Kategorier
Arbeidsmiljøfakta Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Jobbskaping hviler på godt arbeid

STAMI

Arbeidsmiljø handler nettopp om selve arbeidet, hvordan det organiseres, gjennomføres og planlegges. Dette legger grunnlaget for gode resultater, høy motivasjon og produktivitet. Et godt arbeidsmiljø er altså grunnleggende for jobbskaping.

På NHOs nylig gjennomførte årskonferanse ble søkelyset rettet mot jobbskaping – som avgjørende for fremtidens velferdsstat. Arbeid er et grunnleggende element i velferdsstaten, og det knyttes til positive verdier – slik som sosial inkludering, aktiv deltakelse, verdighet og selvrespekt. Et arbeidsliv i utvikling vil gi mange endringer fremover, både små og store. Også arbeidsmiljøutfordringene kommer til å bli annerledes i takt med endringer og ny jobbskaping.

Et godt organisert arbeidsliv med kollektive tariffavtaler, få og store hovedorganisasjoner både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, med jevnbyrdighet mellom partene, har bidratt til høy konkurransekraft og yrkesdeltakelse, gode velferdsordninger og et velutviklet trepartssamarbeid. Det er også nødvendig for jobbskaping – noe vi kanskje ser spesielt i krevende tider slik som disse.

– Med pandemien og uroen i dag er det en ting som gjelder: Jobb, jobb, jobb, sa Ole Erik Almlid, NHOs administrerende direktør, på årskonferansen.

– Samarbeid, tillit og jobb til folk er nødvendig for å skape et stabilt og trygt samfunn. 2020 har vært vanskelig for mange og det blir tøft også i 2021. Samtidig ser vi at mange bedrifter ønsker å skape arbeidsplasser og har tro på fremtiden, sa Almlid.

Gode forutsetninger for jobbskaping

I en kommentar til dette fremhever Hans-Christian Gabrielsen i LO at dersom arbeidsplassene som skapes skal vare, utvikles og være produktive, er et godt arbeidsmiljø en nøkkelfaktor.

– Et godt arbeidsmiljø bidrar sterkt til et gode for både arbeidsgiver, arbeidstaker og staten, nemlig lavt sykefravær. En ledelse som tar i bruk det vi vet fungerer for å skape et godt arbeidsmiljø, er gull verdt. Det samme er en ledelse som tar sine ansatte på alvor slik at de kan bidra til produktivitet og til et godt arbeidsmiljø gjennom medvirkning og medbestemmelse, sier Gabrielsen.

Han legger til at Norge har sterke forskningsmiljøer som kan bidra til å synliggjøre verdien av partssamarbeid gjennom medvirkning og medbestemmelse og ikke minst hva som skal til for å utvikle og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø i enhver virksomhet.

– Det norske samfunnet burde derfor ha de aller beste forutsetningene for å skape nye og videreutvikle eksisterende arbeidsplasser som gir trygghet for alle arbeidstakere.

Kompetanse som konkurransefordel

Statsminister Erna Solberg løftet kompetanse og kompetanseheving som grunnleggende for å kunne skape jobber og tok til orde for en kunnskapssatsing for å kunne omstille og utvikle det arbeidslivet vi har – i møte med utfordringene vi står foran. Ikke bare knyttet til en pandemi, men også knyttet til utviklingen i velferdsstaten, bærekraftmål og digitaliseringen av samfunnet.

– De vi allerede har ansatt er en del av løsningen. Vi må jobbe mye mer systematisk med etter- og videreutdanning for alle de som er en del av arbeidslivet i dag, sa statsminister Erna Solberg på NHOs årskonferanse.

Med kompetansetrygghet vil virksomhetene og de ansatte være trygge på at de har riktig kompetanse og kunnskap til å både utvikle virksomheten og seg selv.

– Fremtidens arbeidstaker er deg, meg og alle de som er over seksti og vel så det, samt de unge hipsterne. Kort sagt er fremtidens arbeidstaker flest mulig. Det handler om å ha flest mulig i arbeid. Velferdsstaten er viktig for Norge – og bra for alle, og det er selve arbeidet som er drivkraften i dette. Arbeidsmiljøet er det som smører dette maskineriet, sier direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Pål Molander.

 

Viktig å jobbe kunnskapsbasert med arbeidsmiljøet

Norske virksomheter er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Likevel er arbeidsmiljøet en undervurdert årsak til sykefravær og frafall. Det ligger et potensial der til å jobbe enda bedre med arbeidsmiljø. Det vil kreve en mer kunnskapsbasert tilnærming. Alle arbeidsplasser er forskjellige og har ulike arbeidsmiljøutfordringer. Derfor er det så viktig å jobbe kunnskapsbasert og differensiert med det som er et forbedringspotensial i hver enkelt bedrift.

