Kategorier
Informasjon fra STAMI Internasjonalt samarbeid Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nordisk ministerråd søker ny direktør for NIVA

STAMI

NIVA er eit utdanningsinstitutt underlagt Nordisk Ministerråd, og fungerer som eit samarbeidsforum for dei nordiske regjeringane. NIVAs oppgåve er å tilby vidareutdanning for forskarar, praktikarar og spesialistar på området for helse og sikkerheit i arbeidslivet. Fagpersonar og forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt er bidragsytarar på fleire av kursa.

Nordisk ministerråd søker nå ein direktør til NIVA som kan skapa relevans og meirverdi for samarbeidet mellom dei nordiske landa gjennom å vidareutvikla NIVA som ein profesjonell arrangør av kurs og seminar basert på aktuell forsking som svarer på ekspertar og utdanningsbehovet til forskarar innanfor arbeidshelse, arbeidsmiljø og sikkerheit.

 • Les heile utlysninga til stillinga som direktør i NIVA.

 • Les meir om Nordisk institusjon for vidareutdanning innanfor arbeidsmiljøområdet (NIVA

Innlegget Nordisk ministerråd søker ny direktør for NIVA dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Internasjonalt samarbeid Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

NIVA-kurs: Fra formidling til aktiv bruk av kunnskap

STAMI

Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet, NIVA tilbyr kurs spesielt tilpasset det nordiske arbeidsmiljø- og helsefeltet. Kursene går i alle de nordiske landene og omhandler alle fagområder knyttet til arbeidsmiljø.

– Dette kurset gjennomføres nå for annen gang for NIVA. På mindre enn tre år har hele det digitale landskapet tilsynelatende endret seg fullstendig. Å styre og koordinere digitale medier har blitt stadig mer kompetansekrevende, og endringene er løpende, sier kursleder Max Lum fra National Institute of Occupational Safety and Health, USA

Sosiale medier og arbeidsmiljø

Sosiale medier gir organisasjoner som jobber med arbeidsmiljø og helse svært gode muligheter til å få viktig informasjon direkte ut til både arbeidstakere og arbeidsgivere, for blant annet å bidra til at beslutninger knyttet til arbeidsmiljø og sikkerhet skal være kunnskapsbaserte.

Det er en kostnadseffektiv toveiskommunikasjon, og en måte å skape mer personlige forhold mellom oss og våre målgrupper, for å øke rekkevidden i vår kommunikasjon og for å gi den bedre gjennomslag, og gjennom det sikre en god relasjon til de vi ønsker kommunisere med. Sosiale medier kan også brukes til å vedlikeholde og å utvikle relasjoner, finne de som påvirker og setter agenda, og til å identifisere nye målgrupper eller grupper med like interesser innenfor de relasjoner vi allerede har.

Sosiale medier inkluderer plattformer slik som blogging/blogger, YouTube, Facebook, Twitter og Wikipedia, men også mange andre. De fem nevnte omtales gjerne som The big five.

Mer om kurset

Kurset avholdes i København fra 22. – 24. mai, og henvender seg til deltakere primært fra de nordiske landene. Kurset foregår på engelsk.

På dette kurset ønsker vi å dele ny kunnskap og nye strategier knyttet til sosiale medier og digitale flater, og kurset har derfor blitt satt opp på en måte som krever tydelig input og gode diskusjoner. Kurset er derfor spesielt tilpasset de som jobber med arbeidsmiljø og arbeidshelse – slik som studenter på feltet, forskere, yrkeshygienikere og de som jobber med formidling av kunnskap på området.

Kursdeltakerne må være forberedt på å måtte delta i diskusjoner, dele ideer, lufte bekymringer og behov og å tørre å tenke høyt om hvordan sosiale medier brukes i dag, og hvordan de kan brukes fremover.

– Vi venter oss gode diskusjoner, mye enighet, noe uenighet og en svært god og interaktiv prosess som kommer til å oppleves meningsfull. På den måten kan vi alle kan bli litt smartere, jobbe mye bedre og bli mer effektive samt også mer entusiastiske på vegne av vårt fagområde. Både når det kommer til bruk av digitale medier og det å nå ut til våre målgrupper, sier Max Lum videre.

