Kategorier
Informasjon fra STAMI Kreft Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Støy

Ingen sammenheng mellom støy og svulst på balansenerven

STAMI

Vestibularisschwannom, eller «knute på balansenerven», er en godartet svulst som vokser ut fra balansenerven i indre øregang. Årsaken til at svulsten oppstår er ukjent, og sykdommen er relativt sjelden. I Norge er det cirka 100 nye tilfeller av vestibularisschwannom per år. Flere studier har foreslått at eksponering for støy kan gi økt risiko for svulst på balansenerven. Resultatene fra den nye studien ved STAMI støtter imidlertid ikke en slik sammenheng.

Fare for feilrapportering

Overlege Lisa Aarhus er en av forskerne som har jobbet med studien. Hun forteller at det har vært usikkerhet rundt gyldigheten til tidligere studier som viser at det finnes en sammenheng mellom støy og svulst på balansenerven.

−Mennesker som får denne svulsten, kan etter hvert få øresus og hørselsproblemer og kan dermed bli mer oppmerksomme på støyen de utsettes og har vært utsatt for. Derfor er det en risiko for at de rapporterer at de har vært ekstra mye utsatt for støy. Da kan det bli en kunstig sammenheng, sier Aarhus.

Objektive data er en styrke

Styrken med den nye studien fra STAMI er at den inkluderte mange deltakere og brukte objektive støyeksponeringsdata.

−I stedet for å spørre deltakerne om de hadde vært utsatt for mye støy, brukte vi data basert på støymålinger ute i forskjellige virksomheter. På den måten var informasjonen vi samlet inn, mer pålitelig enn i de studiene som er basert på selvrapporteringsdata. Resultatene tyder ikke på at det er noen sammenheng mellom støy og svulst på balansenerven, sier Aarhus.

Fakta om studien

I studien «Occupational noise exposure and vestibular schwannoma: A case-control study in Sweden» samarbeidet STAMI med forskere fra Sverige, Danmark og Finland, samt kreftregisteret i Norge. Det ble brukt svenske data fra en stor internasjonal studie om yrke og kreft for å studere sammenhengen. Yrkesdata ble koblet med data fra en såkalt «jobb-eksponeringsmatrise» for yrkesstøy, der samme støyeksponering blir tildelt alle med samme yrke, basert på målinger og ekspertvurdering.

Les vitenskapelig artikkel

Innlegget Ingen sammenheng mellom støy og svulst på balansenerven dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Kreft Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Partikler og kjemikalier - røyk, gass, støv

Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

STAMI

Asbesteksponering og kobling til kreftformene lungekreft og mesoteliom har vært kjent lenge. Selv om det har vært forbudt med asbest i byggematerialer i mange tiår, regner man fortsatt med at over hundre personer i Norge dør av kreft på grunn av eksponering for asbest. På 1980-tallet kom det et forbud mot å bruke asbest i byggematerialer, men asbestholdige byggematerialer kan ha blitt brukt senere hos visse som satt med store lagre. I andre virksomheter ble asbest brukt lengre; i bilindustrien ble det for eksempel brukt fram til midten av 90-tallet, og i båtindustrien helt frem til 2005.

– At asbest fins i byggematerialer er i seg selv ikke et problem så lenge de ligger urørt. Asbest utgjør ingen risiko så lenge man ikke eksponeres for det. Det er når man begynner å rehabilitere eller rive i gamle materialer som inneholder asbest – at man kan bli eksponert – dersom man ikke tar de nødvendige forholdsreglene, forteller prosjektleder og forsker ved STAMI, Pål Graff.

Ser på luftprøver ved saneringBilde av asbest-typen krysotil tatt med elektronmikroskop

For å kartlegge eksponeringen ved rivning og oppussing av asbestholdig materialer vil STAMI samle inn luftprøver under og etter sanering for å se på mengden av fibre, typer asbest og størrelsen på fibrene. STAMI ønsker også å undersøke eksponering for asbest ved husbrann. Den senere tid er det blitt stilt spørsmål ved helsefaren av små asbestfibre. Derfor vil også forekomsten av små asbestfibre i arbeidsluften bli undersøkt.

– Å få oppdatert informasjon om eksponeringen er viktig, da dette er en aktuell problemstilling for mange forskjellige yrkesgrupper som potensielt kan være utsatt, slår Pål Graff fast.

Resultatene fra studien vil kunne brukes til blant annet å bedre risikobedømminger ved arbeid der asbesteksponering kan forekomme. De kan også brukes i undervisning og informasjon om risiko ved arbeid hvor man er utsatt for asbest.

