Kategorier

Arbeidstilsynet gjennomførte nesten 500 tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester i 2017. Hensikten med tilsynene har vært å bidra til at virksomhetene jobber systematisk for å forebygge vold og trusler.

I tillegg til tilsyn, har Arbeidstilsynet gitt veiledning til kommunene, både om risiko og hvilke krav som stilles til det forebyggende arbeidet.

– Det er ikke alltid mulig å fjerne risikoen helt i denne sektoren, men mange vold- og trusselsituasjoner kan forebygges. For å klare det, er det nødvendig å kartlegge hvilke farlige situasjoner som kan oppstå, vurdere risikoen og sette i gang tiltak for å beskytte arbeidstakerne. Dette er arbeidsgivers ansvar, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Hovedfunn i tilsynene

  • Nær seks av ti av de kontrollerte virksomhetene har ikke kartlagt og risikovurdert hvilke farlige situasjoner som kan oppstå, og de har heller ikke utarbeidet planer for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler.
  • Halvparten av virksomhetene har ikke vurdert risikoen ved alenearbeid.
  • Fire av ti virksomheter har ikke gitt arbeidstakere nødvendig opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler kan forebygges og håndteres.

– Dette er ikke godt nok. Jeg er spesielt bekymret over at så mange som halvparten ikke har vurdert risikoen ved alenearbeid. Vi vet at det å være alene i arbeidssituasjonen kan øke sannsynligheten for farlige situasjoner og forverre konsekvensene for den ansatte fordi en ikke får hjelp. Denne risikoen må ikke undervurderes, sier Vollheim.

Et positivt funn i tilsynene er at kommunene har gode rutiner for medvirkning blant ansatte og tillitsvalgte i arbeidsmiljøarbeidet. Det er et godt utgangspunkt når de nå skal i gang med forbedringsarbeidet etter Arbeidstilsynets tilsyn.

Voldsepisoder skal rapporteres

I flere av virksomhetene Arbeidstilsynet har vært på tilsyn i, rapporteres det om at det forebyggende arbeidet nedprioriteres på grunn av mangel på ressurser i form av tid, penger og kompetanse. Inspektørene ser også at når uønskede hendelser oppstår, unnlater noen å rapportere om dette, fordi vold og trusler anses som «en del av jobben» og henger sammen med pasientenes sykdomsbilde.

– Ingen skal tenke at dette må jeg tåle i denne jobben. Ettersom vold og trusler er en del av arbeidssituasjonen for mange ansatte i helse- og sosialsektoren, er det viktig at hendelser som oppstår rapporteres og registreres i avvikssystemet. Dette vil synliggjøre omfanget av vold og trusler, hvor alvorlige det er, og at forebyggende tiltak er nødvendig, sier Vollheim.

– Enhver arbeidsplass skal ha rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler. Det er viktig at disse rutinene er godt kjent blant de ansatte, at de følges i praksis, og at arbeidstakerne får god opplæring og øvelse, sier Vollheim.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidstilsynet fortsetter å følge sektoren og temaet vold og trusler framover, både med tilsyn og veiledning, og vi utvider til også å omfatte privat sektor.

I januar 2017 kom et nytt regelverk som tydeliggjør arbeidsgivers ansvar for å forebygge vold og trusler. 

Det nye regelverketunderstreker betydningen av blant annet:

  • opplæring og øvelse
  • utforming av arbeidslokaler
  • kartlegging og risikovurdering
  • tiltak
  • oppfølging av hendelser

Alle kommunene som har fått veiledning eller tilsyn i 2017 og 2018 skal inviteres til dialogseminar i 2019. Vi inviterer rådmann, som er øverste leder og har arbeidsgiveransvar, og i tillegg helse- og sosialsjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte.

– Intensjonen er å dele funn og erfaringer fra tilsyn og veiledning, og høre hvordan kommunene har fulgt opp påleggene. Vi vil ansvarliggjøre øverste leder, og vi vil vise hvordan kompetanse om vold og trusler, og verktøyene for å forebygge i helse- og sosialsektoren, kan brukes i andre sektorer i kommunen, særlig utdanningssektoren, sier Trude Vollheim.

Her finner du mer informasjon om vold og trusler 

Last ned rapportenpdf

Forebygge vold og trusler – oppsummeringsrapport – september 2017.pdf

Kontakt

Toril Berge
Presssekontakt
tlf: 916 00 218