faste plasser, de ansatte jobber på hver sin stasjon og ingen går i beina på hverandre. 

Produktene forflytter seg strømlinjeformet fra stasjon til stasjon, og flere steder henger påminnelsen om organiseringens mantra, «5-S»: Sortere, systematisere, skinne, standardisere, sikre. Støyområdene er lagt til isolerte rom. Papirarbeid er nærmest utryddet, kommunikasjonen foregår på nettbrett. 

Velkommen til Kaefers effektive og systematiske arbeidsform, der fokuset er på selve arbeidet. Gevinstene har vært store for både ledere og ansatte.  

– Det er ikke snakk om å løpe fortere, men om å jobbe smartere, sier Kaefers Energys direktør for helse, miljø, sikkerhet, kvalitet og risikostyring (HMSK&R), Per Steinkopf.

Nå står han i verkstedet sammen med verneombud Stian Kristensen, begge er ikledd gul vest, vernesko og beskyttelsesbriller. 

– Vi har forbedringsmøter hver fredag der flere kommer med forslag, som henges opp på tavla, diskuteres og tas videre. Vi merker at flere engasjerer seg og har fått en stolthet i jobben, sier Kristiansen. 

Hovedtillitsvalgt Jens Hermansson er enig: 

– Her er det høyt under taket, og vi har gode diskusjoner mellom ledere og ansatte. De fleste føler at de blir lyttet til. 

Gevinstene for bedriften? Ingen tidstyver. Økt produktivitet. Økt lønnsomhet. Men effekten er også denne: Et betydelig bedre arbeidsmiljø. 

Omstilling i nedgangstider

Kaefer Energy, en leverandørbedrift i olje- og gassbransjen, har 1000 ansatte innen ISO-fagene isolering, stillas og overflate. Bedriften, som har store utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter, både on- og offshore, omsatte i 2018 for 1,6 milliarder kroner. I den nye IA-avtalen er bedrifter som Kaefer Energy valgt ut til spesiell satsing for å redusere sykefravær og frafall. Totalt er syv bransjer med 670 000 ansatte valgt ut. 

Leverandørindustrien til olje- og gass har de siste årene vært preget av effektiviseringsprosesser, høy endringstakt, nedbemanning og omorganisering. I perioden 2013-2017, da oljeprisen viste en kontinuerlig nedgang, mistet rundt 80 000 mennesker jobben i leverandørindustrien, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). I dag er det ca. 111.300 direkte sysselsatte i hele petroleumsnæringen, og totalt 170 200 inkludert indirekte sysselsatte, ifølge SSB. 

Nedgangen har medført at ansatte har fått arbeidsoppgaver flyttet fra hav til land, mens andre stillinger har fått nye oppgaver som krever ny kompetanse. Ifølge «Bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019–2022» rapporterer ansatte i næringen om høyere grad av jobb-usikkerhet og større uforutsigbarhet. Sykefraværet økte fra 2015 til 2017, men viste en nedgang igjen i 2018, viser rapporten. 

– I et 20-årsperspektiv er det blitt jobbet seriøst med arbeidsmiljøutfordringer i bransjen. Det er en næring med høy faglig kompetanse, god satsing på arbeidsmiljø og godt utbygde styringssystemer på HMS – og god etterlevelsespraksis, både på regelverket og egne rutiner, sier, Sigvart Zachariassen, sjefingeniør for arbeidsmiljø i Petroleumstilsynet (PTIL).  

Også Kaefer Energy merket nedgangstidene, men satsingen på arbeidsformen «LEAN» i 2013 ga bedriften et verktøy som styrket motstandskraften.  

LEAN er en metode for å forbedre kvalitet og resultater gjennom å optimalisere prosesser og fjerne unyttige elementer i produksjonen. På den måten vil arbeidet gjøres raskere og bedre, med mindre sløsing.  Begrepet stammer fra den japanske bilprodusenten Toyota som skapte et system for kontinuerlig forbedring av produksjonen. 

– LEAN er et kunnskapsbasert verktøy som gir oss knagger å henge arbeidet på. De ansatte jobber mer effektivt og meningsfullt, som er motiverende i arbeidsdagen, mener Stian Skagen, en av fire LEAN-ledere i Kaefer Energy. 

Han får støtte av Kaefer Energys HR-manager, Kenneth Høyland: 

– Mens andre i bransjen opplevde en økning i sykefraværet, fikk vi faktisk en nedgang. Det viser at de verktøyene vi har etablert for et godt arbeidsmiljø ligger fast, sier Høyland.

bilde av ansatte ved verkstedet hos Kaefer energy

Små ting har gitt store utslag

I september 2019 fikk bedriften en pris for sitt LEAN-arbeid. I tildelingen på «Årets LEAN-nettverkskonferanse», ble det sagt at «Kaefer Energy er blitt et stort forbilde i leverandørindustrien med sterke resultater etter innføringen av LEAN.»

– De ansatte får konkrete mål å nå, med solid anerkjennelse hvis de når målene. Alle blir hørt og får tilbakemelding om sine innspill, og jeg vil si vi har skapt en unik åpenhetskultur, sier Skagen. 

Rasmus Fjørtoft, ansvarlig for HMS og risikostyring i Kaefer Energy, nikker bekreftende. 

– Satsingen har gitt forbedringer innen både skaderisiko og ergonomisk belastning. Det kan være små ting som gir store utslag, som å jobbe mindre med hendene over hodet eller slippe å ha tunge malingsspann opp en stige. 

Tillitsvalgt Hermansson er enige i at arbeidet gjøres smartere enn før, men det betyr ikke nødvendigvis at det er mindre fysisk krevende. 

– Jobben er den samme, og de ansatte blir like slitne som før. Ulempen med effektiviseringen er at de jobbene som før ble gjort av tre arbeidere, gjøres kanskje nå av to. I det lang løp kan det bety en større fysisk påkjenning for de ansatte, sier han. 

Nylig feiret Kaefer Energy at de hadde hatt null arbeidsskader på prosjektene for Equinor det siste året. 

– Det var en milepæl på sikkerhetssiden, sier HR-manager Høyland. – Vi kan fremdeles bli bedre på å minimere risiko, men den feiringen har hatt en positiv innvirkning på alle ansatte her. 

To faktorer synliggjør at den systematiske satsingen har gitt utslag i bedre arbeidsmiljø: 

Sykefraværet gikk ned fra 8,3 prosent i 2018 til 5,6 prosent i 2019. 

Medisinske undersøkelser, i regi av bedriftshelsetjenesten, viste at de ansatte i bransjen har like god eller bedre helse sammenliknet med normalbefolkningen. De ansatte ble sjekket for både hørsel, kjemikaleksponering, og muskel- og skjelettskader. 

– Vi fikk nesten hakeslepp da vi så resultatene av undersøkelsen. Dette er objektive data som vi mener veier tyngre og er mer nøytrale enn andre rapporter om de ansattes helse, sier Fjørtoft.

Fysisk belastende jobb

Ingen betviler at leverandørindustrien har krevende arbeidsdager. Det fysiske arbeidsmiljøet kan ha tøffe værforhold, varierende skiftordninger og nattarbeid. Det er kjemiske eksponeringer, ergonomisk slitasje, og tungt, roterende utstyr på små områder. Flere steder foregår driften kontinuerlig, og kravene til hvile mellom arbeidsøktene kan bli utfordret. 

I tillegg er det et evig problem: Støy. 

– Ifølge egenrapporteringen i bransjen, opplever ca. 40 prosent av de ansatte at de ofte eller svært ofte utsettes for høyt støynivå. Ingen andre arbeidsmiljøfaktorer scorer så høyt, sier Zachariassen i PTIL. 

– Flere steder overskrides grenseverdiene for støy – selv om det er brukt mye ressurser på å utvikle bedre verneutstyr. For eksempel bruker flere hørselvern med varsler som viser når dagens støydose passeres. Men noe av kritikken mot disse hørselvernene er at man ikke vet hvor godt de beskytter.

– Jobber bransjen godt nok for å bedre sikkerhets- og arbeidsmiljøfaktorer?

– Industrien generelt jobbet godt, men det er likevel rom for forbedringer. Noe av det vi er bekymret for, er om systemet med fastpris på oppdrag kan medføre at prosjekter skal ferdigstilles raskere for å maksimere gevinsten. Kanskje medfører det at ansatte slurver med verneutstyret eller jobber lengre. 

Zachariassen ser også et annet faremoment.

– I en bransje der marginene blir presset mer enn noen gang, forventes det stor fleksibilitet fra leverandørene. De må raskt levere et arbeidsteam, hvis ikke kan kontrakten stå i fare. Det fører til at leverandørene må satse mer på innleie, sier Zachariassen og forteller om et konkret eksempel:  

En innleid arbeider skulle utføre ISO-oppgaver i et støyende område. Til tross for at han brukte hørselvern, fikk han et akutt problem med øresus da noen ventiler plutselig blåste ut og skapte enorm støy. Han tenkte at øresusen ville gå over, dro hjem og tenkte ikke mer over det. Og ikke lenge etter dro han ut på et nytt, kortvarig oppdrag. Men øresusen ga seg ikke, og omsider oppsøkte han en sykepleier. Men hendelsen ble ikke meldt inn, den falt mellom alle stoler.

– Det viser at det er mange aktører i bransjen som vi ikke vet hvordan jobber med sikkerhet og miljø. 

– Er dagens regelverk godt nok til å fange opp arbeidsskader?

– Lovverket gjenspeiler ikke godt nok de problemene som kan oppstå med innleie og lange leverandørkjeder. Vi jobber med det juridisk for å se om det bør en tilpasning til i arbeidsmiljøloven. En annen utfordring er at det kanskje er for ensidig fokus på skader. Hvis noen får en rift øyet, kan himmel og jord settes i bevegelse. Mens en hørselskade, som kanskje er mer alvorlig, ikke får samme alvoret. 

