Koordinerte tilsyn for å hindre storulykker

Myndighetene vil også etterspørre hvordan virksomhetene har fulgt opp eventuelle avvik og anmerkninger etter forrige storulykketilsyn.

Ved enkelte tilsyn vil også myndighetene følge opp:

  • vedlikehold og beredskap
  • relevante krav i eget fagregelverk

De fem tilsynsmyndighetene som forvalter storulykkeforskriften, gjennomfører hvert år tilsyn med virksomheter som er underlagt storulykkeforskriften. Myndighetene kontrollerer at virksomhetene arbeider systematisk for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker.

Storulykkeforskriften krever at virksomhetene skal ha et styringssystem med gode strukturer, rutiner og prosedyrer for sitt arbeid. Dette gjelder blant annet opplæring, risikostyring, driftskontroll, styring av endringer og beredskap.

Fem tilsynsmyndigheter

Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil) forvalter storulykkeforskriften.

Myndighetene fordeler tilsynene med virksomhetene mellom seg og ved noen anledninger gjennomføres felles tilsyn. DSB leder koordineringsgruppen for storulykkeforskriften.

Resultater fra tilsyn i 2018

Obligatoriske tema for tilsynet i 2018 var beredskap og informasjon til allmennheten og oppfølging av virksomhetens tiltak etter forrige storulykketilsyn.

De samlede tilsynsresultatene viser en kraftig økning av antall avvik og anmerkninger fra 2017 til 2018 for de obligatoriske temaene beredskap og informasjon til allmennheten. Dette var nye krav for de meldepliktige virksomhetene etter § 6 i storulykkeforskriften. Tilsynsresultatene viser at ikke alle har kommet i mål på disse områdene.

Med bakgrunn i dette oppfordrer myndighetene spesielt de meldepliktige virksomhetene til å se på om de ivaretar kravene til beredskapsplan og informasjon til allmennheten.

Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS) vil utarbeide en temaveileder om informasjon til allmennheten, basert på erfaringene fra tilsynene i 2018. Utkastet til denne veilederen vil bli sendt på høring.

Les mer om tilsynsresultat for 2018 her: Årsrapport fra Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS) for 2018 (dsb.no)

Oppdatert veiledning til storulykkeforskriften § 13

KFS har med bakgrunn i erfaringer oppdatert veiledningen til § 13 om opplysninger som skal fremlegges etter en storulykke (dsb.no).

Endringene innebærer en klargjøring av hvordan de ulike myndighetene skal varsles ved en hendelse.

Nettverksmøte 15. oktober

KFS planlegger å invitere til nettverksmøte med storulykkevirksomheter 15. oktober 2019.

Tema i år er blant annet utveksling av informasjon mellom virksomheter og eksterne beredskapsaktører. I tillegg vil IChemE (Institution of Chemical Engineers) ha workshop relatert til læring etter hendelser (icheme.org). Invitasjon til møtet sendes ut tidlig i september.

Nye publikasjoner fra EUs storulykkebyrå MAHB

EUs storulykkebyrå MAHB har i vår publisert en rekke nye dokumenter som finnes på denne nettsiden:Publications of the JRC Major Accident Hazards Bureau (europa.eu)

Se særlig på "Good Practice Report – LPG and LNG sites" som er en kortrapport etter en såkalt Mutual Joint Visit for EU og EØS-land, og "Lessons Learned Bulletin # 13 Incidents involving LNG". I tillegg er det publisert nye "Common Inspection Criteria". Dette er temadokumenter utarbeidet for myndighetenes tilsyn, men de gir også gode tips til virksomhetene på utvalgte områder.

Les mer:

Aktivitetsplan 2019 for Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (pdf)
Om storulykkevirksomheter og storulykkeforskriften på dsb.no
Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)

Les mer på Arbeidstilsynet

Flere HMS nyheter

Nytt granskningskurs basert på NS-ISO 45001

Standard Online tilbyr et nytt kurs som gir deg kunnskap om hvordan granske en uønsket hendelse, finne årsakene til ulykker, avvik og hendelser og iverksette korrigerende tiltak slik at de ikke gjentar seg eller oppstår andre steder i virksomheten.

HMS-konferansen for bygg og anlegg

HMS-konferansen for bygg og anlegg arrangeres 13. – 14. november i Lillestrøm.

Stressforsker: Empati koster

Kontaktyrker er krevende. Det er grunnen til at så mange i slike jobber møter veggen, mener svensk stressforsker.

Eldre ansatte vil ha mer kompetanse

Fersk undersøkelse viser at ansatte over 50 år har vilje, men hindres av tid og måten etter- og videreutdanningen tilbys.

Kvinner og sykefravær

Kvinner er oftere sykmeldt enn menn, selv i samme stilling. Det er forsket mye på dette, likevel mangler vi kunnskap om hvorfor det er slik. Men er det egentlig relevant å sammenligne kvinner og menn?

Innlegget Kvinner og sykefravær dukket først opp på STAMI.

Bør norsk politi ha kroppskamera?

I flere land har politiet for lengst tatt i bruk kroppskamera. Nå vurderes det om norsk politi er klare for det samme.

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort