Kategorier

1. januar 2024 blir det nye regler for hvilke virksomheter som må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg.  

Selv om det har vært klart en stund, er det fremdeles mange bedrifter som ikke har fått med seg endringene i kravet om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Endringene fra nyttår vil føre til at om lag 35 000 nye virksomheter må innføre verneombud.

Hovedregelen er at alle arbeidsplasser skal ha et verneombud

Arbeidsmiljøloven pålegger alle arbeidsplasser å ha minst ett verneombud.

Verneombudet får også ansvar for innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i virksomheten. Det understrekes i tillegg at verneombudets oppgaver omfatter arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø.

1. januar 2024 blir det nye regler for hvilke virksomheter som må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg.  

1. januar 2024 blir det nye regler for hvilke virksomheter som må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg.  

Verneombudet skal ha opplæring

Verneombudet er et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Verneombudet representerer arbeidstakerne i dette arbeidet, og skal delta aktivt i HMS-arbeidet på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen skal sette verneombudet i stand til å representere arbeidstakerne og bidra i arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen.

Minimumskravet er 40 timer opplæring, men det er mange bedrifter som kan velge kortere HMS opplæring enn 40 timer slik Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning legger tilrette for.

Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

En alternativ HMS opplæring kan avtales skriftlig mellom partene. I tillegg må det gjøres en forsvarlighetsvurdering. Disse to dokumentene, sammen med kursbevis, er gyldig dokumentasjon på HMS opplæring.

Endringene oppsummert

Fra 1. januar 2024 trer disse endringene i arbeidsmiljøloven om verneombud i kraft:

  • Alle virksomheter skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning (endret 6-1. 1. ).
  • Verneombudets oppgaver omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten (§6-2. 1. får tilføyelse).
  • Det stadfestes at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø (§ 6-2. 2. får derfor ny bokstav f).

Fra 1. januar 2024 trer disse endringene (endret §7-1 første ledd) i arbeidsmiljøloven om arbeidsmiljøutvalget i kraft:

  • Det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med flere enn 30 ansatte, eller i virksomheter med 10-30 ansatte når en av partene i virksomheten krever det.
  • Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med færre enn 30 arbeidstakere. 

Start HMS opplæringen av Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i dag