Kategorier

Forskinga ved gruppa har som mål å bidra til å avdekke nye eller utdjupe kjente årsak/verknadssamanhengar mellom kjemisk/biologisk eksponering i arbeidet og auka risiko for arbeidsrelatert sjukdom. Fastsetjing av kjemiske sambindingar og biologiske agens i luft og i biologiske væsker står sentralt i forskinga til gruppa og i laboratorieanalysane ein tilbyr.

Vi søker etter ein person med kompetanse innan organisk analytisk kjemi. Erfaring med ulike kromatografiske analyseteknikkar, yrkeshygieniske problemstillingar og prøvetakingsmetodikk, samt kjennskap til elektroniske informasjonssystem for laboratorium (LIMS-system) er ein fordel.

Arbeidsoppgåver
Arbeidet vil i hovudsak vere knytt til løysemiddelanalyser og andre organiske sambindingar i luftprøver frå arbeidsplassar. Bruk av analyseteknikkar som GC-FID, GC-MS, HPLC og IC samt tolking av resultat vil stå sentralt. Vidare vil arbeidsoppgåvene vere å delta i utvikling av eksisterande og implementering av nye analyseteknikkar, samt rådgiving om prøvetaking og utarbeiding av analyserapportar knytt til laboratorieanalyser. I samband med deltaking i forskingsprosjekt må ein rekne med noko reiseverksemd/prøveinnsamling.

Kvalifikasjonar
Vi søker etter ein person med minimum 3 års høgare utdanning og primært ein kandidat med mastergrad innan fagområdet organisk analytisk kjemi. Erfaring frå tilsvarande arbeidsoppgåver er viktig, men også nyutdanna blir oppfordra til å søke.

Eigenskapar
Det vil bli lagt stor vekt på samarbeidsevne, serviceinnstilling og personleg initiativ. Gode munnlege og skriftlege kommunikasjonsevner på norsk, samt evne til å arbeide strukturert og systematisk er ein føresetnad. Vidare er gode datakunnskap ynskjeleg.
Ein legg til grunn at den som blir tilsett tek del i utviklinga av nye arbeidsområde/teknikkar, i tråd med den teknologiske utviklinga og instituttets behov.

Stillinga blir løna etter Statens regulativ som avdelingsingeniør (kode 1085) eller overingeniør (kode 1087), frå kr 449.400,- til kr 524.200,-  avhengig av utdanning og kvalifikasjonar, med 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Tiltreding: Snarast, etter avtale

Søknadsfrist: 17. oktober 2018

Vitnemål og attestar må ein ha med til eit eventuelt intervju.

Ledig stilling: avdelingsingeniør/overingeniør – fast stilling

 • Personalia
 • ———————————————-
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • ———————————————-
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • ———————————————-


Innlegget Ledig stilling: avdelingsingeniør/overingeniør – fast stilling dukket først opp på STAMI.