Virksomheten kan avtale å gjennomføre en tilpasset opplæring av verneombud i stedet for vanlig 40 timers HMS kurs.

40 timers hms kurs på nett
HMS opplæringen kan tilpasses risikobildet.

I følge AML §6-5 er det Arbeidsgivers ansvar å sørge for at verneombudet har tilstrekkelig kunnskap, tid og resurser til å uføre vernearbeidet.

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

AML §6-5

En del av denne opplæringen er å gjennomføre et HMS kurs. Loven sier videre at alle verneombud skal gjennomgå 40 timers opplæring, populært kalt «40-timerskurs» eller «verneombudskurs». I Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, står det i midlertid:

Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Avtale tilpasset HMS opplæring

Partene kan altså avtale å gjennomføre en kortere, mer tilpasset, HMS opplæring enn 40 timer dersom forholdene tillater det.

Innholdet i en slik avtale avklares i samarbeid mellom arbeidsgiveren og arbeidstakernes tillitsvalgte eller ved avtale mellom arbeidsgiverforening og fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven § 39.

Er det ingen tillitsvalgte ved virksomheten, avklarer arbeidsgiveren dette med de som skal delta i opplæringen.

En mal til en slik avtale kan kan du laste ned fra internkontrollsystemet ditt eller direkte herfra. Denne malen inneholder også en forsvarlighetsvurdering.

Forsvarlighetsvurdering

Sammen med den skriftlige avtalen om å fravike fra kravet om 40 timers HMS opplæring, skal det også dokumenteres at det faktisk er gjort en forsvarlighetsvurdering.

Det er ikke et formelt formkrav til dette, men det må fremgå tydelig at en vurdering av bedriftens reelle risikobilde er gjort.

Avtalen om tilpasset HMS opplæring og forsvarlighetsvurderingen oppbevares sammen med internkontrollsystemet og HMS kursbeviset slik at det kan fremvises ved en eventuell inspeksjon fra Arbeidstilsynet.

Alternativ til 40 timers HMS kurs

Våre HMS kurs er altså et alternativ til de generelle 40 timers HMS kursene for verneombud og medlemmer at arbeidsmiljøutvalg. Les mer på denne nettsiden om hvordan du går frem.