Kategorier

Asbesteksponering og kobling til kreftformene lungekreft og mesoteliom har vært kjent lenge. Selv om det har vært forbudt med asbest i byggematerialer i mange tiår, regner man fortsatt med at over hundre personer i Norge dør av kreft på grunn av eksponering for asbest. På 1980-tallet kom det et forbud mot å bruke asbest i byggematerialer, men asbestholdige byggematerialer kan ha blitt brukt senere hos visse som satt med store lagre. I andre virksomheter ble asbest brukt lengre; i bilindustrien ble det for eksempel brukt fram til midten av 90-tallet, og i båtindustrien helt frem til 2005.

– At asbest fins i byggematerialer er i seg selv ikke et problem så lenge de ligger urørt. Asbest utgjør ingen risiko så lenge man ikke eksponeres for det. Det er når man begynner å rehabilitere eller rive i gamle materialer som inneholder asbest – at man kan bli eksponert – dersom man ikke tar de nødvendige forholdsreglene, forteller prosjektleder og forsker ved STAMI, Pål Graff.

Ser på luftprøver ved saneringBilde av asbest-typen krysotil tatt med elektronmikroskop

For å kartlegge eksponeringen ved rivning og oppussing av asbestholdig materialer vil STAMI samle inn luftprøver under og etter sanering for å se på mengden av fibre, typer asbest og størrelsen på fibrene. STAMI ønsker også å undersøke eksponering for asbest ved husbrann. Den senere tid er det blitt stilt spørsmål ved helsefaren av små asbestfibre. Derfor vil også forekomsten av små asbestfibre i arbeidsluften bli undersøkt.

– Å få oppdatert informasjon om eksponeringen er viktig, da dette er en aktuell problemstilling for mange forskjellige yrkesgrupper som potensielt kan være utsatt, slår Pål Graff fast.

Resultatene fra studien vil kunne brukes til blant annet å bedre risikobedømminger ved arbeid der asbesteksponering kan forekomme. De kan også brukes i undervisning og informasjon om risiko ved arbeid hvor man er utsatt for asbest.

– I tillegg kan funnene brukes til å vurdere hvilken analysemetode for asbest man bør benytte.  Dessuten kan prosjektet belyse mulig eksponering for andre yrkesgrupper enn sanerere, som for eksempel håndverkere, brannmenn og branntekninkere, legger Graff til.

Forskerne har til nå blant annet gjennomgått en grundig opplæring i bruk av verneutstyr, og vil etter planen starte med en mindre omfattende prøveinnsamling i løpet av høsten 2018.

Les mer om prosjektet

Innlegget Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus dukket først opp på STAMI.