– I tillegg kan funnene brukes til å vurdere hvilken analysemetode for asbest man bør benytte.  Dessuten kan prosjektet belyse mulig eksponering for andre yrkesgrupper enn sanerere, som for eksempel håndverkere, brannmenn og branntekninkere, legger Graff til.

Forskerne har til nå blant annet gjennomgått en grundig opplæring i bruk av verneutstyr, og vil etter planen starte med en mindre omfattende prøveinnsamling i løpet av høsten 2018.

Les mer om prosjektet

Innlegget Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Kreft Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Partikler og kjemikalier - røyk, gass, støv

Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

STAMI

Asbesteksponering og kobling til kreftformene lungekreft og mesoteliom har vært kjent lenge. Selv om det har vært forbudt med asbest i byggematerialer i mange tiår, regner man fortsatt med at over hundre personer i Norge dør av kreft på grunn av eksponering for asbest. På 1980-tallet kom det et forbud mot å bruke asbest i byggematerialer, men asbestholdige byggematerialer kan ha blitt brukt senere hos visse som satt med store lagre. I andre virksomheter ble asbest brukt lengre; i bilindustrien ble det for eksempel brukt fram til midten av 90-tallet, og i båtindustrien helt frem til 2005.

– At asbest fins i byggematerialer er i seg selv ikke et problem så lenge de ligger urørt. Asbest utgjør ingen risiko så lenge man ikke eksponeres for det. Det er når man begynner å rehabilitere eller rive i gamle materialer som inneholder asbest – at man kan bli eksponert – dersom man ikke tar de nødvendige forholdsreglene, forteller prosjektleder og forsker ved STAMI, Pål Graff.

Ser på luftprøver ved saneringBilde av asbest-typen krysotil tatt med elektronmikroskop

For å kartlegge eksponeringen ved rivning og oppussing av asbestholdig materialer vil STAMI samle inn luftprøver under og etter sanering for å se på mengden av fibre, typer asbest og størrelsen på fibrene. STAMI ønsker også å undersøke eksponering for asbest ved husbrann. Den senere tid er det blitt stilt spørsmål ved helsefaren av små asbestfibre. Derfor vil også forekomsten av små asbestfibre i arbeidsluften bli undersøkt.

– Å få oppdatert informasjon om eksponeringen er viktig, da dette er en aktuell problemstilling for mange forskjellige yrkesgrupper som potensielt kan være utsatt, slår Pål Graff fast.

Resultatene fra studien vil kunne brukes til blant annet å bedre risikobedømminger ved arbeid der asbesteksponering kan forekomme. De kan også brukes i undervisning og informasjon om risiko ved arbeid hvor man er utsatt for asbest.

– I tillegg kan funnene brukes til å vurdere hvilken analysemetode for asbest man bør benytte.  Dessuten kan prosjektet belyse mulig eksponering for andre yrkesgrupper enn sanerere, som for eksempel håndverkere, brannmenn og branntekninkere, legger Graff til.

Forskerne har til nå blant annet gjennomgått en grundig opplæring i bruk av verneutstyr, og vil etter planen starte med en mindre omfattende prøveinnsamling i løpet av høsten 2018.

Les mer om prosjektet

Innlegget Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Kreft Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-myndigheter under press for å redusere tilfeller av yrkesrelatert kreft

STAMI

For å kunne eliminere dette problemet, bør kunnskapen vi i hovedsak allerede besitter benyttes. Vi vet en god del om kjemiske stoffer som gir økt kreftrisiko, og forskningsdata viser at nesten hver femte arbeider i EU-land er rutinemessig eksponert for kjente kreftfremkallende agens.

Flere stoffer inn under regelverket i EU

EU har laget et eget direktiv (CDM – Directive 2004/37/EU) med formål å beskytte arbeidstakere mot eksponering for kreftfremkallende stoffer. Dette direktivet har stått uendret i over 12 år og inneholder bl.a. bindende grenseverdier for 3 stoffer (trestøv, benzen og vinylklorid). I prinsippet gjelder direktivet for alle kjemikalier som har en harmonisert klassifisering som kreftfremkallende i kategori 1A og 1B. Dette omfatter i dag over 1000 stoffer.

Nå er EU-myndigheter under press for å oppdatere dette direktivet og inkludere bindende grenseverdier for de kreftfremkallende stoffene som har flest eksponerte arbeidere. Minst 50 stoffer er aktuelle for slik regulering og oppdateringen vil skje trinnvis de nærmeste årene.

Nylig ble listen utvidet til 14 stoffer, men det kommer klart frem i direktivet at grenseverdiene skal justeres når ny kunnskap blir tilgjengelig. Siden dette er blitt et prioritert område, har EU-kommisjonen valgt å bruke flere vitenskapskomitéer for å utarbeide forslag til de helsebaserte grenseverdiene. Disse forslagene blir så behandlet i flere instanser i EU-systemet før de endelige grenseverdiene inkorporeres i CMD-direktivet.