Viktig å legge vekt på psykososiale forhold

Vel så viktige er de mellommenneskelige forholdene på arbeidsplassen. Har du arbeidsoppgaver som du mener bør gjøres annerledes? Får du oppgaver uten tilstrekkelige ressurser til å fullføre dem? Mottar du motstridende beskjeder fra kolleger, sjefer eller andre? Dette er aspekter av arbeidssituasjonen som kan påvirke arbeidstakerens helse negativt, forteller forsker i STAMI, Live Bakke Finne. 

– Psykososiale og organisatoriske forhold av negativ art kan gi utslag som symptomer på angst og depresjon og muskelskjelettplager, samt bidra til uførhet og sykefravær. Mens forhold av positiv art kan gi økt motivasjon, produktivitet og helse, sier Finne. 

Bilde av Live Bakke Finne, forsker ved STAMI.

– Å legge til rette for forbedringsforslag og gi ansatte mulighet til påvirkning trenger ikke være krevende, sier Live Bakke Finne, forsker ved STAMI.

Arbeidstakere som opplever rettferdig ledelse, støtte fra nærmeste leder, positive utfordringer, et godt sosialt klima og balanse mellom både krav og kontroll, og innsats og belønning, rapporterer om færre helseplager, sier Finne. 

– For å ta balansen mellom krav og kontroll: Hvis arbeidet er preget av høye krav, bør det også legges vekt på arbeidstakerens kontroll og mulighet til å påvirke sin egen arbeidssituasjon. I Kaefer Energy virker det som om de satser bevisst på dette og at det har vært en av suksessfaktorene for å utvikle arbeidsmiljøet.

Kaefer Energy ser ut til å satse på tiltak som er direkte knyttet til arbeidet som utføres – og det er nøkkelen for å jobbe med arbeidsmiljøet, sier hun. 

– Det må ikke nødvendigvis store og dyre tiltak til for å forbedre og optimalisere arbeidssituasjonen. Å legge til rette for forbedringsforslag og ansatte mulighet til påvirkning, trenger ikke være krevende. Men det handler om å sette det i system og integrere det i arbeidshverdagen. 

Hun viser til eksempler fra industrien: 

– I mange industribedrifter har det tradisjonelle HMS-arbeidet fått mest oppmerksomhet. Gitt hva slags type arbeid som utføres i de bedriftene, kan du si at det ikke er rart. Men det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet har kanskje kommet mer i bakgrunnen, både fordi det ofte blir oppfattet som mer abstrakt og dermed vanskeligere å gripe tak i og sette i system. Derfor har tiltak rettet mot det psykososiale arbeidsmiljøet ofte vært «trivselstiltak» som ikke handler om arbeidet. 

Analyserer hele tiden hva som fungerer

Hos de verkstedansatte hos Kaefer Energy virker jobbmotivasjonen stor. I den gigantiske verkstedhallen jobbes det stødig og konsentrert, samtidig som det er rom for smil og en pust i bakken. Seks år med LEAN-arbeid har båret frukter for både de ansatte og bedriften som helhet, og gitt utslag i bedre lønnsomhet og arbeidsmiljø. 

– På en skala fra 1 til 10 vil jeg gi arbeidsmiljøet her en 9’er, sier tillitsvalgt Jens Hermansson. – Trivselen er god og medbestemmelsen stor. Selv om det kan være store diskusjoner om hva som kan forbedres, finner vi alltid løsninger. 

– Det er et uttrykk som heter «drag the pig through the farm», , forteller LEAN-ansvarlig Stian Skagen. – Sånn jobber vi ikke her, med pisk og tvang. Her er medbestemmelse, åpenhet, kommunikasjon og anerkjennelse suksesskriteriene. LEAN er forankret i ledelsen, godt mottatt av de ansatte og en del av vår kultur.

Hermannsson ser særlig en utfordring nå:

– Arbeidspresset øker, fordi fastpris på prosjektene gjør at arbeidet må være ferdig innen en viss tid. Det kan være uheldig for de ansatte å vite at din bedriften din taper penger dersom du ikke utfører jobben innen tidsfristen.

– Vi blir aldri ferdig med forbedringer i arbeidsmiljøet. Vi analyserer hele tiden hva som fungerer og hva vi kan bli bedre på, kommer det fra Rasmus Fjørtoft. 

– Nå tar vi også i bruk et datasystem for risikostyring som er tilgjengelig for alle. Hvis en arbeidsleder vil vite kravene til støy, sikkerhet eller ergonomiske forhold på et anlegg, er informasjonen lett tilgjengelig og basert på kartlegging fra de stedene vi har hatt oppdrag. Det har gjort arbeidet med HMS og arbeidsmiljø mer analytisk. 

Tekst: Lasse Lønnebotn. Foto: STAMI og Eirik Linder Aspelund. Artikkelen ble først publisert i desember 2019 i STAMIs magasin Arbeid og Helse.

