Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen la denne uka ut en høring av forslag til endringer i forordning 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), som skal harmonisere regelverket med revideringer i FN sitt globalt harmoniserte sys…

EU-kommisjonen la denne uka ut en høring av forslag til endringer i forordning 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), som skal harmonisere regelverket med revideringer i FN sitt globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS). Høringen finnes her , Kommisjonens forslag til forordning finnes her og vedlegg her ....