Kategorier

Tilsynsmyndighetene har utarbeidet to nye temaveiledninger til storulykkeforskriften:

  • Informasjon fra storulykkevirksomheter til allmennheten om sikkerhetstiltak
  • Informasjon fra storulykkevirksomheter til nød- og beredskapsetater 

Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak

Temaveiledningen skal bidra til at  omgivelsene rundt storulykkevirksomheten får korrekt og forståelig informasjon om hvilke hendelser som kan skje ved anlegget og hvordan befolkningen skal opptre hvis en hendelse oppstår.

God informasjon er viktig for å skape tillit hos befolkningen og andre berørte. Målsetningen med temaveiledningen er at det skal bli lettere for virksomhetene å forstå hva som kreves i storulykkeforskriften og hvorfor det er viktig å informere befolkningen og andre berørte.

Informasjon fra storulykkevirksomheter til allmennheten om sikkerhetstiltak (dsb.no)

Informasjon til nød- og beredskapsetater

Temaveiledningen skal bidra til at lokale nød- og beredskapsetater og kommunen får nødvendig informasjon om hendelser som kan oppstå i storulykkevirksomheten, og beredskapsmessige tiltak knyttet til slike hendelser.

Informasjonen skal legges til grunn når nød- og beredskapsetatene utarbeider sine planer for hvordan de skal håndtere hendelser med farlige kjemikalier i virksomhetene. Temaveiledningen beskriver hvilken informasjon den enkelte storulykkevirksomhet bør sende for å ivareta sin informasjonsplikt.

Det er utarbeidet et skjema som kan fylles ut og sendes til de aktuelle etatene. Dette er tilgjengelig i word-format hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
Skjema – Informasjon fra virksomheter til nød- og beredskapsetater (.docx, dsb.no)

Informasjon fra storulykkevirksomheter til nød- og beredskapsetater (dsb.no)

Representanter fra myndigheter, storulykkevirksomheter, naboer og konsulentfirmaer har bidratt med høringskommentarer til disse veiledningene.

Fem tilsynsmyndigheter

Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil) forvalter storulykkeforskriften.

Mer informasjon

Aktivitetsplan 2020 for Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (dsb.no)
Årsrapport 2019 for Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (dsb.no)

Her finner du mer informasjon om storulykkeforskriften:
Storulykker med farlige kjemikalier
Viktig informasjon om storulykkeforskriften (dsb.no)

Fakta

Storulykke

En hendelse med farlige kjemikalier som oppstår i en storulykkevirksomhet, hvor hendelsen får en ukontrollert utvikling som umiddelbart – eller senere – medfører en alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. Større utslipp av kjemikalier, brann eller eksplosjon er eksempler på hendelser som kan føre til en storulykke.

Storulykkevirksomhet

Alle private eller offentlige foretak hvor det er farlige kjemikalier, og der kjemikaliene finns i en viss mengde. Mengdegrensene er oppgitt i tonn i vedlegg 1 til storulykkeforskriften.