Norge har en høyt utdannet og kunnskapsrik arbeidsstyrke. Molander mener det er en av våre største konkurransefordeler sett opp mot andre land, sammen med et godt over gjennomsnittet digitalisert samfunn.

Ved STAMI forskes det på hvilke arbeidsmiljøforhold gir gode forutsetninger for produktive ansatte som trives og er motiverte for å bidra til verdiskaping bedriftene de jobber i.

I Norge kjennetegnes arbeidslivet blant annet av at folk har en høy grad av kontroll over eget arbeid. Det betyr at norske arbeidstakere har mye frihet i hvordan de utfører arbeidet, innenfor de rammer som er satt av arbeidsgiver, påpeker STAMI-direktøren.

Norske ledere utøver mye bemyndigende ledelse, hvor arbeidstaker i tillegg til å få delegert et ansvar også får delegert ressurser til å gjøre jobben. Dette gir dermed mulighet til å bestemme hvordan jobben skal gjøres, og det vet vi fra forskningen at er positivt.

Hvis du har høy grad av kontroll i arbeidet, kan det også bli stilt høyere krav til deg uten at det nødvendigvis utgjør noen helserisiko. Det motsatte, altså høye krav uten høy grad av kontroll, vet vi medfører risiko.

Nyskaping er også en omstilling

– Arbeidslivet er i stor endring – og da vil også arbeidsmiljøet endre seg. Vi må fokusere på det vi driver med på jobb. Det vi skaper sammen på jobb. Produksjonen til virksomhetene. Det blir viktig å spisse innsatsen på det som gir og skaper verdi. Da trenger vi jobber. At det skapes jobber og at folk slipper til. Det gir grunnlag for god helse, trivsel og motivasjon, men også for godt arbeid og god butikk, sier Molander videre.

Både høy kompetanse og omstillingsevne antas å bli enda viktigere framover – blant annet på grunn av internasjonal arbeidsdeling, teknologisk utvikling og digitalisering samt automatisering. Norsk arbeidsliv vil i tiden fremover ha stort behov for ny og oppdatert kunnskap om sammenhengene mellom arbeid og helse, og hvordan dette spiller inn på sykefravær, frafall fra arbeidslivet, jobbengasjement og produktivitet.

Forskning viser at omstilling er krevende for ansatte, og at helsen påvirkes – men at dette kan forebygges gjennom riktig arbeidsmiljøfokus – blant annet gjennom forutsigbarhet og støttende ledelse.

– Kompetanse og økt kunnskap om arbeidsmiljø vil gi god grobunn for å lykkes med å skape jobber og sikre at folk blir i dem, konkluderer Molander.

Se opptak av NHOs årskonferanse 2021:

Innlegget Jobbskaping hviler på godt arbeid dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Arbeidsmiljøfakta Hva er arbeidsmiljø Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Slik skal STAMI sikre at kunnskapen når virksomhetene

STAMI

Da gjeldende IA-avtale ble inngått for snart to år siden, bestemte partene i arbeidslivet at man i denne avtaleperioden skal styrke det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Slik ble Arbeidsmiljøsatsingen født – en satsing som skal bidra til kunnskap, kompetanse og verktøy til hjelp og støtte for virksomhetene i Norge. Til grunn for den ligger en felles forståelse om at Arbeidsmiljø handler om arbeid.

Norske virksomheter er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Likevel er arbeidsmiljøet en undervurdert årsak til sykefravær og frafall. Det ligger et potensial der til å jobbe enda bedre med arbeidsmiljø, sier Pål Molander, direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Han understreker at velferdssamfunnet er helt avhengig av at vi nå hever arbeidsmiljøarbeidet til neste nivå og at denne forbedringen ikke er noe som kommer av seg selv.

Det vil kreve en mer kunnskapsbasert tilnærming. Alle arbeidsplasser er forskjellige og har ulike arbeidsmiljøutfordringer. Derfor er det så viktig å jobbe kunnskapsbasert og differensiert med det som er et forbedringspotensial i hver enkelt bedrift, fastslår han.

Å nå ut til virksomhetene med kunnskapsbaserte fakta og verktøy er STAMIs hovedmål  i satsingen med å forbedre arbeidsmiljøarbeidet.

For som Molander sier:
Hva hjelper det om ikke denne kunnskapen når ut på den enkelte arbeidsplassen? Det er der kunnskapsbehovene er, og det er der jobben må gjøres.

