Kategorier

Forsker ved STAMI, Jolien Vleeshouwer viser i en ny vitenskapelig publikasjon at jobb-hjem-konflikt til en viss grad kan forutsi antall smertesteder (vondter) over en toårsperiode og at søvnvansker kan mediere forholdet mellom disse.

– Arbeidslivet har endret seg, og skillet mellom hva som er arbeidstid og hva som er privat-tid er ikke like tydelig som før. For mange er det for eksempel en opplevelse av en forventning om at de skal være tilgengelig hele tiden. En lekkasje fra jobb og inn privatlivet kan påvirke helsen, og nettopp derfor er det viktig å ha en god balanse mellom arbeidstid og privattid, sier forskeren bak studien, Jolien Vleeshouwer.

Illuastrsjonsbilde muskelplagerNår jobben berører privatliv

I følge Faktaboka 2018 opplevde om lag 14 prosent at kravene på jobben gikk utover privatlivet nokså ofte eller svært ofte. Det vil si at om lag 350 000 yrkesaktive personer ofte opplever dette problemet. Inkluderes de som kun opplever dette av og til berører dette rundt 37 prosent av norske yrkesaktive, eller nærmere bestemt 925 000 arbeidstakere.

Hva er jobb-hjem-konflikt?

At arbeidslivet går ut over privatlivet betyr at vi ikke har nødvendig overskudd eller tid til å takle plikter og forventninger på hjemmebane. Dette betyr mye for hvorvidt vi opplever konflikt mellom arbeids- og familielivet.

Konflikt mellom arbeids- og familieliv påvirker blant annet de ansattes muskelskjelettplager, blant annet fordi det påvirker søvn og skaper søvnproblem som igjen bidrar til økt antall smertesteder (vondter) og, over tid, muskelskjelettsmerter.

Konflikt mellom arbeidsliv og privatliv

Jobb-hjem-konflikter, at arbeidslivet går ut over privatlivet, påvirker psykologisk ukomfortabelhet (distress) og humør, dårligere fysisk helse og også selvrapportert bruk av rusmidler hos ansatte. Søvnproblemer og søvn, påvirker i sin tur muskelskjelettplager.

Som et resultat av konflikt mellom jobb og privatliv kan ansatte oppleve søvnproblemer som igjen kan bidra til økt nivå av muskelskjelettplager og flere vondter. Søvnproblem er assosiert med høyere nivåer på sykefravær og også med dårlig fysisk og psykososial helse.
Flere forskere har sett på forholdet mellom jobb-hjem-konflikt og muskelskjelettplager og søvnvansker, og forholdet mellom søvnvansker og smerte er godt kjent. Forholdet mellom søvn og jobbutførelse er også godt kjent.

Søvnvansker

Søvnvansker, forstått som dårlig eller lite søvn grunnet innsovningsvansker, gjentatte oppvåkninger eller fraværende restitusjon etter endt søvn, er i seg selv en uønsket tilstand, men er også assosiert med psykisk og somatisk sykdom, arbeidsskader, sykefravær og uføretrygd.

Nær 26 prosent av alle yrkesaktive oppgir søvnvansker siste måned. Det tilsvarer 660 000 yrkesaktive. Om lag én av tre oppgir at vanskene helt eller delvis har sammenheng med situasjonen på arbeidsplassen.

Faktorer som denne publikasjonen viser kan bidra til søvnforstyrrelser er jobbusikkerhet, høye kvantitative jobbkrav og ubalanse i forholdet mellom innsats og belønning. Men det er også kjent at blant annet skiftarbeid, lange arbeidsuker og nattarbeid kan bidra til søvnvansker.

Muskelskjelettplager

Muskel og skjelettplager utgjør en av de største sykefraværsdiagnosene i Norge og knyttet til sykefravær dekket av folketrygden, utgjør denne gruppen nærmere 35 prosent av sykefraværet. Årsakene til langvarige smerter i muskel- og skjelettsystemet er ofte sammensatte. Derfor er det viktig å ta i betraktning den enkeltes totale situasjon for å avgjøre om arbeidet er en årsak til muskel- og skjelettlidelse. Begrepet arbeidsrelatert betyr at jobbforhold på en eller annen måte er knyttet til smertene.

Selv om det som regel er vanskelig å utgjøre hva som utløser smertene, foreligger det god dokumentasjon på at både mekaniske og psykososiale risikofaktorer har betydning både for nye og tilbakevendende eller vedvarende muskel- og skjelettplager og smerte. Den senere tids forskning har i økende grad sett på flere smertesteder (vondter) i høyere grad rapporteres enn enkelt-smerter. Det betyr at en har smerter i flere deler av kroppen over en gitt tidsperiode. Forskningen viser også at dette kan ha mer betydelig påvirkning på helsen.

Kan jobb-hjem-konflikt og søvnvansker forebygges?

– Sosial støtte og lederstøtte kan vise seg være viktig, spesielt i organisasjoner hvor en ikke kan organisere seg bort fra mulige jobb-hjem-konflikter. Dette fordi sosial støtte kan lette opplevelsen av jobb-hjem-konflikten, og gjennom det bidra til at uønskede effekter unngås.

Andre forebyggende element som kan bidra til å forebygge uønskede effekter er organiseringen av arbeidet med en reduksjon av såkalt lekkasje mellom jobb og arbeidsliv, økt egenkontroll over balansen mellom arbeidsliv og privatliv samt forbedret kommunikasjon og gode støtteordninger, sier Vleeshouwers avslutningsvis.

Innlegget Dårlig balanse mellom arbeidsliv og privatliv øker muskelskjelettplager hos arbeidstakere dukket først opp på STAMI.