Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Alle bedrifter som er omfattet av Arbeidsmiljøloven skal i utgangspunktet ha et verneombud sier Arbeidsmiljølovens §6-1.

Det er bedriftens øverste leder som har ansvaret for HMS i bedriften. Derfor er det også sjefens ansvar å etablere en vernetjeneste i henhold til lovens beskrivelse. Dersom bedriften du arbeider i ikke har verneombud kan du kreve at en vernetjeneste blir etablert.

De fleste bedrifter følger heldigvis loven og har et verneombud, dersom dette ikke er bevist valgt bort til fordel for andre ordninger slik loven åpner for.

Mørenytt

Informer om vernetjenesten

Like viktig som å ha et verneombud, er det at alle ansatte vet om dette. Alle ansatte må vite hvem som er verneombud og hva dette betyr. Det er dessverre ikke alle bedrifter som er like flinke å informere om dette internt.

Verneombudet skal tilse at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Alle ansatte er dermed viktige støttespillere for Verneombudet. Ansatte bør ha tilstrekkelig kunnskap slik at forhold lett kan tas opp med Verneombudet.

Særlig skal Verneombudet, i samarbeid med ansatte, følge med på at:

  • maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare.
  • verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand.
  • arbeidstakerne får nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring.
  • arbeidet er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
  • meldinger om arbeidsulykker blir sendt.

Gjennom den lovpålagte opplæringen alle verneombud skal igjennom, vil verneombudet også få en innføring i hvordan «internmarkedsføre» seg selv og å vite hvile interne resurser man kan spille på for å øke kunnskapen om vernearbeidet internt i bedriften. Dette bidrar til en tryggere og triveligere arbeidsplass!