Kurslederne kommer fra USA, Sverige, Tyskland, Norge, Finland og Danmark. De har alle bakgrunn innen kommunikasjon og formidling samt arbeidsmiljø og helse, men med ulike innfallsvinkler, erfaringer og kunnskap.

 

Les mer på niva.org

Innlegget NIVA-kurs: Fra formidling til aktiv bruk av kunnskap dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Internasjonalt samarbeid Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Verdens fremste arbeidsmiljøforskere samlet på STAMI

STAMI

OMEGA-NET er en «COST Action», dvs. et fireårig program for nettverksbygging med finansiering fra EU. Nettverket skal legge til rette for økt forskningssamarbeid på arbeid og helse-området og hadde sitt oppstartsmøte i Brussel i slutten av oktober. Foreløpig er 28 europeiske land med i nettverket, som ledes av Ingrid Sivesind Mehlum, avdelingsoverlege ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved STAMI.

Arbeidet i OMEGA-NET vil spesielt bli organisert omkring fire arbeidsgrupper (Working Groups, WGs):

WG1 Oversikt over eksisterende kohorter på arbeid- og helseområdet
o Prof. Manolis Kogevinas, ISGlobal, Barcelona, leder
o Prof. Vivi Schlünssen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), København, nestleder

WG2 Harmonisering av data for arbeidsrelatert eksponering og helseutfall
o Prof. Roel Vermeulen, Utrecht Universitet, Nederland, leder
o Overlege ph.d. Merete Drevvatne Bugge, STAMI, nestleder

WG3 Utvikling av standardiserte protokoller for innhenting av nye arbeidsrelaterte data
o Prof. Maria Albin, Karolinska Institutet, Stockholm, leder
o Prof. Henrik Kolstad, Aarhus Universitet, Danmark, nestleder

WG4 Vitenskapelig kommunikasjon, formidling og opplæring
o Prof. Alex Burdorf, Erasmus MC, Rotterdam, Nederland, leder
o Prof. Neil Pearce, London School of Hygiene and Tropical Medicine, nestleder

Ledergruppen i nettverket utgjøres av leder og nestleder for OMEGA-NET, ledere og nestledere av arbeidsgruppene, samt koordinator for forskningsopphold, ass.prof. Raquel Lucas, Universitetet i Porto, Portugal.

De fleste i ledergruppen var altså samlet på STAMI til et konstruktivt planleggingsmøte. Det er stort engasjement i ledergruppen, så vel som blant de mange deltakerne i nettverket, totalt mer enn 70 forskere.

– Det er mange som ser fram til samarbeidet i OMEGA-NET og har store forventninger til den betydningen dette vil kunne få for arbeid og helse-området og for framtidig samarbeid og forskning på dette feltet i Europa og i andre land. Arbeidet vil bidra til økt kunnskap om arbeidsrelatert helserisiko og potensielle helsegevinster og kan dermed forbedre grunnlaget vi har for utvikling av forebyggende strategier og politikk nasjonalt og internasjonalt, sier Ingrid Sivesind Mehlum ved STAMI, som leder forskergruppen.

Les også

Innlegget Verdens fremste arbeidsmiljøforskere samlet på STAMI dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Internasjonalt samarbeid Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Forsker fra STAMI skal lede europeisk forskningsnettverk

STAMI

Arbeid og arbeidsforhold er viktige faktorer som har betydning for helse gjennom store deler av livsløpet, også i alderdommen. Det har imidlertid vært begrenset med koordinering av europeisk forskning på dette feltet, og de mange forskningskohortene som finnes, har derfor ikke blitt optimalt utnyttet.

Nye muligheter for koordinering på europeisk nivå

OMEGA-NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts) er et europeisk forskningsnettverk som nylig ble etablert med finansiering fra EU. Det er en «COST Action», dvs. et fireårig program for nettverksbygging, der 25 europeiske land er med, og flere vil sannsynligvis komme til. Også land utenfor Europa har meldt sin interesse for å delta i nettverket for egen kostnad.

