Kategorier

–Gjennomgangen viser at det er holdepunkter for å si at det er en sammenheng mellom arbeid med armene hevet og skulderlidelser. Sammenhengen er sikrere når det gjelder å arbeide med albuene i høyde hevet over skuldrene, forteller Morten Wærsted og Bo Veiersted, forskere ved STAMI.

Funnene gjaldt både uspesifikke skuldersmerter og klinisk diagnostiserte skulderlidelser for begge kjønn.

Illustrasjonsbilde av frisør. Foto: Taylor Smith/Unsplash

Skuldre er utsatt for belastning

Forskning peker på forskjellige mekanismer når det gjelder hva som kan være årsaken til at arbeid med armene hevet kan øke risikoen for at man får problem med skuldrene. Wærsted og Veiersted forklarer:

– Det kan for eksempel ha noe å gjøre med at senen fra skulderen og ned til overarmen generelt har dårlig blodforsyning. Når man da arbeider med armene høyt hevet, så stiger trykket i skulderen, og blodet gjennom muskler og sener blir redusert. Belastning over tid kan føre til betennelse i senen og skade i vevet, som igjen kan føre til forkalkning.

Forskerne forklarer at det naturligvis vil være flere andre faktorer som spiller en rolle når det kommer til å minske eller øke risikoen. De plukker blant annet frem at varighet og intensitet, samt om man bruker verktøy, løfter tungt eller bruker mye kraft samtidig som man jobber med armene hevet, har betydning.

Der er mulig å forebygge plagene

– Det er viktig at folk er oppmerksom på at dette er lidelser som kan forebygges. Mange yrker kan ikke unngå disse arbeidsstillingene, men det er mulig å organisere arbeidet slik at man reduserer hyppigheten og varigheten av slikt arbeid, som vil minske risikoen for å utvikle plager, sier forskerne. De kommer med følgende råd:

  • Bruk hjelpemidler der man kan. For eksempel kan man finne noe som kan støtte armene så de får hvile under arbeidet.
  • Varier arbeidsoppgavene. Ta pauser fra arbeid med hender hevet.
  • Husk at forebygging er enklere enn reparasjon – tenk på hvordan du arbeider før du utvikler plager.
  • Finn et passende treningsopplegg som kan styrke kroppen din i arbeidet.

Mange utsatt for arbeid med armene hevet

Illustrasjonsfoto av bygningsarbeidere.

Illustrasjonsfoto: Jens Behrmann/Unsplash

Tall fra arbeidsmiljøovervåkningen ved STAMI (NOA) viser at en stor andel norske yrkesaktive har arbeidsoppgaver som omfatter at man må ha armene hevet. I 2016 oppga om lag 14 prosent at de jobbet med hendene over skulderhøyde en fjerdedel av arbeidstiden eller mer. Det tilsvarer 350 000 personer.

Tømrere, mekanikere, elektrikere og frisører er noen av yrkesgruppene som er mest utsatt.

 

Se full oversikt over yrkene. 

Vel én million yrkesaktive oppga i 2016 at de opplever smerter i nakke-/skulderregionen i løpet av siste måned. Blant disse oppga nærmere 60 prosent at smertene helt eller delvis skyldes nåværende jobb.

Bakgrunn for gjennomgangen

Tidligere resultat fra forskning på området har pekt i ulike retninger for om det finnes en sammenheng mellom arbeid med hevede armer og skulderplager. Etter bestilling fra Sverige fikk forskere fra STAMI oppgaven med å gjøre en systematisk gjennomgang av vitenskapelig litteratur på området for å finne svar.

– Grunnen til at svenskene ville ha en gjennomgang som spesifikt så på skulderlidelser relatert til arbeid med hevede armer, var på grunn av at de til forskjell fra Norge, har et system og et lovverk som åpner for å gi yrkesskadeerstatning for alle typer arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

Gjennomgangen av litteraturen inkluderer alle vitenskapelige artikler publisert fra 1990 til 2018 på engelsk eller skandinavisk. De inkluderte artiklene ble blant annet vurdert ut ifra kvalitet og relevant innhold. Studiene måtte inneholde undersøkelser av eksponeringer av arbeid med hevede armer og sammenhengen med smerter eller diagnoser i skulder. Flere kriterier førte til eksklusjon, blant andre studier som slo sammen nakke og skuldersmerter. Til sammen ble 34 artikler inkludert i gjennomgangen.

Innlegget Å jobbe med armene hevet kan gi skulderplager dukket først opp på STAMI.