Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Mange verneombud får ikke opplæringen de har krav på

Alle bedrifter som er omfattet av Arbeidsmiljøloven skal i utgangspunktet ha et verneombud sier Arbeidsmiljølovens §6-1.

Det er bedriftens øverste leder som har ansvaret for HMS i bedriften. Derfor er det også sjefens ansvar å etablere en vernetjeneste i henhold til lovens beskrivelse. Dersom bedriften du arbeider i ikke har verneombud kan du kreve at en vernetjeneste blir etablert.

De fleste bedrifter følger heldigvis loven og har et verneombud, dersom dette ikke er bevist valgt bort til fordel for andre ordninger slik loven åpner for.

Mørenytt

Informer om vernetjenesten

Like viktig som å ha et verneombud, er det at alle ansatte vet om dette. Alle ansatte må vite hvem som er verneombud og hva dette betyr. Det er dessverre ikke alle bedrifter som er like flinke å informere om dette internt.

Verneombudet skal tilse at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Alle ansatte er dermed viktige støttespillere for Verneombudet. Ansatte bør ha tilstrekkelig kunnskap slik at forhold lett kan tas opp med Verneombudet.

Særlig skal Verneombudet, i samarbeid med ansatte, følge med på at:

  • maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare.
  • verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand.
  • arbeidstakerne får nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring.
  • arbeidet er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
  • meldinger om arbeidsulykker blir sendt.

Gjennom den lovpålagte opplæringen alle verneombud skal igjennom, vil verneombudet også få en innføring i hvordan «internmarkedsføre» seg selv og å vite hvile interne resurser man kan spille på for å øke kunnskapen om vernearbeidet internt i bedriften. Dette bidrar til en tryggere og triveligere arbeidsplass!

Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Hva er HMS kurs?

Hva er HMS kurs? Trenger jeg HMS kurs? Det er kanskje et spørsmål som dukker opp dersom du er, eller nettopp har blitt, leder eller verneombud i bedriften. For det første, HMS er forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. Og hvorfor må man ha kurs i HMS? Jo, HMS kurs for ledere og verneombud er nemlig lovpålagt.

Hva er HMS kurs?

Hva er HMS kurs for ledere?

HMS kurs for ledere er det enkleste å forklare ut fra lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven § 3-5 sier ettertrykkelig at bedriftens øverste leder skal ha HMS opplæring og kunne dokumentere denne. Begrunnelsen for dette er at bedriftens øverste leder har det overordnede ansvaret for de ansattes «ve og vel» på arbeidsplassen. Kjennskap til HMS er derfor sentralt.

For ledere innebærer våre HMS nettkurs å sette seg inn i lover, regler og forskrifter for deretter å gjennomføre «eksamen». Ved bestått test får man utstedt et gyldig HMS kursbevis. I tillegg får man et komplett internkontrollsystem gratis. Internkontroll er betegnelsen på det kontinuerlige HMS arbeidet som til en hver tid foregår i bedriften. Dette skal dokumenteres. Det gjøres i et internkontrollsystem.

Hva er HMS kurs for verneombud?

HMS kurs for verneombud er mye av det samme som for ledere, men med et mer «operativt fokus». Rent praktisk er dette kurset også et nettbasert HMS kurs. Forutsetningen er i midlertid at partene er enige om at det er hensiktsmessig ut fra risikobildet i bedriften å avvike fra kravet om 40 timers HMS kurs slik forskrift om organisering, ledelse og medvirkning åpner. Dette dokumenteres i en kontrakt. Vårt online HMS kurs for verneombud er altså et alternativ til 40 timers HMS kurs.

For verneombud er HMS kurset rettet mot de praktiske oppgavene og rollene i HMS arbeidet. I tillegg får man også tilgang til verktøy og dokumenter man trenger i det daglige HMS arbeidet. Som for eksempel skjema for vernerunder og risikoanalyse.

Kategorier
Uncategorized

Regelhjelp.no nedlagt. Her er erstatningen

Regelhjelp er nedlagt. Regelhjelp var en tjeneste i regi av Arbeidstilsynet som skulle hjelpe bedrifter å få oversikt over regelverket som var relevant for bransjer og bedrifter. Lenge var nettstedet et god hjelpemiddel for å navigere i jungelen av lover, forskrifter og regler.

13.02.2019 var siste dagen for regelhjelp da det skjedde en tekninsk feil som det ble for dyrt å fikse. Les mer om hendelsen her.

WebHMS.no har imidlertid en jevnbyrdig erstatning for oversikten regelhjelp tilbydde. Hos oss får du nå også samme hyperlenkede oversikt over lover og forskrifter for din bransje. I tillegg til en hendig oppsummering av de viktigste lover og forskrifter.

regelhjelp

Regelhjelpen hos oss får du fri tilgang til i 12 måneder sammen med HMS kurset.

Internkontrollsystemet er gratis i ett år når man tar HMS kurs hos oss. Har du spørsmål kan du finne svarene her.

Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Verneombud stanset arbeid på færre byggeplasser i 2018

I 2018 gjennomførte regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen 7 336 besøk på arbeidsplasser. 1 812 måtte stanses, ofte på grunn av farlige arbeider i høyden.

Dette er noe færre enn året før.