Solid kunnskap – oppsummert

For at norske virksomheter skal lykkes med forebyggende arbeidsmiljøarbeid, har STAMI gjort noen viktige grep for å gjøre kunnskap om arbeidsmiljø lett tilgjengelig. Ett av dem er etableringen av en egen enhet for formidling av systematiske kunnskapsoppsummeringer. Kort forklart er en systematisk kunnskapsoppsummering en sammenstilling av resultater fra gjennomførte studier innen et tema. Oppsummeringene representerer et balansert og fullstendig bilde av den samlede kunnskapen innen temaet og blir derfor sett på som den mest pålitelige formen for vitenskapelige studier.

STAMI-forsker Lise Fløvik leder den nye enheten og forsikrer at de skal gjøre sitt ytterste for å tilgjengeliggjøring kunnskap på en god måte.

Vi skal konsentrere oss om temaer relatert til inkluderende arbeidsliv, for eksempel sykefravær og uførhet, sier hun.

Målet er å bidra med et solid kunnskapsgrunnlag for partene, virksomhetene og myndighetene.

Den oppsummerte kunnskapen skal formidles på en lettfattelig og engasjerende måte, slik at målgruppene enkelt kan finne og bruke den. Konseptet for formidlingen er i full gang og slippes på nyåret.

NOA+ for enklere presentasjon av statistikk og fakta

Grunnlaget for effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid er faktakunnskap knyttet til de konkrete arbeidsmiljøutfordringene man står overfor i egen bransje eller yrke.

Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved STAMI samler nasjonal statistikk og fakta om arbeidsmiljø- og helsetilstand, sykefravær og frafall fra arbeidslivet i ulike yrker og næringer. Nå skal det bli enklere for flere å finne frem og ta i bruk informasjonen som finnes på NOAs nettsider, gjennom NOA+.

–Vi jobber nå med å forenkle sidene og spisse innholdet mot virksomhetene. Dagens NOA-nettsider er tiltenkt forskere og eksperter. NOA+ skal også nå ledere, verneombud og tillitsvalgte i norske virksomheter, forklarer Beate Mjaaland, seniorrådgiver i NOA.

En bra dag på jobb

Som en del av arbeidsmiljøsatsingen vil STAMI også styrke den generelle forskningsinnsatsen. I sum vil all ny kunnskap og etablert kunnskap ved STAMI danne et godt kunnskapsgrunnlag på feltet, og det vil vise retning også for de som skal drive med veivisning i satsingen: NAV, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet.

Denne kunnskapen vil også danne grunnlaget for STAMIs storsatsing, verktøyet En bra dag på jobb. Verktøyet belyser de faktorene som forskning viser har betydning for arbeidsmiljøet i ulike bransjer og skal hjelpe ansatte i virksomheter til å samarbeide om å skape et godt arbeidsmiljø.

– Dette er et konsept som er testet ut i 40 virksomheter i fire forskjellige bransjer med veldig gode resultater, forteller forsker og prosjektleder Elisabeth Goffeng.

En bra dag på jobb er ett av to verktøy som ligger på den nylanserte Arbeidsmiljøportalen (lenke).

→ Les nyhetsartikkel om  portalen: Arbeidsmiljøportalen  for et bedre arbeidsmiljø 

– Verktøyet inneholder i dag åtte bransjer, og vi håper å få på plass fem til seks bransjer i året til vi har nådd hele arbeidslivet, sier Goffeng.

Jobben gjøres på arbeidsplassen

Med et arbeidsmarked i stadig endring, vil bransje- og kunnskapsrettet arbeidsmiljøarbeid ifølge STAMIs direktør være helt nødvendig for et fortsatt godt arbeidsliv i Norge. Jobben skal gjøres ute på den enkelte arbeidsplassen, godt understøttet av at arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i IA-avtalen har forpliktet seg til å jobbe sammen om arbeidsmiljøarbeidet.

STAMI er stolte av å kunne bidra som kunnskapsleverandør i det viktige arbeidet med å ta arbeidsmiljøarbeidet videre. Verdens beste arbeidsliv fortjener verdens beste arbeidsstøtte. Dette skal vi få til sammen, og det skal bli bra, sier Pål Molander.

→ Les også nyhetsartikkel fra lansering av Arbeidsmiljøportalen og se webinar i opptak.

 

Innlegget Slik skal STAMI sikre at kunnskapen når virksomhetene dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Arbeidsmiljøfakta Hva er arbeidsmiljø Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljøportalen – for et bedre arbeidsmiljø

STAMI

 

 

I forbindelse med IA-avtalen som ble inngått i januar 2019, bestemte partene i arbeidslivet at man i denne avtaleperioden skal satse på styrke det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. I tillegg ble det bestemt med å etablere en portal med innhold til hjelp i arbeidsmiljøarbeidet, og med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap. Dette er nå blitt til Arbeidsmiljøportalen.

