Kategorier

– Arbeidsmiljø har blitt tillagt et økende fokus i de siste IA-avtalene, selv om man i praksis ikke har fulgt dette godt nok opp. I midtveisgjennomgangen av gjeldende avtale pekes det derfor spesielt på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet som et av de viktigste forbedringspunktene, sier sier STAMI-direktør Pål Molander.

– Det påpekes også i rapporten fra oppfølgingsgruppa, hvor det pekes på særskilte kunnskapsbehov knyttet til hvordan IA-virksomheter konkret prioriterer det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, og likeledes om hvordan arbeidsmiljøutviklingen i slike virksomheter har vært over tid.STAMI deler dette synet, og vi mener det foreligger et betydelig potensial gjennom å jobbe bedre og mer kunnskapsbasert på dette området. Således kan det være fornuftig å se nærmere på IA-virkemidlene for å understøtte dette viktige arbeidet.

Ny rapport om status og utvikling av målene i IA-avtalen

Andelen sysselsatte i befolkningen har variert en del, og lå i 2017 2,5 prosentpoeng lavere enn da den første IA-avtalen ble inngått mellom arbeidslivets parter og myndighetene i 2001. Utviklingen i sysselsettingsandelen blant seniorene skiller seg imidlertid positivt ut fra resten av befolkningen, og har økt betydelig.

Det er flere forhold som har hatt betydning for sysselsettingsutviklingen gjennom IA-perioden. Sysselsettingsandelen blant unge har hatt en svak nedadgående trend siden 2001. En forklaring på dette er at flere tar utdanning, men det er også en del med svak utdanningsbakgrunn som blir stående utenfor arbeidslivet. Høy innvandring har også hatt betydning som følge av at noen innvandrergrupper har lavere sysselsetting enn resten av befolkningen.

Stabilt sykefravær siden 2012 – fortsatt langt igjen til IA-målet (delmål 1)

Et sentralt mål i IA-avtalen er at sykefraværet skal reduseres med 20 prosent fra 2001 til 2018. De sesongjusterte tallene viser at sykefraværet var 9,7 prosent lavere i 4. kvartal 2017 enn i 2. kvartal 2001. Det er fortsatt store forskjeller i sykefraværsnivået og utviklingen i fraværet siden 2001 mellom kjønn, næringer og fylker. I IA-perioden har omfanget av gradert sykefravær økt, men økningen i gradering har flatet ut siden 2012.

Målet om å hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne er ikke nådd (delmål 2)

Andelen sysselsatte funksjonshemmede har siden 2006 holdt seg relativt stabilt og utgjør 43 prosent av de med funksjonshemming, mot 73 prosent i hele befolkningen. Etter faggruppens vurdering viser både utviklingen i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger og overganger til arbeid og uføretrygd relativt små endringer de siste årene. Dette viser at vi fortsatt ikke har oppnådd avtalens delmål 2.

Målet om at seniorene skal stå lenger i arbeid, er nådd før utløpet av IA-perioden (delmål 3)

De foreløpige tallene for 2017 viser at målet om å øke yrkesaktiviteten for personer over 50 år med 12 måneder fra 2009 til 2018, er nådd ett år før utløpet av avtaleperioden.
Pensjonsreformen har vært avgjørende for at vi har nådd dette delmålet.

Svakt kunnskapsgrunnlag om effekter av virkemidler under IA-avtalen

Det foreligger lite evidensbasert forskning som dokumenterer effekter av tiltak knyttet til IA-avtalen. Faggruppen anbefaler derfor at innføring av nye tiltak i større grad baseres på utprøving gjennom kontrollerte forsøk før de innføres på landsbasis. Gevinstene av å innføre tiltak som faktisk virker, vil kunne bli betydelige for den yrkesaktive befolkningens helse og sykefravær.

Les mer

  • Du kan lese mer og laste ned rapporten fra faggruppen for IA-arbeidet her

Innlegget Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) dukket først opp på STAMI.