I utgangspunktet skal HMS kurs for verneombud være 40 timer, men partene i virksomheten kan avtale kortere opplæringstid. 

Forsvarlighetsvurdering av verneombudskurs
Forsvarlighetsvurdering av verneombudskurs

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19:

Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Kilde: Lovdata

Hva skal avtales?

I §3-19 står det konkret at det skal være enighet blant partene om at det er forsvarlig utifra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Partene er i dette tilfellet arbeidsgiver og de ansatte, gjerne representert med tillitsvalgt eller AMU eller tilsvarende. Dersom partene er enige om at det er greit å fravike kravet om 40-timerskurs, skal dette dokumenteres i en skriftlig avtale. En slik skriftlig avtale får du når du tar Verneombudskurset hos oss. Denne avtalen ligger også i internkontrollsystemet.

Forsvarlighetsvurdering?

I tillegg skal det gjøres en forsvarlighetsvurdering. Det er altså ikke nok å signere på avtalen. Til denne avtalen skal det vedlegges en vurdering av arbeidsforholdene og risikoforholdene i bedriften, som skal dokumentere og konkludere med at det er forsvarlig ut «problemenes karakter og omfang» at Verneombudet gjennomfører HMS kurs i en annen form en som 40-timerskurs slik loven foreslår.

Hva skal en forsvarlighetsvurdering inneholde?

Hva denne forsvarlighetsvurderingen skal inneholde varierer fra bedrift til bedrift. Antall ansatte, bransje, risikoforlhod, osv. spiller inn på hvor grundig forsvarlighetsvurderingen må være. 

Forsvarlighetsvurdering må altså tilpasses hver enkelt bedrift, men i utgangspuntket skal følgende temaer kartlegges og vurderes:

 • Bedriftens bransje.
 • Bedriftens organisasjon og lokasjon(er).
 • Spesielle risikoforhold i bransen generelt.
 • Riskoforhold/problemer/utfordringer spesielt for Bedriften.
  • Her kan det henvises til Risikovurderingen i internkontrollsystemet.
 • Eventuell historikk for uønskede hendelser.
 • Forutsetninger.
  • Hvor ofte skal ordningen revurderes?
  • Hvor lenge skal avtalen gjelde?

Dersom vurderingen konkluderer med at det er forsvarlig og hensiktsmessig med kortere HMS opplæring enn 40 timer, er våre HMS kurs og internkontrollsystem et svært godt alternativ.

Det er verdt å ha AML § 3-1 i bakhodet når man vurderer forsvarligheten av Verneombudskurset: Behovet for opplæringen av verneombud må vurderes kontinuerlig.