Arbeidsmiljøportalen finner du informasjon om hvordan man effektivt kan jobbe forebyggende med arbeidsmiljø i ulike bransjer, sektorer og virksomheter. Innholdet er bransjerettet og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i de ulike bransjene.

Samler kunnskapen på ett sted

Arbeidsmiljøportalen er ett av flere tiltak i Arbeidsmiljøsatsingen (se mer nederst i artikkelen). Innholdet på portalen er utviklet i samarbeid mellom Arbeidstilsynet, STAMI, NAV, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet. Her finner du:

 • Arbeidsmiljøhjelpen (verktøy fra Arbeidstilsynet)
 • En bra dag på jobb (verktøy fra STAMI)
 • Fakta om bransjer (statistikk fra Petroleumstilsynet og STAMI)
 • Min side – arbeidsgiver (statistikk fra NAV)

Åtte bransjer først ute

Fordi arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, må tiltakene være tilpasset behovene der de er. Arbeidsmiljøportalen tar hensyn til at det er forskjeller mellom bransjene og inneholder verktøy og kunnskap rettet mot ulike bransjer. Portalen retter seg i første omgang mot åtte bransjer, som har stort forebyggingspotensial for sykefravær og frafall. Disse er:

 • Barnehage
 • Bygg
 • Anlegg 2
 • Næringsmiddelindustri
 • Rutebuss og persontrafikk
 • Sykehjem
 • Sykehus
 • Petroleumsvirksomhet

Flere bransjer kommer i 2021.

– For å jobbe effektivt og riktig må vi legge faktakunnskap til grunn. I Arbeidsmiljøportalen presenteres bransjeprofiler med slik fakta for bransjene i Norge på en lettfattelig måte. Over tid bygges kunnskapsbaserte verktøy slik at virksomhetene kan jobbe med de faktorene som er viktige for dem – og som vi vet virker, sier direktør Pål Molander i STAMI.

Opptak fra webinar 7. desember – lansering av Arbeidsmiljøportalen

 

_________________________________________________________________

Arbeidsmiljøsatsingen

Arbeidstilsynet, STAMI, NAV og Petroleumstilsynet fått i oppdrag å etablere en nasjonal arbeidsmiljøsatsing. Arbeidet skal bidra til at flere virksomheter jobber systematisk og kunnskapsbasert med forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Til grunn for satsingen ligger en felles definisjon av hva arbeidsmiljø handler om:


«Arbeidsmiljøet handler om arbeidet»

 • Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan virksomheten organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
 • Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger.
 • Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater

_________________________________________________________________

Innlegget Arbeidsmiljøportalen – for et bedre arbeidsmiljø dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Arbeidsmiljøfakta covid-19 Deltakelse i arbeidslivet Hva er arbeidsmiljø Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Organisatoriske forhold Psykososiale forhold

Arbeidsmiljøet i krisetid – hva bør vi tenke på?

STAMI

Å tenke annerledes rundt hvordan vi jobber med arbeidsmiljøet

Arbeidsdagene våre har endret seg mye de siste månedene. Og krisen vi står i har utvilsomt også testet oss på hvordan vi jobber med arbeidsmiljøet.

Hvordan har hjemmekontor, sosial isolasjon og ledelse på avstand påvirket arbeidsmiljøet vårt? Og må vi tenke annerledes rundt hvordan vi jobber med arbeidsmiljø i en tid hvor usikkerhet og frykt preger oss?

Lytt til episoden

 

Sjekk også ut de andre episodene i podkast-serien der STAMI-forskere har bidratt med sin arbeidsmiljøekspertise:

Innlegget Arbeidsmiljøet i krisetid – hva bør vi tenke på? dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Arbeidsmiljøfakta Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Les vårt nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse

STAMI

Bilde av magasinet 2019

I årets nummer ser vi også spesielt på satsingen på arbeidsmiljø under den nye avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), hvor forebygging og arbeidsmiljø er vektlagt som ett av de mest sentrale virkemidlene for å lykkes med redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet.

Ønsker du å få magasinet gratis tilsendt i posten? Du kan bestille eller laste ned magasinet nedenfor.

– Nå skal bedriftene få gode, kunnskapsbaserte verktøy for å jobbe med arbeidsmiljø, sier Vegard Einan, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet i artikkelen «Arbeidsplassen i sentrum».

