Virksomheter kan avtale å gjennomføre en tilpasset opplæring av verneombud i stedet for vanlig 40 timers HMS kurs.

Oppsummert:

Bedriften kan selv bestemme at en kortere HMS opplæring er det beste, men da må også bedriften argumentere for og dokumentere at dette er forsvarlig.

Arbeidsgiver og de ansatte – representert ved verneombud, tillitsvalgt el.l – må da gjøre to ting:

  1. Lage en skriftlig avtale som bekrefter at partene mener det er forsvarlig og hensiktsmessig med kortere HMS opplæring.
  2. Dokumentere at det er forsvarlig med kortere HMS opplæring i en forsvarlighetsvurdering.

En mal for skriftlig avtale og forsvarlighetsvurdering kan lastes ned her.

40 timers hms kurs på nett
HMS opplæringen kan tilpasses risikobildet.

I følge AML §6-5 er det Arbeidsgivers ansvar å sørge for at verneombudet har tilstrekkelig opplæring til å uføre vernearbeidet.

En del av denne opplæringen er å gjennomføre et HMS kurs. Loven sier videre at alle verneombud skal gjennomgå 40 timers opplæring, populært kalt «40-timerskurs» eller «verneombudskurs».

I Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §3-19, står det i midlertid:

Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Avtale tilpasset HMS opplæring

Partene kan altså avtale å gjennomføre en kortere, mer tilpasset, HMS opplæring enn 40 timer dersom det er forsvarlig.

Innholdet i en slik avtale avklares i samarbeid mellom arbeidsgiveren og arbeidstakernes tillitsvalgte (eller ved avtale mellom arbeidsgiverforening og fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven § 39).

Er det ingen tillitsvalgte ved virksomheten, avklarer arbeidsgiveren dette med de som skal delta i opplæringen.

En mal til en slik avtale kan kan du laste ned fra internkontrollsystemet ditt eller direkte herfra. Denne malen inneholder også en forsvarlighetsvurdering.

Forsvarlighetsvurdering

Sammen med den skriftlige avtalen om å fravike fra kravet om 40 timers HMS opplæring, skal det også dokumenteres at det faktisk er gjort en forsvarlighetsvurdering.

Det er ikke et formelt formkrav til dette, men det må fremgå tydelig at en vurdering av bedriftens reelle risikobilde er gjort.

Avtalen om tilpasset HMS opplæring og forsvarlighetsvurderingen oppbevares sammen med internkontrollsystemet og HMS kursbeviset slik at det kan fremvises ved en eventuell inspeksjon fra Arbeidstilsynet.

Alternativ til 40 timers HMS kurs

Våre HMS kurs er altså et alternativ til de generelle 40 timers HMS kursene for verneombud og medlemmer at arbeidsmiljøutvalg. Les mer på denne nettsiden om hvordan du går frem.

Godkjent ordning

Ved inspeksjon fra Arbeidstilsynet skal denne dokumentasjonen, sammen med HMS dokumentasjon som for eksempel kursbevis, fremvises.

Inspektøren vil da gjennomføre en helhetsvurdering og avgjøre om HMS rutinene er gode nok.

I praksis er dette en individuell og subjektiv vurdering. Inspektøren vil kunne stille spørsmål ved for eksempel forsvarlighetsvurderingen. Dersom vurderingen er gjort for mange år siden og bedriftens virke or risiko har endret seg over tid, kan dette påvirke utfallet av Arbeidstilsynets vurdering.