Kategorier

Hensikten med denne studien har vært å skaffe solide data for å kunne bestemme om det er en sammenheng mellom støvet i arbeidsluft i sementfabrikker og luftveisproblemer, til risikovurderinger i sementindustrien, og hvis mulig å gi grunnlag for å fastsette grenseverdier. Resultatene i avhandlingen har gitt detaljert informasjon om støvnivåer som har bidratt til funn av tydelige sammenhenger mellom støv og luftveisproblemer.

Mangel på kunnskap om helseeffekter

Tidligere studier av arbeidere i sementfabrikker har gitt motstridende resultat angående sammenhenger mellom støvnivå i luft og luftveisproblemer. Undersøkelsene har omfattet få deltakere og ofte ingen målinger av støvnivå.

Innføring av det nye europeiske regelverket REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)- og CLP (Classification, Labelling and Packing) kan føre til innføring av nye grenseverdier for støv og vil kunne få betydning for sementindustrien. Det har derfor vært et ønske å fremskaffe sikrere data på eventuelle negative helseeffekter og ved hvilket støvnivå disse utvikles.

Tusenvis av målinger i åtte land

Torakalt støv inneholder partikkelstørrelser som etter innånding kan passere forbi strupehodet og dermed bli avsatt i bronkier og alveoler. Målinger av dette støvet er gjort med utstyr montert på hver arbeidstaker. Arbeiderne (2534 stk) har gått med prøvetakingsutstyr hele arbeidsdagen og resultatene har blitt brukt i en kartlegging av nivåene for syv forskjellige jobbtyper og ved ulike arbeidsoppgaver for 22 sementfabrikker fordelt på 8 europeiske land (inkludert Tyrkia).

Prøvetakingen er utført i 2007, 2009 og ut 2011 og resulterte i 6111 målinger. Av de 22 fabrikkene så har 16 av dem et støvnivå som ligger over det nivået på 1.56 mg m-3 torakalt støv som ansees som grensen for reduksjon i lungekapasitet (estimert av Nordby et al. 2016), mens de resterende 6 har ingen verdier som overskrider denne grensen.

Alt støv som kan pustes inn gjennom munn og nese (inhalerbart) og fint støv som kan trenge helt ned i alveolene i lungene (respirabelt) partikkelfraksjon er to andre definerte helsebaserte støvfraksjoner som sammen med såkalt «totalstøv» er blitt undersøkt. Sistnevnte er den tradisjonelt mest målte støvfraksjonen i sementindustrien. Vi har beregnet forholdene mellom fraksjonene slike at industrien har mulighet til å beregne nivået for andre fraksjoner enn den de selv har målt.

 

Hilde Notø vil forsvare sin doktorgradavhandling ved STAMI 14. juni 2019.

Tid og sted

Prøveforelesning:

Fredag 14. juni 2019

Auditoriet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Emne:

Disputas:

Fredag 14. juni 2019

Auditoriet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

«Dust Exposure among European Cement Production Workers. Determinants of Thoracic Aerosol Exposure and Relationships between different Aerosol Fractions»

Vitenskaplige publikasjoner

Innlegget Ny doktorgrad: Støveksponering blant arbeidere i europeisk sementindustri dukket først opp på STAMI.