Hovedmålet med nettverket er å legge til rette for økt bruk av de europeiske kohortene som finnes på arbeid og helse-området, dvs. forskningsmaterialer basert på yrkesgrupper, bransjer eller den generelle befolkningen, med data på yrke, arbeidsforhold og helse.

Stort engasjement

Arbeidet i OMEGA-NET blir ledet av Ingrid Sivesind Mehlum, avdelingsoverlege ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved STAMI. Hun ble nylig valgt til «Action Chair» på oppstartsmøtet for nettverket.

I tillegg ble Merete Drevvatne Bugge, overlege ved samme avdeling på STAMI, valgt til nestleder i en av de fire arbeidsgruppene i OMEGA-NET, om harmonisering av data for arbeidsrelatert eksponering og helseutfall. Også andre norske forskere kan få mulighet til å delta på aktiviteter i nettverket.

Sivesind Mehlum uttrykker at hun er glad for denne muligheten til å bidra til å styrke forskningen på arbeid og helse-området i Europa. Hun har registrert at det allerede er et stort engasjement blant mange av deltakerne i nettverket. Allerede under planleggingen av OMEGA-NET ble flere av forskerne og forskningsmiljøene på tvers av Europa knyttet sammen.

-Jeg har store forventninger til den betydning et fireårig samarbeid i OMEGA-NET vil kunne få for arbeid og helse-området og for framtidig samarbeid og forskning på dette feltet i Europa og i andre land. Arbeidet vil bidra til økt kunnskap om arbeidsrelatert helserisiko og potensielle helsegevinster og kan dermed forbedre grunnlaget vi har for utvikling av forebyggende strategier og politikk nasjonalt og internasjonalt, sier hun.

Formålet med  OMEGA-NET:

 • Samle informasjon om europeiske kohorter på arbeid og helse-området
 • Utarbeide et interaktivt nettbasert verktøy med detaljert informasjon om eksisterende kohorter
 • Tilrettelegge arbeidet med harmonisering og standardisering av data for arbeidsrelatert eksponering og helseutfall og nye protokoller for datainnsamling
 • Knytte sammen europeiske forskningsmiljøer på arbeid og helse-området
 • Bidra til nettverksbygging og ledelsesmuligheter for unge forskere samt forskere fra «COST Inclusiveness Target Countries» (land i øst- og til dels Sør-Europa)
 • Gi opplæring i arbeidsrelatert epidemiologi og eksponeringsvurdering
 • Fremme deltakelse fra nasjonale og internasjonale interessenter og organisasjoner

 

Prosjektside

Innlegget Forsker fra STAMI skal lede europeisk forskningsnettverk dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Internasjonalt samarbeid Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Aktuelle NIVA-kurs

STAMI

NIVA er et utdanningsinstitutt underlagt Nordisk Ministerråd, og fungerer som et samarbeidsforum for de nordiske regjeringene. NIVAs oppgave er å tilby videreutdanning for forskere, praktikere og spesialister på området for helse og sikkerhet i arbeidslivet.

Her er et utvalg aktuelle kurs fremover:

Diversity and Inclusion Management

Er din organisasjon satt opp til å kunne møte et diversifisert og flerkulturelt arbeidsmarked? Hvordan kan du best jobbe med organisatoriske og psykososiale forhold for å kunne skape produktive og utviklende arbeidsmiljø både for den enkelte og for virksomheten?
7. – 9.  juni 2017, Soria Moria hotell, Oslo

Les mer på NIVAs kurssider

Occupational Skin Diseases – diagnostics and prevention

Arbeidsrelaterte hudlidelser er en viktig gruppe arbeidsrelaterte lidelser. Hva skyldes de, hvor stor utbredelse har de og hva kan de føre til av helseeffekter og effekter på arbeid og helse?
5. – 8. september 2017, Marina Congress Center, Helsinki, Finland

Les mer på NIVAs kurssider

Bullying and Harassment at Work

Mobbing og trakassering i arbeidslivet er dessverre en utfordring på mange ulike arbeidsplasser. NIVA har over flere år bidratt til å øke kunnskapen om både utbredelse og hva en kan gjøre for å håndtere dette. Et viktig moment i en organisasjons arbeid med det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet.
18. – 20. september 2017, Kurhotel Skodsborg, København, Danmark