Innlegget Fokus på arbeidsmiljøet ga bedriften store gevinster dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Pressekonferanse om skiftarbeid og arbeidstid kl 09 i dag

STAMI

Pressekonferansen går av stabelen i Espoo i Finland og strømmes også digitalt.
Ny kunnskap og samlede anbefalinger om arbeidstid og skiftarbeid presenteres.
Se pressekonferansen (09:00-10:00): https://ttl.livestriimi.fi/wowsymposium/
Les mer om pressekonferansen her: the Invitation


Om forskningsprosjektet:

Forskningsprosjektet Working hours, health, well-being and participation in working life (WOW) creating new working time models and solutions for Nordic countries – har utviklet arbeidstidsmodeller og løsninger som bygger på forskniongsdata og som fremmer helse og arbeidsdeltakelse.

Forskerne fra Norge, Danmark, Sverige og Finland har produsert over 110 vitenskapelige publikasjoner (publikationer) om prosjektet som er finansiert av NordForsk.

Forskerne presenterer sine resultat i symposiet WOW Livestream (WOW livestream) i dag den 13. november klokken 11-14 og i den tilrettelagte pressekonferansen klokken 09:00-10:00.

Les mer om prosjektet her:

WOW-projektets slutrapport (publiceras 13.11.2020)

WOW avsluttende rapport:

WOW-projektets webbplats (rekommendationer, resultat, meddelanden, publiceras 13.11.2020)


Den seneste publikasjonen fra prosjektet

STAMIs seneste publikasjon fra prosjektet ”Tilrettelagt nattarbeid kan redusere risiko for ulykker og kreft” hvor spørsmålet både stilles og også besvares av de nordiske forskerne, kan leses her: Nattarbeid, ulykker og kreft

 

Vel møtt på digital pressekonferanse.

Innlegget Pressekonferanse om skiftarbeid og arbeidstid kl 09 i dag dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

NIVA-kurs om risikobaserte tilsyn i Norden

STAMI

På NIVA-kurset «Risk-based OHS Enforcement» arrangert av STAMI 30.-31. oktober 2019 vil representanter fra tilsynsmyndighetene og ledende forskere formidle kunnskap om risikobaserte tilsyn i Norden og hva vi vet om de primærforebyggende virkningene av slike tilsynsstrategier på arbeidsmiljøet og arbeidshelsen.

Kursets formål:

 • Formidle kunnskap om hvordan risikobaserte tilsyn er organisert og gjennomført i de ulike nordiske landene
 • Formidle kunnskap om hva vi vet om primærforebyggende effekter av arbeidstilsynets virkemidler
 • Peke på fremvoksende utfordringer for Arbeidstilsynet knyttet til bl.a arbeidsinnvandring, delingsøkonomi og sosiale ulikheter i arbeidshelse

Målgruppe:

 • Forskere med interesse for primærforebyggende arbeidsmiljøarbeid, sikkerhet og arbeidsskadeforebygging
 • Ansatte i bedriftshelsetjenesten
 • Ansatte i forvaltningen med interesse for helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål
 • Ansatte i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner
 • Andre med interesse for arbeidshelse og primærforebyggende arbeidsmiljøarbeid

Kurset arrangeres på STAMI, Gydas vei 8, Oslo. Frist for påmelding er 8. september.

Hva er NIVA

NIVA er et utdanningsinstitutt underlagt Nordisk Ministerråd, og fungerer som et samarbeidsforum for de nordiske regjeringene. NIVAs oppgave er å tilby videreutdanning for forskere, praktikere og spesialister på området for helse og sikkerhet i arbeidslivet. Fagpersoner og forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt er bidragsytere på flere av kursene. Kursene blir arrangert ulike steder i Norden.

Les mer om kurset og meld deg på

Innlegget NIVA-kurs om risikobaserte tilsyn i Norden dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

STAMI på Arendalsuka 2019

STAMI

Hvordan hindre frafall i arbeidslivet?

Tid og sted: Mandag 12. august, kl 14.00-14.45, Clarion Hotell Tyholmen

Regjeringen har engasjert partene i å få flere i arbeid, og har lansert den nasjonale inkluderingsdugnaden. Samtidig er ett av de to hovedmålene i den nye IA-avtalen å forhindre frafall i arbeidslivet. Flott – men er det så enkelt?

Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge oppdage og håndtere slik at vi forhindrer frafall i arbeidslivet og reduserer kostandene både for det offentlige og for virksomhetene. Det handler om å forebygge der en kan og reparere der en må. Vi spør: Hvordan bidrar partene og arbeidslivets aktører for å nå målet? For like viktig som å få folk inn i arbeidslivet, er det å beholde folk i jobb.

Medvirkende:

 • Kristin Sæther, LO-sekretær
 • Nina Melsom, direktør for arbeidsliv NHO
 • Pål Molander, direktør STAMI
 • Elisabeth Ege, direktør Akan kompetansesenter

Debattleder: Erik Aasheim

Les mer om arrangementet. 

Gøy på jobben som 70-åring – Hva må til for at du jobber lenger?

Tirsdag 13. august kl. 09.00-09.45 i DN-teltet.

Velferdsstaten er avhengig av at flere jobber, at vi jobber mer og at vi står lenger i arbeid. Det samme er hver enkelt av oss fordi pensjonsordningen tvinger oss til det. Men hvordan skal vi få til det?

