Kategorier

– Det er arbeidsgivers ansvar å sikre at arbeidsmiljøet forsvarlig og iverksette nødvendige tiltak. Når vi gjennomfører tilsyn, er det for å påse at de ansatte kan utføre arbeid i og rundt tanker uten risiko for liv eller helse, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Risikofylt arbeid

De siste årene er det registrert flere ulykker under arbeid i og ved tank.

Sommeren 2017 ble to arbeidstakere alvorlig skadet i en tankeksplosjon i Hitra. Innholdet i tanken var ensilasje, som er avfallsprodukter fra fiskeproduksjonen konservert med maursyre.

Det har også vært tilsvarende hendelser andre steder i landet de senere årene. Arbeidstilsynet opplever at det skjer mange ulykker i forbindelse med vedlikehold som vasking, og spesielt ved varmt arbeid i og rundt tanker.

Fare for oksygenmangel, farlige gasser, brann og eksplosjon

Det foregår arbeid i og rundt tanker, trange rom og røranlegg i mange næringer. Eksempler på dette er innen næringsmiddel, landbruk, akvakultur/havbruk og oljeservice. Eksempler på tanker er lagertanker, kuldeanlegg, gjødseltanker, drivstofftanker og gasstanker.

Gjennom et midtnorsk pilotprosjekt om ensileringstanker, har Arbeidstilsynet erfart at det er mangel på kunnskap om risikoforholdene ved arbeid i tank.

Ved arbeid i tank er det blant annet risiko for kvelning som følge av manglende oksygen, eksponering for helsefarlige gasser, brann og eksplosjoner.

Les også: 

Fiskeavfall kan eksplodere

Sjekkliste for tilsyn

Regelverket stiller strenge krav til virksomheter som arbeider med tanker hvor det er brannfarlig vare eller helsefarlig stoffer.

Under tilsynet med arbeid i tank som gjennomføres i uke 39-41, vil Arbeidstilsynet blant annet undersøke:

  • Hvilken tanker eller trange rom virksomheten har
  • Hvilke rutiner virksomheten har for kontroll, vedlikehold og arbeid
  • Hvilke kontroller og målinger som er gjennomført før arbeid i eller på tanker
  • Om virksomheten har en registrert kontrollør
  • Om virksomheten har opprettet et stoffkartotek for stoffer som kan medføre helsefare

Virksomheter over hele landet vil besøkes.

Finn regelverk: 

Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 29 om arbeid i eller på tanker, rørledninger, rom o.l. hvor det kan være brannfarlig vare eller helsefarlig stoff

Kontaktpersoner

Hilde Austrheim

Nasjonal koordinator for industrinæringa

454 29 870