Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EUs forordning om ozonreduserende stoffer (forordning (EF) nr. 1005/2009, med underforordninger) skal beskytte ozonlaget slik at mennesker, planter og dyr ikke skades av farlig solstråling. Forordningen er implementert i norsk lov gjennom produktforskr…

EUs forordning om ozonreduserende stoffer (forordning (EF) nr. 1005/2009, med underforordninger) skal beskytte ozonlaget slik at mennesker, planter og dyr ikke skades av farlig solstråling. Forordningen er implementert i norsk lov gjennom produktforskriftens kapittel 6. EU-kommisjonen gjennomfører nå en evaluering/høring av forordningene.