Vi stiller spørsmål som om det er plass til alle som ønsker å jobbe og hvordan vi kan legge til rette for at folk kan jobbe lenger. Hva hindrer oss i å stå lenger i jobb? Hva kan arbeidstakere og arbeidsgivere gjøre for å legge til rette? Hvordan skal vi inkludere flere i arbeidslivet?

Medvirkende:

 • Pål Molander, direktør for Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk
 • Daniel Skjevik-Aasberg, fungerende leder i Unge Høyre
 • Ina Rangønes Libak, leder i AUF
 • Cathrine Hellandsvik, direktør for kundeseksjonen i KLP

Moderator er Svein Tore Bergestuen

Les mer om arrangementet.

 

Hvorfor og hvordan se enkeltmedarbeideren, slik at sykefravær forebygges og arbeidsmiljøet fremmes?

Tid og sted: Torsdag 15.august 2019 12:00 – 13:00.

Se meg! Hvorfor og hvordan svare på enkeltmedarbeidernes behov for å bli sett og møtt på en måte som forebygger sykefravær og som fremmer godt arbeidsmiljø?
Gjennom arbeidet med våre 7000 bedriftskunder i hele Norge, har vi inngående kunnskap om sammenhengene mellom sykefravær, struktur og ledelse. Disse sammenhengene er vesentlige når det kommer til varig reduksjon av sykefravær.

Hvert år utgir Stamina Helse Norsk Jobbhelserapport, basert på en undersøkelse blant 2500 medarbeidere i regi av Norstat. Undersøkelsen ser på hva som motiverer, frustrerer og engasjerer ved norske arbeidsplasser. I år har vi stilt spørsmål knyttet til sykefravær og de omtalte sammenhengene, og har også spurt 600 ledere om deres perspektiver, utfordringer og opplevelser.
Vår debatt på Arendalsuka er basert på funn fra årets Jobbhelserapport.

Deltema 1: Gir dagens sykefraværsarbeid rom for hensiktsmessig oppfølging av enkeltmedarbeideren? Hvordan jobber vi best med sammenhengene mellom sykefravær, struktur og ledelse?

Deltema 2: Oppfølging av psykisk helse er det ledere opplever mest utfordrende i sykefraværsoppfølgingen. Hvordan møter vi utfordringen når vi vet at psykisk uhelse i økende grad står bak sykefraværstallene?

Medvirkende

 • Pål Molander, Direktør, STAMI
 • Guro Angell Gimse, Statssekretær, arbeids- og sosial departementet
 • Erik Falkum, Professor i psykiatri, Oslo MET
 • Gudleik H Leir, Rådgivende overlege, NAV
 • Nina Melsom, Direktør arbeidsliv, NHO
 • Eskild Rudolf Larsen, Administrerende direktør, Stamina Helse
 • Kristin Dille, Organisasjonspsykolog, Stamina Census
 • Lena Drange Nesland, Bedriftssykepleier, søvn og sykefraværsekspert, Stamina Helse
 • Elisabeth Aarsæther, Administrerende Direktør, NKOM

Les mer om arrangementet.

Mer info

 • Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33. Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid

Innlegget STAMI på Arendalsuka 2019 dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Slik tar du vare på hendene på jobb

STAMI

I mange yrker har man arbeidsoppgaver som gjør at man må utsette huden, spesielt hendene, for vann, rengjøringsmidler, oljer og skjærevæsker eller tørr luft på jobb. Slikt arbeid øker risikoen for å utvikle eksem og andre hudplager dersom man ikke jobber for å redusere eksponeringen. De mest utsatte yrkesgruppene er blant andre rengjøringsbransjen, frisører, helsepersonell og mekanikere.

Bilde av bomullshanske og engangshanske

Arbeidsrelaterte hudplager kan føre til både sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Tall fra STAMI  viser at det i 2016 var i overkant av 10 000 legemeldte sykefraværstilfeller med huddiagnoser. Drøyt 310.000 personer i Norge oppgir å ha hudplager. Av disse oppgir en av fem (ca. 67.000 personer) at jobben er delvis eller eneste årsak til problemene.

Se oversikt over hudplager blant flere yrkesgrupper.  

Utsett huden minst mulig

Jose Hernán Alfonso, overlege og forsker ved STAMI, råder alle som er utsatt for vann, olje eller kjemikalier på jobb å tenke over spesielt fire ting som kan hjelpe dem med å ta vare på hendene sine:

 • Unngå mest mulig direkte kontakt med vann, olje eller skadelige produkter. Erstatt skadelige produkter med mindre skadelige produkter
 • Når dette ikke er mulig – bruk gode og rene engangshansker og ha gode rutiner for håndhygiene
 • Smør inn hendene med en parfymefri og fet håndkrem flere ganger daglig
 • Følg med på huden din og ta tidlig kontakt med legen ved tegn på eksem

Råd for bruk av engangshansker:

