Kategorier

Det tverretatlige a-krimsamarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er sentralt i innsatsen med å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet (a-krim). Det siste året er det spesielt kunnskapsbygging som har vært satsningsområde.

Forsterket satsning på kunnskap

Innsatsen med å forebygge og bekjempe a-krim er kunnskapsstyrt, og arbeidet med kunnskapsbygging var høyt prioritert i 2019. Sentrene har laget flere etterretningsrapporter som grunnlag for prioritering av innsats, aktører og ulike tiltak.

Etterretningsrapporter om utsatte næringer som transport, landbruk og fiskeri m.m. har ført til at a-krimsentrenes arbeid har blitt mer målrettet mot trusselaktører i arbeidslivet.

Samarbeid om informasjonsflyt og kontroller

A-krimsentrene har i 2019 også hatt et utstrakt samarbeid med andre myndigheter (også i andre EU-land) og partene i arbeidslivet. Samarbeidet er knyttet til informasjonsflyt om ulike aktører og i forbindelse med kontroller og aksjoner.

A-krimsentrene prioriterer å jevnlig være ute på kontroller og aksjoner i tillegg til å jobbe målrettet mot bekjempelse av trusselaktører. Det å være aktive ute og sanksjonere overfor useriøse og kriminelle aktører viser at etatene er tett på og følger med.

Taushetsplikt

En sentral utfordring som a-krimsentrene fremdeles løfter frem, er knyttet til reglene om taushetsplikt i det tverretatlige a-krimsamarbeidet. Det er behov for et videre hjemmelsgrunnlag for deling, sammenstilling og lagring av informasjon mellom etatene i arbeidet med kunnskapsbygging. Etatene har derfor pekt på behov for å igangsette en utredning med sikte på å klargjøre og eventuelt endre reglene om deling og behandling av informasjon i dette samarbeidet.

Felles årsrapport for etatenes innsats mot arbeidslivskriminalitet 2019

 

Hva er a-krim

  • Arbeidslivskriminalitet innebærer handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.
  • Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten har siden 2016 fått midler over statsbudsjettet for å jobbe sammen mot a-krim. (Andre etater har også viktige oppgaver i innsatsen mot a-krim og bidrar inn i samarbeidet.)
  • Sju a-krimsentre er etablert der etatene i fellesskap bygger kunnskap og jobber operativt. Gjennom tverretatlig samarbeid blir myndighetenes innsats mer effektiv og målrettet.