Kategorier

Innvandrere i håndverksyrker har en forekomst av arbeidsskader som er om lag fire ganger så høy som blant norske arbeidstakere. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Hovedtyngden av håndverkerne er sysselsatt i bygg- og anlegg.

Den nylig publiserte rapporten ser på skader og arbeidsrelaterte helseproblemer over tid i bygg- og anleggssektoren. Den viser også at innvandrere i håndverksyrker oftere rapporterer om løft i ubekvemme stillinger og stående arbeid, og at de sjeldnere kan ta pauser. De rapporterer oftere om ensidig arbeid og at de har dårlige muligheter for å utnytte sine evner og ferdigheter.

Svak nedgang i ulykkestallene

Bygg- og anlegg er en av næringene med flest arbeidsskadedødsfall og arbeidsulykker, alle arbeidstakere sett under ett. Unge arbeidstakere er klart overrepresentert når det gjelder mindre alvorlige skader, mens arbeidsskadedødsfall skjer hyppigst blant noe eldre arbeidstakere.

Illustrasjonsfoto av byggeplass.

Bygg- og anlegg er en av næringene med flest arbeidsskadedødsfall og arbeidsulykker. Calias Photo/ Eirik L. Aspelund.

Den nye rapporten viser at antallet meldte skader i bygg- og anlegg har gått noe ned de siste årene, men at det fortsatt ligger litt høyere enn gjennomsnittet for alle næringer.
Gjennomsnittlig antall omkomne i arbeidsulykker per år i bygge- og anleggsvirksomheter er lavere de siste tre årene (2015–2017) enn de fire foregående (2011–2014). Ser vi på alle arbeidsskadedødsfall som har skjedd i forbindelse med bygge- og anleggsaktiviteter, også de som hadde arbeidsgiver i andre næringer, er utviklingen enda tydeligere.

– Gjennomsnittlig antall omkomne per år går da ned fra tretten for 2011 til 2014 til åtte omkomne i året i perioden 2015 til 2017. Det er likevel for tidlig å fastslå om dette er en reell nedadgående trend, eller om det skyldes årlige variasjoner, sier Hans Magne Gravseth, overlege og forsker på STAMI.

Flest sykdomstilfeller på grunn av asbest

Mange bygge- og anleggsarbeidere har luftveisplager og ulike muskel- og skjelettplager. I perioden 2010–¬2016 var det i overkant av 1200 saker ved de norske arbeidsmedisinske avdelingene hvor pasienten jobbet i bygge- og anleggsvirksomhet, og hvor sykdommen sannsynligvis var relatert til arbeidet. Mange av disse sakene var knyttet til eksponering flere tiår tilbake i tid. Flesteparten av disse sykdomstilfellene skyldtes at arbeidstakerne var eksponert for asbest. Diagnosen med flest tilfeller var lungekreft, fulgt av astma og kols.

Fortsatt behov for innsats

Fremdeles er det mange arbeidsmiljøutfordringer i bygge- og anleggsnæringen. For å få ytterligere nedgang i antall ulykker er det derfor nødvendig å kombinere flere tiltak mot både direkte og bakenforliggende faktorer. Analysen i rapporten indikerer at arbeidstakeres handlinger, operativ ledelse og risikostyring er nøkkelfaktorer for å lykkes med dette arbeidet.

Det er mange seriøse bedrifter som jobber godt og målbevisst med å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Men det er et stort spenn i næringen, og mange har stort potensial for å jobbe bedre med dette.

God risikostyring er viktig

Det er ofte flere årsaker til at ulykker skjer, og det er nødvendig å kombinere tiltak på flere nivå for å forebygge ulykker.

Funnene i rapporten gir viktige signaler om hva virksomhetene bør være spesielt oppmerksomme på i dette arbeidet:
· risikovurderinger- også for vedlikeholdsoppgaver og alenearbeid
· fysiske sikkerhetstiltak
· planleggingog oppfølging av arbeidsoperasjoner

I de tilfellene der ulykkene er utløst av farlig handlinger og adferd fra arbeidstakernes side, er disse handlingene i stor grad et resultat av systemet som arbeidstakerne er en del av.

Arbeidstakere må si fra når noe er farlig

Arbeidsmiljøloven tydeliggjør både arbeidsgivers ansvar og plikter og arbeidstakernes medvirkningsplikt. Arbeidstakere skal avbryte arbeidet dersom de mener at det kan medføre fare for liv eller helse. Selv om dette er utformet som en plikt, er det i praksis en rettighet arbeidstakerne har. Men for at det skal fungere, må de både ha nok kunnskap om det som er farlig og nok trygghet til å tørre si fra. Det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for at kulturen på arbeidsplassen er slik at medvirkningsplikten fungerer i praksis.

Arbeidstakere som har i oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere er sentrale i operativ ledelse. De skal sørge for at sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgavene som hører under eget ansvarsområde. Og gjør de ikke det kan de bli strafferettslig ansvarlig dersom en arbeids¬ulykke skjer.

Arbeidsgiver må bygge kultur for forebygging

Arbeidsgiver har hovedansvaret, men arbeidsgiver eller arbeidsgivers representant er ikke til stede på alle arbeidsplasser hele tiden. Da er det viktig at de som har lederroller på arbeidsplassen følger opp dette ansvaret.

Arbeidsgivere må legge til rette for en kultur der også denne delen av medvirkningsplikten fungerer i praksis. Det er spesielt viktig at arbeidsgiver iverksetter forebyggende tiltak rettet mot dem som er mest utsatt.

 

Originalrapport

  • Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg   – Rapport 2018.

Innlegget Nye funn om skader og ulykker i bygg og anlegg dukket først opp på STAMI.