Det viktigste tiltaket for å beskytte hendene mot kjemiske påvirkninger er å fjerne stoffene fra produktene eller erstatte dem med mindre skadelige produkter. I noen tilfeller er ikke dette mulig. Da er det viktig med riktig bruk av hansker som kan beskytte huden din mot påvirkninger som kan irritere huden eller fremkalle allergi. Her er Alfonso’s gode råd for riktig bruk av engangshansker:

 1. Bruk hansker ved vått arbeid på jobb og i fritiden
 2. Bruk hansker så lang tid det er nødvendig, men så kort tid som mulig
 3. Hansker skal være nye, rene, og tørre
 4. Gjenbruk aldri engangshansker
 5. Bruk bomullshansker under beskyttelseshanskene
 6. Bruk en uparfymert fet krem på hele hånden på morgenen, etter vått arbeid (eller i pausene eller når ferdig på jobb) og før du legger deg
 7. Bruk ikke ringer på jobb
 8. Forhør deg med din bedriftshelsetjeneste ved valg av hansker

(Tipsene kan du laste ned nederst på denne siden).

Til frisører anbefaler han å alltid bruke hansker ved vask, farging, bleking, permanent og styling av hår. De som jobber med rengjøring bør bruke hansker kun i arbeidsoppgaver hvor hendene kan bli våte, eller ved bruk av desinfeksjonsmidler.

Mekanikere som er utsatt for olje råder han til å bytte engangshansker hver gang de blir skitne og våte. Vanlige monteringshansker laget av skinn eller tekstil gir ikke noen beskyttelse mot kjemikalier.

– Og husk å vaske hendene i en god såpe som ikke skader huden. Sterke såper som kjøkken- og oppvaskmidler kan faktisk skade hendene ved å fjerne det naturlige fettlaget på huden, opplyser Alfonso.

Velg riktige hansker

Alfonso påpeker på at ingen hansker gir 100 prosent beskyttelse. Derimot er det viktig å ta hensyn til at det er stor forskjell på kvaliteten på engangshansker og at det finnes mange useriøse aktører i markedet som ikke tilbyr gode nok hansker.

– For frisører vil ntirilhansker av god kvalitet beskytte best mot kjemiske stoffer. Nitril er også god til å beskytte mot vann, forklarer han.

For de som håndterer etsende kjemikalier holder det ikke å bruke slik engangshansker, da trenger man spesielle kjemikalie-hansker.

– Å forhøre seg med bedriftshelsetjeneste eller lignende for å finne den riktige hansken til sitt arbeid er veldig lurt, poengterer han.

For holde hendene fri fra søl fra kjemikalier er det viktig at du tar av hanskene på riktig måte (lenke til film)

Bomullshansker under hanskene

Selv om man bruker hansker kan hendene bli våte, noe som igjen kan gi hudplager. Bruk av bomullshansker under beskyttelseshansker kan hjelpe med at huden holder seg tørr. Bomullshansker skal skiftes hvis de blir våte. I motsetning til engangshanskene, kan bomullshansker vaskes, tørkes og gjenbrukes. For å beholde god fingerfølelse på fingertuppene kan man kutte fingertuppene på bomullshanskene som bildet ovenfor viser.

Bruk gode håndkremer

Fuktighetskrem hjelper huden til å holde seg frisk, men en fuktighetskrem kan ikke erstatte bruk av beskyttelseshansker. Betegnelsen «barrierekrem» er derfor meget misvisende. Alfonso påpeker at per i dag finnes ingen krem som kan erstatte bruk av beskyttelseshansker.

Når det kommer til fuktighetskremer finnes det et hav av utvalg, hvor kvaliteten og effekten av kremen varierer. Å bruke det man kaller «lotion» anbefales ikke hvis man har eksem. Lotions kan inneholde 13-15% fett og mye vann, og kan derfor inneholde en del konserveringsmidler som kan gi allergi.

Kremer kan ha en fettprosent på cirka 30%. De er velegnet til lett og moderat tørr hud. Fettkremer kan inneholde inntil 70% fett. De er velegnet til veldig tørr hud. I og med de er mye fett som påføres huden, er det lurt å smøre seg i god tid før man skal begynne å arbeide.

Alfonso råder til at man ser etter en fet håndkrem (minst 35% fett) som er parfymerfri og uten farge. Slike kremer kan man blant annet finne på apoteket. Spør etter råd der om du sliter med å finne riktig type krem.

Fem praktiske råd om fuktighetskrem

 1. Bruk en mindre fet fuktighetskrem i løpet av dagen, og en fet krem som kan brukes på morgenen og kvelden
 2. Velg en krem som er parfymefri, uten farge og med deklarasjon av innholdstoffene i kremen
 3. På vinterstid er luftfuktigheten lav og huden blir ofte tørr. Bruke derfor en krem med høyere fettprosent om vinteren – og husk varme hansker når du er ute i kaldt vær
 4. Fuktighetskrem erstatter ikke bruk av beskyttelseshansker
 5. Hold øyne med kremens holdbarhet og merk at kremer kan bli forurenset under bruk

Følg med på huden din

Eksem er den vanligste arbeidsrelaterte hudsykdommen i Norge, og verden for øvrig. Man vet at å se etter tidlige tegn på eksem og å få diagnose tidlig bidrar til å unngå at hudproblemene blir langvarige.