– For å jobbe riktig med arbeidsmiljøutfordringer, ligger det et premiss i bunn: Du må vite hva arbeidsmiljø først og fremst er, sier Pål Molander, direktør ved STAMI i artikkelen «Det handler om arbeidet».

– Det lokale partssamarbeidet er viktig, fordi de ansatte har masse å bidra med av gode løsninger, sier Per Ole Thorsen, HR-sjef i Bakehuset i artikkelen «Duften av dialog».

– Vi kan alltid bli bedre. Slike verktøy (En bra dag på jobb) tror jeg kan være nyttige for oss, forteller frisør og daglig leder Kristin Johansen i aritkkelen «Frisør av hjerte».

 

ÅPNE PDF: Arbeid og helse 2019.

Gå til bestilling

 • Magasinet kjem ut kvart år i slutten av året. Magasinet er gratis. Ved bestilling blir mottakaren automatisk abonnent.

 • Digital versjon av Arbeid og Helse 2019. Lavoppløst PDF.

Innlegget Les vårt nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Arbeidsmiljøfakta Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Hør podkast-episoden: Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

STAMI

Bilde av Pål Molander, Anniken Hauglie og programleder rundt mikrofonen

Foto: Eirik Stordrange.

 

Programleder Cato Lorentz i podkasten «På Jobben» samlet de to til å diskutere og dele sine tanker om hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø – og hva som skal til for at virksomheter lykkes med dette.

Lytt til episoden «Hvordan skape et godt arbeidsmiljø».

– Å ha en jobb er utrolig viktig for både helse og velvære. Vi vet at arbeid gir helse, men det forutsetter at arbeidsmiljøet er godt. Da er det noen faktorer ved det å være i arbeid som er avgjørende for at det er okey å være på jobb, innleder Pål Molander. Han poengterer at det å være i arbeid er svært viktig for oss nordmenn. Vi identifiserer oss i stor grad med arbeidet vårt, og det er mye stolthet knyttet til det. 

Det støtter arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie. Hauglie går i tillegg blant annet inn på hvilke endringer den nye IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) har gjennomgått, som et ledd i å klare å nå målet om å få flere fra utsiden inn i arbeidslivet.

– Det å ha en jobb å gå til definerer oss på mange måter. Det sier noe om hvem vi er og hva vi ønsker å være. Det å sikre alle en jobb er viktig fordi det handler om selvrespekt, å kunne stå på egne bein og forsørge oss selv, som de fleste ønsker. Så er det selvfølgelig viktig for samfunnet at flest mulig bidrar inn, fordi visst vi skal klare finansiere den velferden vi er veldig glad i, og kanskje tar for gitt, og så er vi avhengig av at flere jobber, nevner hun.

 

Hør også de andre episodene i postkast-serien hvor STAMI-forskere har bidratt med sin ekspertise innen arbeidsmiljø:

Stress på jobben – hvordan løse det? Live Bakke Finne, forsker ved STAMI.

Å holde maska på jobb – hva gjør det med oss? Anne-Marthe Indregard, forsker ved STAMI.

Podkasten blir produsert av Idébanken og handler om livet på jobb og hva som skal til for å skape en god arbeidshverdag.

 

Hør opptak

 • Anniken Hauglie og Pål Molander intervjues av programleder er Cato Lorentzen om temaet arbeidsmiljø. Du finner podkasten også på Spotify, iTunes, Soundcloud osv.

Innlegget Hør podkast-episoden: Hvordan skape et godt arbeidsmiljø? dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Arbeidsmiljøfakta Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nytt arbeidsmiljøverktøy lansert for petroleumssektoren

STAMI

Verktøyet er under utvikling og i første omgang omfatter det i all hovedsak resultater fra spørreskjemaundersøkelsen RNNP som brukes i næringen. RNNP står for risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet.

RNNP ble igangsatt i 1999/2000 for å utvikle og anvende et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel, og måleverktøyet har senere blitt videreutviklet med støtte fra forskere innenfor organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø på STAMI og har nå blitt lansert som et bransjerelevant arbeidsmiljøverktøy for petroleumsnæringen.

Bilde av graf for nedbemanning

Graf henta fra www.rnnp.no/sporreskjema/arbeidsmiljo/psykososialt-og-organisatorisk/nedbemanning/

I verktøyet presenteres et temabasert oppslagsverk av resultatene fra undersøkelsen samtidig som det gir bilder av status og utviklingstrekk innen arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Blant annet finner en risikoprofiler for ulike stillingsgrupper.

