Kategorier

Ingrid Sivesind Mehlum, overlege og forsker på STAMI leder nettverket hvor flere norske forskningsmiljø og forskere deltar. Hun uttrykker både spenning og glede over prosjektet, og sier at – OMEGA-NET har stor betydning for forskningssamarbeid i Europa og allerede har resultert i flere søknader om EU-midler til forskning på arbeid og helse, og en av disse søknadene har fått midler og har nylig startet opp (EPHOR).

Økt forskningssamarbeid innen arbeidsmiljø og helse

OMEGA-NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts), er et fireårig program for nettverksbygging med finansiering fra EU en såkalt  «COST Action», som startet i oktober 2017.

Nettverket skal legge til rette for økt forskningssamarbeid på arbeid og helse-området. Det er nå nærmere 200 deltakere fra 43 land, inkludert de fleste land i EU og EØS, samt Israel (på lik linje med EU-land) og flere land i naboregionene (Near Neighbour Countries) samt også internasjonalt (International Partner Countries) med partnere fra land som Russland, Hviterussland, Marokko, Palestina, Australia, USA og Forente Arabiske Emirater. OMEGA-NET har også et samarbeid med den internasjonale organisasjonen International Agency for Research on Cancer (IARC), under WHO.

Arbeidsmiljøkohortoversikt

I nettverket arbeides det nå med å etablere «OMEGA-NET Inventory of Occupational Cohorts«, dvs. en oversikt over kohortstudier som finnes. I denne oversikten registreres opplysninger om bl.a. populasjon, helseutfall, yrke og/eller jobbeksponeringer, m.m. Aktuelle kohortstudier kan være yrkesbasert (som f.eks. sykepleierkohorter), bransjebasert (f.eks. sagbruksindustri), populasjonsbasert (f.eks. regionale helseundersøkelser) eller registerbasert (basert på registerkoblinger), eller kombinasjoner av disse.

Hovedmålet med oversikten er å legge til rette for at data fra tidligere og nåværende europeiske kohortstudier (og etter hvert globalt) skal kunne utnyttes til å fremskaffe ny kunnskap om arbeid og helse.

Det er bare «metadata» som registreres, dvs. opplysninger om dataene, ikke dataene i seg selv. Registrering av en kohortstudie er ikke forpliktende mht. bruk av data, og det vil uansett ikke kunne skje uten i samarbeid med forskere tilknyttet den aktuelle kohortstudien.

Oversikt over verktøy for å vurdere eksponering

I tillegg etablerer nettverket en egen oversikt over eksponeringsvurderingsverktøy, «Inventory of Occupational Exposure Assessment Tools», fordelt på 5 ulike kategorier: Jobbeksponeringsmatriser, Databaser over eksponeringsmålinger, Andre eksponeringsdatabaser (for eksempel fra forskningsprosjekt), Kodesystemer som for eksempel yrkeskoder, og såkalte «crosswalks» mellom ulike versjoner av yrkeskoder (kodesystemer). Nedenfor finner dere eksempler på noen av disse utviklet av STAMI.

Eksempler på noen av STAMIs eksponeringsvurderingsverktøy

Les mer om OMEGA-NET

Les mer om OMEGA-NET

Innlegget Oversikt over arbeidsmiljøstudier dukket først opp på STAMI.