Kategorier

Industrien er en næring med mange registrerte skader og ulykker, og de fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Årsak til ulykker i industrien er typisk at maskiner eller utstyr mangler vern, eller at strømmen ikke er koblet ut ved vedlikehold.
De siste fem årene har det vært 18 arbeidsskadedødsfall i næringen, hvorav seks i 2018. I fem av de seks dødsulykkene skjedde ulykkene i forbindelse med bruk av kjøretøy eller annet arbeidsutstyr.
– Industrien er en av næringene hvor Arbeidstilsynet bruker mest ressurser i 2019. Vi bruker både meldte tilsyn og uvarslede tilsynsaksjoner, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Lås-og-merk

Arbeidstilsynet har gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon i industrinæringen for å kontrollere virksomhetenes arbeid med å forebygge skader og ulykker. Vi sjekket blant annet

  • om arbeidsgiver har kartlagt de farer og problemer arbeidstakerne kan utsettes for ved bruk av arbeidsutstyr/maskiner, og på bakgrunn av dette gjennomført risikovurdering
  • virksomhetens rutiner for vedlikeholdsarbeid og om arbeidstakerne har fått nødvendig informasjon og opplæring
  • om arbeidsgivere og arbeidstakere er kjent med arbeidsutstyrets bruksanvisning, de risikoforholdene som er beskrevet der, og om rutinene ivaretar disse risikoforholdene
  • om maskinene hadde tydelig merket hovedbryter for utkobling av energitilførselen (låsbar hovedbryter)

– Vi har erfart at skader og ulykker skjer fordi brukerne ikke er kjent med at det pågår vedlikeholdsarbeid på store maskiner eller produksjonslinjer, og at maskinene da starter og påfører vedlikeholdsarbeidere skader, sier Vollheim.
– Vi har for eksempel på tilsyn fått tilbakemelding om at de som holder på med vedlikehold er obs på dette, men at de ofte løser det ved å koble ut ei sikring eller to. Hvis da sikringsskapet står en plass man ikke har sikt til, kan noen andre komme og koble den inn igjen, og man risikerer at maskinen starter opp. Dette kan være livsfarlig for den som driver vedlikehold på en maskin. Derfor er det så viktig med tydelig merking og låsing av hovedbryteren, såkalt lås-og-merk.

Lås-og-merk er ekstra viktig når kontroll og vedlikehold av maskiner er satt ut til andre virksomheter. – Det er da viktig at det er gode rutiner som sikrer at både arbeidstakerne som til daglig bruker maskinene og de som kommer inn og skal kontrollere og vedlikeholde er kjent med rutinene som skal sikre at det ikke skjer skader og ulykker under vedlikeholdsarbeidet, sier Vollheim.

Stanset på grunn av manglende verneinnretning

I fem tilfeller stanset Arbeidstilsynet arbeidet på grunn av overhengende fare. Flere av disse var på grunn av manglende verneinnretning mot bevegelige deler på arbeidsutstyr som søylebormaskiner, sag og boremaskin.
– Ifølge våre inspektører er det som går igjen at gamle maskiner ofte mangler vern og nødstoppbryter og låsbare hovedstrømbrytere. Hvis en maskin mangler vern, for eksempel på en dreiebenk, kan den som opererer maskinen komme borti med hender eller få hektet fast et klesplagg, og det kan få svært alvorlige og fatale følger, sier Vollheim.
Mangelfull sikring av arbeidsutstyr vil alltid utgjøre en betydelig risiko for arbeidstakerne.
– Arbeidsgiver har ansvar for at maskinene brukes forsvarlig, sier Vollheim. – Når det er sagt så rapporterer også inspektørene om at de blir godt tatt imot på tilsynene, og at mange virksomheter jobber godt med sikkerheten. Og de som får pålegg om å utbedre for eksempel verneinnretninger eller nødstoppbrytere forstår hvorfor og er positive til å rette opp.

Veiledning av virksomhetene

Tilsynene besto i tillegg til kontroll også i stor grad av veiledning.
– Erfaringer vi har fra tidligere tilsyn viser at mange arbeidsgivere mangler kunnskap om regelverket som skal bidra til sikker bruk og vedlikehold av arbeidsutstyr. Dette bidrar dessverre ofte til at arbeidsgiver ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak som sikrer forsvarlig bruk og vedlikehold av maskinene, sier Vollheim.
Viktige tema for veiledning var blant annet produsentens bruksanvisning og risikovurdering av arbeidsutstyret, opplæring av de ansatte og hvorfor det er viktig både med lås-og-merk når vedlikeholdsarbeid skal gjøres.
«Lås-og-merk» (lockout/tagout) er en metode for sikkert vedlikehold av maskiner. Den sikrer at maskinen er tømt for energi og at den er låst og merket så lenge vedlikeholdet pågår.

Mer informasjon om Sikker stans av maskiner – «lås og merk» (arbeidstilsynet.no)

Fakta fra tilsynene

  • Under denne aksjonen var tre deler av næringen prioritert: næringsmiddelindustri (kjøtt og fisk), trevareindustri og metallindustri.
  • 160 virksomheter ble kontrollert.
  • Av de virksomhetene hvor det ble kontrollert om kartlegging og risikovurdering var gjennomført, var det 41 prosent som ikke hadde kartlagt farer og problemer arbeidstakerne kan utsettes for ved bruk av arbeidsutstyr og maskiner.
  • Hos 22 prosent av virksomhetene hvor det ble kontrollert om arbeidstakerne som skal drive vedlikeholdsarbeid av arbeidsutstyr har fått nødvendig opplæring, var det ikke gitt opplæring.
  • Hos 17 prosent av de kontrollerte virksomhetene utføres ikke vedlikeholdsarbeid av arbeidsutstyr på en sikker måte.
  • Fem vedtak om stans på grunn av overhengende fare (mangler ved sikkerhets- eller verneutstyr).

 

Heidi I. Mehli

Pressekontakt

95907443