– Tidlige tegn på eksem er rødhet, tørr hud og kløe som kan bli til blemmer, sprekker, avskalling og flassing. Ikke vent med å ta kontakt med legen til disse plagene har blitt alvorlige, poengterer forskeren.

Den beste måten å finne ut av om hudplagene er yrkesrelaterte, er å tenke over om de oppstår i forbindelse med hudeksponeringer på jobb og blir verre når man er på jobb – og bedre i helger eller i forbindelse med ferie eller sykefravær.

Utredning av arbeidsrelatert håndeksem

Utredning av arbeidsrelatert håndeksem kan være tidkrevende. Samarbeid mellom fastlege, bedriftslege, hudlege og arbeidsmedisiner er gjerne nødvendig for å finne ut om yrkeseksponering er årsak til håndeksem. Tidlig henvisning til arbeidsmedisiner og hudlege er derfor viktig for forebygging, tidlig diagnose og finne riktige tiltak som kan unngå at plagene blir langvarige, og fører til sykefravær, omskolering, og arbeidsuførhet.

STAMI i samarbeid med Regionalt Senter for astma, allergi og overfølsomhet, seksjon for hudsykdommer ved Oslo universitetssykehus, har nylig publisert en klinisk oversikt som kan hjelpe din lege i utredningen av arbeidsrelatert håndeksem.

Innlegget Slik tar du vare på hendene på jobb dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

NIVA-kurs i 2019

STAMI

NIVA er eit utdanningsinstitutt underlagt Nordisk Ministerråd, og fungerer som eit samarbeidsforum for dei nordiske regjeringane. NIVAs oppgåve er å tilby vidareutdanning for forskarar, praktikarar og spesialistar på området for helse og sikkerheit i arbeidslivet. Fagpersonar og forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt er bidragsytarar på fleire av kursa. Kursa blir arrangert ulike stadar i Norden.

NIVA-kurs våren 2019:

19–21. mars 2019: Workers in the Cold

Clarion Hotel The Edge, Tromsø, Norway

2–4. april 2019: Finding and Implementing scientific evidence – a core element in OSH expertise

National and University Library of Iceland, Reykjavik, Iceland

7–9. mai 2019: Safety Promotion – Research and Good Practice

Hanaholmen/Hanasaari, Espoo (Helsinki area), Finland

13–15. mai 2019: Designing, implementing and evaluating organizational interventions

Copenhagen Island, Copenhagen, Denmark

21–22. mai 2019: Good occupational health cooperation (OHC) practices of work-ability promotion in small enterprises

Hotel Clarion, Helsinki, Finland

11–13. juni 2019: Diversity and Inclusion in the Workplace

Quality Hotel View, Malmö, Sweden

 

NIVA-kurs hausten 2019:

27–29. august 2019: From Age Management to Life Course Management

Kurhotel Skodsborg, Skodsborg, Denmark

10–12. september 2019: Physical Exercise at the Workplace – from research to practice

Hanaholmen/Hanasaari, Espoo (Helsinki area), Finland

24–26. september 2019: Occupational Health and Safety in Agriculture and Horticulture

Quality Hotel View, Malmö, Sweden

8–10. oktober 2019: Techniques for assessment of activities and postures at the work place

STAMI – National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway

22–24. oktober 2019: Occupational Respiratory Diseases – prevention and risk factors

Hotel Säröhus, Särö, Sweden

30–31. oktober 2019: Riskbased Occupational Health and Safety Enforcement

STAMI – National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway

5–7. november 2019: Bullying and Harassment at Work

Copenhagen Island, Copenhagen, Denmark

19–21. november 2019: Labour Inspection in the Age of Digitalization

Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm, Sweden

26.-28. november 2019: Psychosocial Occupational Epidemiology

Hotel Marienlyst, Helsingör, Denmark

 

Info og påmelding

 • Fullstendig oversikt over NIVA sine kurs og arrangementer samt påmelding.

Innlegget NIVA-kurs i 2019 dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Toksikolog/farmakolog/biolog. Fast stilling som forsker, seniorrådgiver eller rådgiver

STAMI

Vi søker en person som primært vil jobbe med regulatorisk og anvendt toksikologi. Viktige arbeidsområder er risikovurderinger av kjemiske forbindelser med utarbeidelse av kriteriedokumenter, samt vurdering av eksisterende vitenskapelige kriteriedokumenter. Dette vil legges til grunn for fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren i nært samarbeid med direktoratet for Arbeidstilsynet. Et annet viktig arbeidsområde, er å bidra med oppgaver innenfor EUs regelverk REACH med spesielt fokus på arbeidsmiljørelaterte problemstillinger. I tillegg innebærer stillingen ansvar for utarbeidelse av høringsuttalelser, samt toksikologiske utredninger for Arbeidstilsynet og andre myndigheter.