Det rapporteres ikke om særlige endringer av de store utfordringene for byggebransjen, med unntak av en markant økning av rapporteringer om manglende faglært arbeidskraft.

Verneombudene ser samtidig at antall stans etter Arbeidsmiljølovens § 6-3, umiddelbar fare for liv og helse, har falt fra tidligere år.

I 2018 stanset Verneombudene farlig arbeid hele 1947 ganger – en nedgang fra 2017 med 127 stans.

Vi ser flest antall stans i byggebransjen med 1 812 stans, hvorav et stort antall av tilfellene er stans grunnet uforsvarlig arbeid i høyden, heter det videre i rapporten som fastslår at det nå er høyt aktivitetsnivå i bransjene

Bygge­bransjen – Års­rapport 2018 Felles­forbundet

Dette kommer frem i rapporten Bygge­bransjen – Års­rapport 2018 Felles­forbundet

Færre på HMS kurs

Det er også registrert en nedgang på Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak, deriblant 40 timers HMS kurs, sammenlignet med året før.

Kategorier
HMS nytt

Mal for arbeidsavtale (arbeidskontrakt)

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen beskriver arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter.

arbeidskontrakt
Arbeidskontrakt

Arbeidstilsynet har gjort et sett med arbeidskontrakter tilgjengelig for nedlastning. Mal for standard arbeidsavtale er revidert og tilgjengelig på sju språk. Det er blant annet gjort endringer som følge av nye regler om midlertidig ansettelse.

Her kan du laste ned arbeidskontraktene

Bokmål

 Nynorsk

Bulgarsk

Litauisk

Polsk

Rumensk

Russisk

 

Skjemaene våre inneholder funksjonalitet som skal gjøre utfyllingen enklere. Husk å aktivere makroer.

 

 

Kategorier
HMS nytt Psykososiale forhold

Sykepleiere trives med jobben sin. HMS i praksis.

I følge en artikkel på forskning.no, trives sykepleiere bedre på jobben en andre.

Sykepleiere trives bedre på jobben enn andre yrkesgrupper med samme utdanningsnivå. – Kan skyldes at de opplever jobben som svært givende og meningsfull, tror forsker

– At sykepleiere generelt er fornøyd med livet, kan skyldes at de opplever jobben som svært givende og meningsfull, tror forsker Thomas Hansen ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lederansvar

Samtidig vil antallet pleietrengende øke kraftig frem mot 2035 i følge SSB uten at tilgjengeligheten på kvalifisert helsepersonell blir bedre fremover. Det er et lederansvar å sørge for at medarbeiderene trives og ikke forlater yrket. Det blir derfor viktig for ledere å legge vekt på faktorer som kan redusere store utskiftinger i staben og bygge opp under jobbtilfredshet.

– Å legge til rette for faste stillinger og å satse på tiltak som gjør at sykepleierne kan fortsette å være fornøyde, vil komme både pasienter og ansatte til gode, og også være økonomisk gunstig for organisasjonen, konkluderer Hansen.

Et aktivt forhold til Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) må derfor være høyt prioritert blant ledere i helsesektoren. HMS er grunnlaget for trivsel på jobb og et generelt godt arbeidsmiljø. Videre øker antallet helsearbeidere med andre morsmål enn norsk. HMS opplæring av denne gruppen vil også være svært viktig.

 

Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeider du med asbest?

NRK skriver at Arbeidstilsynet frykter vi har glemt hvor farlig asbest er.Arbeidstilsynet har avslørt brudd på regelverket for asbest i hver fjerde inspeksjon. Nå frykter arbeidsmedisiner Ebba Wergeland en ny bølge av kreft som skyldes asbeststøv.

Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Justerte regler for permittering

hms kursDet er vedtatt endringer i permitteringsregelverket. Endringene innfører blant annet en ny fem dagers lønnspliktperiode for arbeidsgivere. Lønnspliktperioden inntrer etter 30 uker med dagpenger.

Formålet med endringene er:

Endringene gir bedrifter som står overfor midlertidige problemer, mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft, samtidig som det vil stimulere bedriftene til å gjøre en ny vurdering av behovet for å permittere.

I tillegg til den nye lønnspliktperioden utvides perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt med ytterligere 19 uker, etter de fem dagene med lønnsplikt. Perioden med lønn eller dagpenger under permittering økes dermed med 20 uker.

Les mer om endringene på NAV sine sider. Endringene gjelder fra 1.juli i år.

Våre HMS kurs for ledere, verneombudskurs og HMS grunnkurs, tar høyde for disse endringene.

Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Har dine ansatte for høy arbeidsbelastning?

Det er bedriftens øverste leders ansvar å påse at arbeidsforholdene er innenfor hva som er forsvarlig. Men selv om det er øverste leders ansvar til syvende og sist, betyr ikke det at det er  øverste leder som selv skal kontrollere og følge opp. Dette kan godt delegeres til andre ledere og mellomledere. I denne sammenheng er det også svært viktig med et tett og kontinuerlig samarbeid med både verneombud og tillitsvalgt i bedriften. Alle roller nevnt over bør ha tilstrekkelig kunnskap og opplæring i HMS og være kjent med hvilke lover og forskrifter som gjelder.

Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Ny rapport om arbeidsmiljø i norske sykehus

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet la fram rapporten fra revisjoner ved seks sykehus på helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse på Gardermoen 18. januar.