Verktøyet svarer for eksempel på spørsmål som: hvilke stillingsgrupper opplever høyest støybelastning? Rapporterer elektrikere og prosessteknikere at psykososialt arbeidsmiljø er forskjellig? Er det noen stillingsgrupper som utmerker seg med høy belastning for flere arbeidsmiljøfaktorer? Hvordan ser trendene ut for ansattes vurderinger av sikkerhetsklima over tid?

Fra spørreskjemaundersøkelse til verktøy

RNNP spørreskjemaundersøkelse gjennomføres annethvert år og leverer unike data fra petroleumsvirksomheten. Undersøkelsen omfatter alle ansatte offshore og på landanleggene og kartlegger forhold om arbeidsmiljø, HMS klima og sikkerhetsrisiko. Kartleggingen omfatter også ansattes opplevelse av egen helse, sykdom og skader.

– For å lykkes med arbeidsmiljøarbeidet vil det være en stor styrke å basere prioriteringer og innsats på et solid faktagrunnlag. Der har vi mye å lære i Norge. STAMIs arbeidsmiljøverktøy (NOA) er et veldig bra utgangspunkt for forbedringsarbeid, hvor man får fakta man kan speile seg i helt ned på yrkesnivå. RNNP er også et svært godt utgangspunkt for petroleumsnæringen,  forteller Pål Molander, direktør ved STAMI.

RNNP og NOA

Som i STAMI og NOAs arbeidsmiljøverktøy, kan en hos PTIL også gå inn i verktøyet og velge arbeidsmiljøprofiler, eksponeringsindikatorer på ulike arbeidsmiljøforhold være seg organisatoriske og psykososiale eller kjemiske, samt også se på helseutfall. Denne funksjonaliteten er utviklet i tett dialog med NOA, og gir en bransjerelevant fordypning av NOAs overordnede data.

–  Vi har jobbet mye med å lage et attraktivt og brukervennlig digitalt arbeidsmiljøverktøy. At PTIL nå finner vår måte å presentere data på som attraktiv er både stimulerende og ressurseffektivt, og er et godt eksempel på godt og nødvendig samarbeid mellom statlige etater. Samme grensesnitt vil også gjøre brukeropplevelsen bedre og enklere, sier Molander.

 

Om verktøyet RNNP

Innlegget Nytt arbeidsmiljøverktøy lansert for petroleumssektoren dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Arbeidsmiljøfakta Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljø på dagsorden

STAMI

Bilde av Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Mange faller ut av arbeidslivet på grunn av blant annet helseproblemer, og forskning viser at det er en sammenheng mellom arbeidsmiljø på arbeidsplassen og sykefravær. Det arbeidsrelaterte sykefraværet ligger ofte mellom 15 og 40 prosent. Helseutfordringene med størst omfang blant norske yrkesaktive er muskel- og skjelettlidelser og psykiske plager. Forekomsten av muskel- og skjelettplager har ikke endret seg de siste 20 årene. Forekomsten av psykiske plager er på samme nivå som i 2003. Tallet på arbeidsskadedødsfall har gått betydelig ned i et lengre perspektiv. I 2017 ble det registrert 21 900 arbeidsulykker av NAV, og samme år omkom 28 mennesker på grunn av arbeidsskader.

Det er enighet om at arbeidsmiljøstandarden er høy i Norge, men at vi samtidig fortsatt har utfordringer, og at det er et potensial for bedre samarbeid om forebygging på arbeidsplassene. Om vi lykkes med å bedre arbeidsmiljøarbeidet kan vi høste gevinster i form av redusert sykefravær og lavere andel av befolkningen på uføretrygd, lengre arbeidskarrierer og bedre inkludering av de som sliter med å få fotfeste i arbeidslivet. Og som om ikke det var nok, får vi bedre kvalitet og effektivitet i virksomhetene.

 «Fredagskaffe og trening i arbeidstida kan være gode tiltak på arbeidsplassen, men de er ikke avgjørende for forhindre sykefravær, frafall og arbeidsulykker».

Hva er et godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid?

Myndighetene samarbeider tett og aktivt med partene i arbeidslivet for å skape et trygt, godt og inkluderende arbeidsliv for alle. Selve jobben må gjøres ute i på den enkelte arbeidsplass, og det jobbes godt på mange arbeidsplasser. Likevel bruker for mange virksomheter tid og ressurser på tiltak som ikke har særlig effekt på arbeidsmiljøet. Mange er ikke gode nok til å kartlegge og vurdere hva som er risikoen ved arbeidet som utføres, hvordan det er organisert og hva som kan bidra til å redusere risikoen og bedre arbeidsmiljøet. Isteden bruker de, i god tro, ressurser på tiltak som egentlig handler mer om velferd enn arbeidsmiljø. Slike tiltak er både populære og skaper god stemning, og jeg vil dem ikke til livs.  Fredagskaffe og trening i arbeidstida kan være gode tiltak på arbeidsplassen, men de er ikke avgjørende for forhindre sykefravær, frafall og arbeidsulykker.