Utvikling av kompetanse i bruk av toksikologiske data fra store databaser og data fremskaffet gjennom nye prediktive metoder står også sentralt i gruppen. Det samme gjelder utvikling av verktøy for å identifisere de mest potente stoffene innenfor ulike fareklasser. Noe av dette arbeide kan skje gjennom forskningsprosjekter.

Den som ansettes må ha mastergrad eller Ph.D innen relevant fagområde. Forskningserfaring tillegges vekt. Helserisikovurdering av kjemikalier er sentralt for denne stillingen og evne til kritisk og systematisk tenkning er basis for slikt arbeide. Det er fordel om du har erfaring med dataverktøy i bioinformatikk/kjemoinformatikk. Gode kunnskaper i engelsk og norsk er viktig.

Du bør ha evne til å jobbe selvstendig og strukturert. Gode evner til å prioritere, forstå og anvende teoretiske kunnskaper er viktig. Du må være motivert for å engasjere deg i relevante områder for STAMI.

Stillingen er en fast heltidsstilling. Den lønnes etter Statens regulativ som forsker kode 1183 fra kr 631.700,- til kr 713.600,-, som forsker kode 1109 fra kr 515.200,- til kr 619.300,-, som seniorrådgiver kode 1364 fra kr 524.200,- til kr 713.600,- eller som rådgiver kode 1434 fra kr 472.300,- til kr 544.400,-, avhengig av utdanning og kvalifikasjoner, med 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Tiltredelse: etter avtale

Søknadsfrist: 2. november 2018

Søkeren bes inkludere en kort beskrivelse (maksimum én side) av sin interesse og motivasjon for å søke denne stillingen som vedlegg til søknaden, samt publikasjonsliste som vedlegg til CVen (i de samme dokumentene).

Attester og vitnemål medbringes til et eventuelt intervju.

Søknadsskjema: forsker, seniorrådgiver eller rådgiver

 • Personalia
 • ———————————————-
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • ———————————————-
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • ———————————————-


Innlegget Toksikolog/farmakolog/biolog. Fast stilling som forsker, seniorrådgiver eller rådgiver dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

«Arbeidsmiljø som konkurransefaktor» under Norsk Industri sin konferanse 19. november

STAMI

19.-20 november 2018 på Clarion hotell, Gardermoen, arrangeres Industri Futurum for tredje gang av Norsk Industri. Konferansen er ment som en møteplass og informasjonstorg for alle som på ulikt vis er engasjert i næringslivet. Konferansen har fokus på hvordan industrinæringen bidrar til velferd og utvikling teknologisk så vel som i et bredt arbeidsmiljøperspektiv. Mer enn 1000 deltakere, utstillere og foredragsholdere var til stede under Industri Futurum i 2017. Programmet i år spenner fra Nanoteknologi og 3D-Printing til gode råd om arbeidsliv og ledelse.

En av sesjonene under konferansen er «Arbeidsmiljø som konkurransefaktor», 19. november. Hva kan vi lære av de som lykkes med å skape et godt arbeidsmiljø? Hva gjør de gode bedriftene? Hva er det som skaper et godt arbeidsmiljø? Disse og flere spørsmål blir tatt opp under denne sesjonen.

Industri Futurum i 2017. Foto: Norsk Industri.

Industri Futurum i 2017. Foto: Norsk Industri.

Arbeidsmiljø som konkurransefaktor

Etter fellesprogrammet deles konferansen inn i fem delsesjoner: Arbeidsmiljø er en sesjon. Fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) stiller blant annet direktør Pål Molander og avdelingsdirektør Stein Knardahl opp med interessante innlegg.

Forskningsdata dokumenterer effekt av ledelsesfaktorer ikke bare på trivsel og arbeidsmiljø, men også på mer tradisjonelle mål som produktivitet og lønnsomhet. I tillegg til at Pål Molander gir utdypende informasjon om dette, setter konferansen lys på om vi som biologiske vesener av natur vil utfolde oss bedre i samspill med andre. Professor i biologi ved UiO, Dag O. Hessen, har en særskilt evne til å illustrere dette på en fengende måte. I utforming av gode miljø går noen foran, og på konferansen vil du få flere eksempler og ideer som både er noe å lære av og mulige å anvende i egen virksomhet.

Fremtidens arbeidsmiljø vil se annerledes ut enn det vi hittil har vært vant til. Konferansen har med en futurist som vil antyde mulige atferdsendringer og neste generasjons lederskap. Under konferansen vil man også utfordre blant annet Stein Knardahl fra STAMI og professor Dag O. Hessen på hvordan de tenker samspillet mellom roboter og mennesker best kan innrettes. Avslutningsvis vil to med lang erfaring fra næringsliv og partssamarbeid – Yngve Hågensen og Leif Frode Onarheim – fra et historisk perspektiv drøfte hva det kan være verd å ta vare på i alt det nye som kommer.

Les gjennom det varierte programmet og meld deg på i lenken nedenfor.

 • Konferansen Industri Futurum 19.-20. november 2018 på Clarion Hotel Oslo Airport.

Innlegget "Arbeidsmiljø som konkurransefaktor" under Norsk Industri sin konferanse 19. november dukket først opp på STAMI.