Kategorier

Formålet med regelverksendringene er å heve sikkerhetsstandarden for arbeidsdykking i Norge. Regelverksendringene var et resultat av en grundig prosess med godt samarbeid med bransjene og partene i arbeidslivet, og en omfattende høringsprosess.

Har fått tid til å innrette seg

Hoveddelen av endringene gjaldt allerede fra 1. januar 2019. De resterende endringene som trådte i kraft 1. januar 2020 gjelder krav om etterutdanning og investering i nytt utstyr. Virksomhetene fikk derfor ett år til å tilpasse seg de nye kravene.

Krav om utstyr for forsvarlig dykking

Én av endringene som gjelder fra 1. januar 2020 er at tilførsel av pustegass som hovedregel skal skje med overflateforsynt dykkerutstyr.

Ved bruk av overflateforsynt pustegass tilføres pustegassen kontinuerlig fra overflaten. Denne metoden er mindre kritisk i situasjoner der dykkeren for eksemepl setter seg fast under vann, ettersom luftforrådet ikke er begrenset til det dykkeren bærer med seg.

Det kan i visse tilfeller likevel benyttes selvforsynt dykkerutstyr (SCUBA) ned til 18 meters dybde. 

Krav om dykkerbevis

Fra årsskiftet er det også innført nye regler om krav til dykkerbevis:

  • Dykkerbevis klasse A gir med visse unntak anledning til å utføre enkelt og lett arbeid under vann ned til 30 meters dyp.
  • For arbeidsdykking ned til 50 meters dyp kreves det dykkerbevis klasse B. Det kreves opplæring i bruk av overflateforsynt pusteutstyr.

Den som har dykkersertifikat klasse S, kan få utstedt dykkerbevis klasse A etter gjennomført opplæring på nærmere vilkår.

Kvalifikasjonskrav til dykkerleder

Det har også blitt innført nye kvalifikasjonskrav til dykkerledere. Dykkelederen er ansvarlig for å planlegge og lede dykkeoperasjonen. Det er nå krav om at de skal ha gjennomført dokumentert sikkerhetsopplæring, ha dykkerbevis, kunne lede dykkeoperasjonen på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, kunne sørge for at dykkerens sikkerhet er ivaretatt, ha relevant erfaring som dykker, og være øvet i bruk av kommunikasjonssystemer.

Krav om lineholder

Minimumsbemanningen i en dykkeoperasjon er økt fra tre til minimum fire personer. Det er nå krav om at en dykkeoperasjon som minimum skal utføres av en lineholder i tillegg til dykkeleder, dykker og beredskapsdykker.

Reservepustegass og oppstigningsvest

Det stilles krav om at mengden reservepustegass skal være nok til minimum 10 minutter pusting på maksimalt planlagt arbeidsdybde, beregnet utfra et respiratorisk minuttvolum på 62,5 l/min. Videre skal det ved selvforsynt dykking brukes oppstigningsvest eller utstyr med tilsvarende funksjon som kan bringe dykkeren til overflaten.

Loggføring av dykkeoperasjoner

Det er nå et nytt krav i § 26-34 bokstav e) om at dybde- og trykk-tid-profil for hver dykker skal loggføres digitalt for hvert enkelt dykk og attesteres av dykkelederen.  

Arbeidstilsynets innsats i 2020

Arbeidstilsynet har en særskilt satsing for å bidra til økt sikkerhet for arbeidsdykkere. Satsingen innebærer blant annet at Arbeidstilsynet i dialog med næringen og fagmiljø, skal øke kunnskapen om risikoforholdene ved arbeidsdykking og utvikle regelverket for å øke sikkerheten. Arbeidstilsynet vil også gjennomføre flere tilsyn. 

– Arbeidstilsynet vil fremover ha et særskilt fokus på informasjon og veiledning til virksomheter som utøver arbeidsdykking. Veiledning om det nye regelverket er en viktig del av vår satsing, sier seniorrådgiver Lisbeth Tveit som er nasjonal fagkoordinator for dykking i Arbeidstilsynet. 

Les mer om Arbeidstilsynet og arbeidsdykking her:
Arbeidsdykking

Regelverk

Forskrift om utførelse av arbeid kap. 26