STAMIs faktabok om arbeidsmiljø og helse gir god dokumentasjon om arbeidsforhold som har betydning for arbeidsmiljøet. Vi vet at for å påvirke arbeidsmiljøet må man konsentrere seg som forhold som har med selve arbeidet å gjøre. Arbeidsmiljø handler om arbeid, om planlegging, organisering og gjennomføring, og for å lykkes er det dette virksomhetene må rette oppmerksomheten mot. De må stille spørsmål som: kan arbeidet organiseres annerledes for å unngå unødvendige rollekonflikter? Kan noe gjøres for å redusere tidspress? Er det mulig å gi arbeidstakerne mer allsidige arbeidsoppgaver?

Tiltak som virker

Arbeidsplasser er forskjellige og har ulike arbeidsmiljøutfordringer. Et sykehjem vil ha andre utfordringer enn en byggeplass eller en butikk. Dette har betydning for hvilke tiltak som bør iverksettes. Treffsikre tiltak må ta utgangspunkt i den konkrete arbeidsplassen. De må baseres på kunnskap om hva som virker, og de må iverksettes systematisk.

Arbeidet med dette er arbeidsgivers ansvar, men det viktig å huske hvilken rolle arbeidstakerne kan og skal spille. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke i arbeidsmiljøarbeidet. En ny rapport fra Sintef viser hvordan tillitsvalgte og verneombud kan fungere som en utvidet ledelsesressurs i dette arbeidet. Samtidig må det understrekes at arbeidsmiljøet er et lederansvar.

For å bedre arbeidsmiljøet, må virksomhetene ta i bruk kunnskapen om hva som virker i det forebyggende arbeidet. Fra myndighetenes side støtter vi opp om dette arbeidet gjennom fortsatt utvikling og formidling av relevant og operativ kunnskap om arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeid, og ikke minst sørger vi for å spre denne kunnskapen til landets arbeidsplasser.

 

Artikkelen fra ministeren er hentet fra STAMI-magasinet Arbeid og Helse som ble publisert desember 2018.

Les eller last ned magasinet. 

 

Innlegget Arbeidsmiljø på dagsorden dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Arbeidsmiljøfakta Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljø og inkludering

STAMI

Tidligere har arbeidsmiljø blitt mest sett i sammenheng med trivsel på jobb og arbeidsrelatert sykefravær, men i 2018 har bevisstheten rundt arbeidsmiljøets betydning for virksomhetenes resultater og produktivitet økt, og ikke minst rundt sammenhengen med uførhet, forlengede yrkeskarrierer og mulighet for inkludering. I sum betyr dette at arbeidsmiljø er en av de kritiske faktorene som er styrende for å kunne legge til rette for økt sysselsetting.

Bilde av Pål Molander

Pål Molander deler sine tanker om året som har gått, og om fokuset fremover, i sin lederartikkel fra magasinet Arbeid og Helse.

Men det betinger at vi har riktig fokus, særlig på forebygging av riktige og relevante arbeidsmiljøfaktorer samt kunnskapsbaserte tiltak. Her svikter det dessverre fortsatt mye i norsk arbeidsliv, til tross for at vi er verdensledende på arbeidsmiljøstandard. Vi trenger styrket bevissthet og bedre kunnskapsformidling rundt dette.

Det store bildet viser at Norge har gjort det godt i lang tid. Flere spår imidlertid større humper i veien noe frem i tid, og spesielt er det bekymring knyttet til virkninger av svært hurtig teknologisk utvikling som sammenfaller i tid med demografiske utfordringer og behov for et grønt skifte. I sum kan dette, med mindre man lykkes med korrigerende tiltak, føre til trangere økonomiske tider fremover. Den beste medisinen mot en slik negativ samfunnsøkonomisk utvikling er økt sysselsetting. I Norge, hvor vi allerede har høy kvinneandel i arbeidslivet og lav arbeidsledighet, betyr dette at vi først og fremst må øke yrkesdeltagelsen gjennom inkludering av de som i dagens situasjon faller utenfor arbeidslivet. Det tilsier at mennesker med noe større sårbarhet enn de som utgjør arbeidstokken i dag, skal ta større del i det produktive arbeidslivet fremover.

