Kategorier

Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og FAFO har på oppdrag fra Treparts bransjeprogram transport laget rapporten «Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei». 

Det er en rekke utfordringer knyttet til useriøsitet og kriminalitet i varebilsegmentet

SØA skriver blant annet i rapporten at «Det er utfordringer knyttet til useriøsitet og kriminalitet i varebilsegmentet. Disse dreier seg blant annet om dårlige lønns- og arbeidsvilkår, utnyttelse av arbeidskraft, skatte- og avgiftsunndragelser, manglende sikring av last, overlast og bruk av biler som ikke oppfyller tekniske krav. Ifølge Arbeidstilsynet er det flest brudd knyttet til arbeidstidsordninger, arbeidsavtaler og kjøretøyet i varebilsegmentet.»

Foreslår tiltak

Treparts Bransjeprogram transport mener at deler av varebilmarkedet utfordrer seriøsiteten i godstransportmarkedet. I rapporten legges det også fram forslag til tiltak som kan iverksettes for å møte utfordringene innen godstransport.

– Treparts bransjeprogram transport gjennomgår nå rapporten og vil foreslå tiltak for å bedre arbeidsvilkår og utjevne uønskede konkurransebetingelser mellom det regulerte godsmarkedet og varebilsegmentet, sier leder for Treparts bransjeprogram transport, Kjell Haugen.  

Ulike rammebetingelser i til dels samme marked

I rapporten kartlegges kjennetegn ved varebilsegmentet. I tillegg undersøkes det i hvilken grad og hvordan transport med varebil utfordrer konkurranseforhold og arbeidsmiljø i markedet for godstransport med kjøretøy med tillatt totalvekt på over 3,5 tonn.

Lov og regelverket som den regulerte godstransporten skal følge er på flere områder forskjellig fra regelverket som gjelder for varebiler under 3,5 tonn. Dette gir ulike rammebetingelser for virksomheter som opererer i til dels samme marked. Flere godstransportører opplever økende konkurranse fra varebilsegmentet, men det er særlig konkurranseflaten mellom seriøse og useriøse eller kriminelle virksomheter som oppleves som en utfordring i bransjen.

Her kan du lese rapporten:

Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei

 

Om Treparts bransjeprogram transport:

  • Bransjeprogrammet er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

  • Deltakere i Treparts bransjeprogram transport inkluderer Fellesforbundet, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport, NHO Reiseliv, Norges Lastebileier-Forbund, Virke, Yrkestrafikkforbundet, Spekter, Fagforbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Statens vegvesen og Arbeidstilsynet.

 

Kontaktperson: Leder av Treparts bransjeprogram transport, Kjell Haugen

Tlf: 992 51 922

E-post kjell.haugen@arbeidstilsynet.no