Kategorier

Konkret innebærer den nye organiseringen at etaten nå er organisert med to staber, en uavhengig klagesaksfunksjon og seks avdelinger.

Funksjonell organisering for solide fagmiljø og gode tjenester

Organisasjonsendringen skal bidra til et mer framtidsrettet og effektivt arbeidstilsyn, og bidra til å understøtte etatens arbeid og ambisjoner frem mot 2030.

Endringer i samfunn og arbeidsliv, som for eksempel økt globalisering, arbeidsinnvandring, større grad av plattform-/nettverksorganisering, et mer fragmentert arbeidsliv og graden av digitalisering og robotisering, endrer både rammebetingelser og forventninger til Arbeidstilsynet. Det gjør det samtidig nødvendig å tilpasse organisasjonen for å møte fremtidens utfordringer på en god måte.

I den nye organiseringen er nærliggende fag- og tjenesteområder samlet under samme ledelse, roller og ansvar er trukket opp på nytt og administrasjonen er enklere. Direktoratet har færre ansatte og det er flere som skal jobbe med etatens kjerneproduksjon.

– Denne modellen vil gjøre oss bedre i stand til å løse oppgavene våre. Den legger til rette for mer robuste og spissede fagmiljø, den bidrar til tydeligere ansvar for faglige avklaringer og den gir organisasjonen nødvendig fleksibilitet i møte med fremtidens utfordringer, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Ny organisasjonsmodell

Mer om den nye organiseringen

Direktoratet for arbeidstilsynet består av stabene for virksomhetsstyring og -utvikling og organisasjon, samt en uavhengig klagesaks- og sekretariatsfunksjon. Ytre etat ivaretar Arbeidstilsynets kjerneaktivitet og består av seks avdelinger; Arbeidsmiljø og regelverk, Tilsyn, Arbeidslivskriminalitet, Kommunikasjon og brukerdialog, Søknader og meldinger, IT og administrasjon. 

Tilsyn- og arbeidslivskriminalitetsaktivitene er organisert innenfor fire geografiske områder; nord, sør, øst og vest. Områdeinndelingen harmonerer med politidistriktene med unntak av Viken – og med de nye statlige regiongrensene.

Kontorstrukturen i etaten er uforandret. Etatens toppledelse er samlet i Trondheim.

Mer om de nye avdelingene 

Fakta om Arbeidstilsynet

• Tilsynsansvar for ca. 250 000 virksomheter i det landbaserte arbeidslivet
• Ca. 660 ansatte
• 22 kontorsteder
• 5 servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)
• 7 a-krimsenter

Kontaktinformasjon Arbeidstilsynet