«Skal vi lykkes med inkludering fremover, må vi bli enda bedre på arbeidsmiljøarbeid».

At arbeid gir god helse er nærmest blitt en opplest sannhet, og det er godt belegg for å hevde dette. Men flere glemmer at dette betinger at arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet er godt. Bommer vi på arbeidsmiljøarbeidet er det imidlertid solid dokumentasjon også for det motsatte. For noe mer sårbare mennesker kan slike forhold være enda mer kritiske. Skal vi lykkes med inkludering fremover må vi derfor bli enda bedre på arbeidsmiljøarbeid. Dette er et faktum som så langt er underkommunisert.

Det er derfor gode holdepunkter for å hevde at arbeidsmiljø vil bli enda viktigere i fremtiden. Og ikke minst må vi være tydeligere og treffe bedre med kunnskapsbaserte tiltak på den enkelte arbeidsplass. I et arbeidsliv i endring tyder mye på at STAMI vil ha mange spennende og samfunnskritiske oppgaver å ta fatt på i årene som kommer.

 

Artikkelen er hentet fra lederartikkelen i STAMI-magasinet Arbeid og Helse som ble publisert desember 2018.

 

Les eller last ned magasinet. 

 

 

Innlegget Arbeidsmiljø og inkludering dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Arbeidsmiljøfakta Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljø og inkludering

STAMI

Tidligere har arbeidsmiljø blitt mest sett i sammenheng med trivsel på jobb og arbeidsrelatert sykefravær, men i 2018 har bevisstheten rundt arbeidsmiljøets betydning for virksomhetenes resultater og produktivitet økt, og ikke minst rundt sammenhengen med uførhet, forlengede yrkeskarrierer og mulighet for inkludering. I sum betyr dette at arbeidsmiljø er en av de kritiske faktorene som er styrende for å kunne legge til rette for økt sysselsetting.

Bilde av Pål Molander

Pål Molander deler sine tanker om året som har gått, og om fokuset fremover, i sin lederartikkel fra magasinet Arbeid og Helse.

Men det betinger at vi har riktig fokus, særlig på forebygging av riktige og relevante arbeidsmiljøfaktorer samt kunnskapsbaserte tiltak. Her svikter det dessverre fortsatt mye i norsk arbeidsliv, til tross for at vi er verdensledende på arbeidsmiljøstandard. Vi trenger styrket bevissthet og bedre kunnskapsformidling rundt dette.

Det store bildet viser at Norge har gjort det godt i lang tid. Flere spår imidlertid større humper i veien noe frem i tid, og spesielt er det bekymring knyttet til virkninger av svært hurtig teknologisk utvikling som sammenfaller i tid med demografiske utfordringer og behov for et grønt skifte. I sum kan dette, med mindre man lykkes med korrigerende tiltak, føre til trangere økonomiske tider fremover. Den beste medisinen mot en slik negativ samfunnsøkonomisk utvikling er økt sysselsetting. I Norge, hvor vi allerede har høy kvinneandel i arbeidslivet og lav arbeidsledighet, betyr dette at vi først og fremst må øke yrkesdeltagelsen gjennom inkludering av de som i dagens situasjon faller utenfor arbeidslivet. Det tilsier at mennesker med noe større sårbarhet enn de som utgjør arbeidstokken i dag, skal ta større del i det produktive arbeidslivet fremover.

«Skal vi lykkes med inkludering fremover, må vi bli enda bedre på arbeidsmiljøarbeid».

At arbeid gir god helse er nærmest blitt en opplest sannhet, og det er godt belegg for å hevde dette. Men flere glemmer at dette betinger at arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet er godt. Bommer vi på arbeidsmiljøarbeidet er det imidlertid solid dokumentasjon også for det motsatte. For noe mer sårbare mennesker kan slike forhold være enda mer kritiske. Skal vi lykkes med inkludering fremover må vi derfor bli enda bedre på arbeidsmiljøarbeid. Dette er et faktum som så langt er underkommunisert.

Det er derfor gode holdepunkter for å hevde at arbeidsmiljø vil bli enda viktigere i fremtiden. Og ikke minst må vi være tydeligere og treffe bedre med kunnskapsbaserte tiltak på den enkelte arbeidsplass. I et arbeidsliv i endring tyder mye på at STAMI vil ha mange spennende og samfunnskritiske oppgaver å ta fatt på i årene som kommer.

 

Artikkelen er hentet fra lederartikkelen i STAMI-magasinet Arbeid og Helse som ble publisert desember 2018.

 

Les eller last ned magasinet. 

 

 

Innlegget Arbeidsmiljø og inkludering dukket først opp på STAMI.