Kategorier

– Vi ser at deler av bransjen preges av useriøse aktører. Ved å begå lovbrudd sparer de kostnader i motsetning til lovlydige aktører. Dette skaper et uheldig konkurransefortrinn, sier leder for a-krimsenteret i Oslo Olav Norheim som er bekymret for situasjonen.

Blant hovedfunnene i rapporten er:

  • I 68 prosent av virksomhetene er minst én av aksjonærene eller rollehaverne tidligere straffedømt i hovedsak for arbeidslivskriminalitet. 40 % av aksjonærene og rollehaverne har også vært involvert i én eller flere konkurser hvor det er funnet lovbrudd.
  • Uten unntak ble det funnet brudd på arbeidsmiljøloven. For 43 % av virksomhetene var bruddene gjentakende, og flere regnes som grove (i hovedsak brudd på håndtering og merking av kjemikalier, innholdet i arbeidsavtalene, mangel på timelister, arbeidsplan og manglende overtidsbetaling).
  • I halvparten av virksomhetene fant kontrollørene personer som ikke har vært registrert som ansatte eller fått innberettet lønn. I 65 % av virksomhetene har man informasjon om at det kan være utbetalt svart lønn.
  • Ved ca. 20 % av virksomhetene var én eller flere som mottok NAV-støtte i arbeid. Det er også funnet flere ansettelsesforhold som fremstår som fiktive.
  • I nær 40 prosent av de kontrollerte virksomhetene er det avdekket underrapportering av omsetning og avvik i kontantomsetningen.
  • 40 prosent av virksomhetene i Oslo manglet enten utslippstillatelse, hadde ikke oljeutskiller eller leverte ikke vannprøver – og forårsaker slik en stor miljøbelastning gjennom utslipp av forurenset vaskevann til kommunalt nett eller til sjø, vann eller grunn.
  • I 14 % av virksomhetene var det indikatorer på bruk av stråmenn
  • I noen tilfeller ble det ble funnet knytninger til blant annet narkotika- og annen vinningskriminalitet

Systematisk utnytting

– Vi fant at omtrent halvparten av virksomhetene enten er mistenkt for eller kan knyttes til bruk av ulovlig arbeidskraft. Dette er en bransje med høyt innslag av utenlandske statsborgere som befinner seg i en sårbar situasjon. I mange tilfeller ser vi indikatorer på utnyttelse, fortsetter Norheim.

Ønsker økt bevissthet

Rapporten bekrefter at dette er en bransje som kontrolleres hyppig, men det vises for eksempel til bruken av stråpersoner som vanskeliggjør kontrollarbeidet.

– Til tross for at hyppige kontroller, ser ikke forholdene ut til å bedre seg. Bruk av stråmenn og konkurser som en metode for å skjule lovbrudd vanskeliggjør jobben med å bekjempe problemet.

Derfor oppfordrer han forbrukerne til å være bevisste på hvem de handler hos.

– De som bryter lovverket kan operere med svært lave priser, og utkonkurrerer de redelige. Forbrukerne må være bevisste på at hvis et tilbud er for godt til å være sant, skyldes det ofte arbeidslivskriminalitet. Derfor er det ekstra viktig å utvise sunn skepsis og velge de som fremstår mest seriøse, betale med kort og be om kvittering.pdf

Arbeidslivskriminalitet i bilpleiebransjen i Oslo og Akershus – Situasjonsbeskrivelse 2019.pdf

Kontaktperson:

Olav Norheim, senterleder for a-krimsenteret i Oslo, tlf.: 922 90 655