Kategorier

Fra 1. januar 2024 trer endringer i regelverket i arbeidsmiljøloven med hensyn på Verneombud i kraft.

hms kurs online
  • Virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning (endret § 6-1. 1.).

Intill 2024 er kravet at alle bedrifter skal ha verneombud, men at bedrifter med færre enn 10 ansatte kan partene avtale en annen ordning for vernombudskurs.

Mulighetsrommet for å avtale en egen ordning er uendret og det kreves en forsvarlighetsvurdering og an skriftlig avtale mellom partene som dokumenterer enigheten.

  • Verneombudets oppgaver omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten (§6-2. 1. får tilføyelse).

Dette er et nytt punkt i AML der det presiseres at Verneombudet også har ansvar for innleid arbeidskraft. Verneombudet har altså ikke bare ansvar for ansatte i bedriften, men også de som er arbeider for bedriften.

  • Det stadfestes at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale miljø (§6-2. 2. får derfor ny bokstav f).

Det psykososiale arbeidsmiljøet har vært dekket av våre HMS kurs for verneombud lenge og får nå endelig en presisering i arbeidsmiljøloven.

§ 2-2. i  Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (Verneombudets oppgaver og medvirkning), er uforandret og partene står fortsatt fritt til å avtale egne, mer hensiktsmessige måter å gjennomføre HMS opplæring på som beskrevet i §3-19.