Les mer på NIVAs kurssider

For a Healthy Digital Work Environment

Hva betyr den nye digitale arbeidsplassen for deg og ditt arbeid? Nye kommunikasjonsformer, for mye informasjon, fleksible arbeidsmetoder, grenseløst arbeid og teknologifokus snarere enn arbeidsfokus? Hvordan skal vi håndtere både gamle og nye utfordringer i jobben?
18. – 20. oktober 2017, Hotel Scandic Continental, Stockholm, Sverige

Les mer på NIVAs kurssider

Kursoversikt

 • NIVA tilbyr både kurs, seminarer, konferanser og online-kurs. Oversikt over alle NIVA-arrangementer finner du her.

Innlegget Aktuelle NIVA-kurs dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Internasjonalt samarbeid Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

NIVA-kurs om bærekraftig organisasjonsutvikling

STAMI

NIVA er et utdanningsinstitutt underlagt Nordisk Ministerråd. NIVA tilbyr videreutdanning for fagpersoner og forskere i de nordiske landene innen arbeidshelse, arbeidsmiljø og arbeidsliv. Det fungerer som et samarbeidsforum for de nordiske regjeringene. NIVAs oppgave er å tilby videreutdanning for forskere, praktikere og spesialister på området for helse og sikkerhet i arbeidslivet.

Om kurset

Det er utfordrende å utvikle produksjonsprosesser som er levedyktig i det lange løp. En bærekraftig organisasjonsutvikling er avhengig av konkurransedyktige produkter og tjenester, og et arbeidsmiljø der ansatte trives og er innovative.

Ledelsesfilosofien Lean er mye brukt i industrien og fått økende betydning i privat og offentlig tjenesteyting. Selv om konseptet er godt utviklet kan den praktiske gjennomføringen være utfordrende for mange organisasjoner. For å lykkes med Lean kreves det solid implementering under de rette forholdene. Dette vil være en forutsetning for at verktøyet Lean skal bidra til å utvikle bærekraftige produksjonsprosesser.

Læringsmål for kurset

 • Forstå begrepet bærekraftige produksjonsprosesser
 • Forstå Lean-konseptet og fordeler og ulemper ved Lean
 • Forstå hvordan Lean kan brukes i utviklingen av bærekraftige produksjonsprosesser
 • Lære å bruke Lean inn i eget forskningsprosjekt

Søknadsfrist: 16. februar.

Les mer og meld deg på kurset på niva.org

Innlegget NIVA-kurs om bærekraftig organisasjonsutvikling dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Internasjonalt samarbeid

Nytt nummer av Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

STAMI

Det skandinaviske Journal of Work, Environment & Health er et internasjonalt magasin, publisert av the Nordic Association Occupational Safety and Health, NOROSH. Stiftelsen NOROSH arbeider for å synliggjøre forskning innen arbeidsmiljøfeltets ulike fagområder samt for å øke nordisk og internasjonalt samarbeid. NOROSH styres og finansieres av det finske Arbetsmiljöinstitutet, det danske Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), det svenske Metalund og STAMI

 • Scandinavian Journal of Work, Environment & Health – volume 42, no 6, 2016

Innlegget Nytt nummer av Scandinavian Journal of Work, Environment & Health dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Internasjonalt samarbeid

NIVA-kurs til høsten

STAMI

Health Promoting Leadership

27.09.2016 – 29.09.2016
Elite Hotel Marina Tower, Stockholm, Sweden

Målet med kurset er å utvikle kunnskap i helsefremmende lederskap og dets forutsetninger for forskere og praktikere.

Deltakerne på kurset vil få innsikt i og diskutere ny kunnskap og vitenskapelige tilnærminger til temaet. Kurset vil også være et forum for informasjon og kunnskapsoverføring mellom forskere og praktikere – basert på av forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Les mer på niva.org

 

 • Se alle kurs fra Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA)

Innlegget NIVA-kurs til høsten dukket først opp på STAMI.