Tiltak i bedrifter

Tiltak for å begrense eksponering for kreftfremkallende stoffer er viktigst, og innføring av bindende grenseverdier er kun ett bidrag i dette arbeidet. Like viktig er de tiltak som gjøres på den enkelte arbeidsplass.

Direktivet inneholder også pålegg og anbefalinger om hva virksomhetene kan og skal gjøre. Blant annet inneholder det et punkt om hva arbeidsgiver må gjøre når det er risiko for at ansatte er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller mutagene stoffer: Å fremskaffe tilstrekkelige data for å gjennomføre en risikovurdering samt føre et register over personer som arbeider med slike stoffer. Noe av hensikten med registeret er at arbeidstaker skal kunne dokumentere eksponering for slike stoffer hvis dette skulle bli aktuelt seinere. Registeringen vil også bidra til å sette fokus på arbeidsmiljø og tiltak for å redusere farlig eksponering.

Hva gjør STAMI?

En undersøkelse i bedrifter som bruker eller produserer/importerer kjemiske produkter viser at omtrent 1/3 av dem har kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer (foretatt av firmaet EcoOnline). Av hensyn til å forebygge mulige helseskader, er det særlig viktig at bedrifter som bruker stoffer med høy potens og et betydelig eksponeringspotensiale, gjennomfører skjerpede tiltak for å unngå eksponering. I samarbeid med Arbeidstilsynet vil STAMI bidra til å lage en liste over stoffer som bør ha høy prioritering i Norge.

Innlegget EU-myndigheter under press for å redusere tilfeller av yrkesrelatert kreft dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Kreft Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Partikler og kjemikalier - røyk, gass, støv

Nytt forskningsprosjekt: Kreftrisiko blant brannmenn

STAMI

Formålet med den nye studien er å evaluere sammenhengen mellom yrkeshistorikk og kreftrisiko blant brannmenn, og å evaluere sammenhengen mellom spesifikke eksponeringer og kreftrisiko.

Eksponeringsmålinger

STAMI vil i prosjektet gjøre avanserte målinger av eksponeringer både i luft og biologiske prøver i forbindelse med øvelser og reelle branner for å bestemme dagens og historisk eksponering hos brannmenn for utvalgte kreftfremkallende stoffer.

– Vi antar at brannrøyken i dag har blitt mer kompleks i sin sammensetning, da det er bruk av til dels andre materialer enn tidligere. For eksempel kan man anta at det er mer bruk av plastmaterialer og mye mer elektronikk i dagens boliger enn tidligere. For å kunne si noe om eksponering tilbake i tid vil vi derfor gjøre målinger utenfor brannmenns personlig verneutstyr ved nedbrenning av eldre hus med gammelt inventar og interiør, og med lite elektronikk, forteller forsker Raymond Olsen som leder prosjektet hos STAMI.

Innsamling av informasjon fra flere kilder

– De kjemiske målingene vil bli knyttet opp mot en detaljert beskrivelse av oppgavene og målebetingelsene. På bakgrunn av denne måleaktiviteten vil vi modellere en jobb-eksponerings-matrise. Denne vil gi bedre informasjon om hver enkelt brannmanns eksponering for utvalgte kreftfremkallende stoffer gjennom sitt yrkesliv, sier Olsen videre, og påpeker at en her prater om estimert individuell eksponering.

Jobb-eksponeringsmatrisen er basert både på kvalitative mål som jobbtittel, slukkemetoder og bruk av verneutstyr og kvantitative mål som er estimert eksponering for utvalgte kreftfremkallende stoffer i ulike tidsperioder. Denne informasjonen kan sammen med spørreskjemabasert informasjon fra deltakerne i studien og deres arbeidsgivere (brannvesen) benyttes til å estimere individuell kjemisk eksponering hos brannfolkene.

– Gjennom kopling til Kreftregisteret vil vi da kunne analysere risiko for aktuelle kreftformer hos de samme brannfolkene. En mer nøyaktig informasjon om individuell eksponering er ansett som en nødvendighet for å bringe forskningen og dermed kunnskapsstatus om årsaksforhold til brannfolks økte krefthyppighet et steg videre, sier Olsen.

Pilotprosjekt som tar for seg prøvetaking og kjemiske analyser av prøver starter i 2017, og hovedprosjektet med detaljert prøvetaking av utvalgte kreftfremkallende stoffer, utarbeidelse og bruk av jobb-eksponeringsmatrise vil starte i 2018.

Innlegget Nytt forskningsprosjekt: Kreftrisiko blant brannmenn dukket først opp på STAMI.