Kategorier

I 2017 gjennomførte Arbeidstilsynet aksjoner rettet mot forebygging av fallulykker. I år vil det også være fokus på farlig bruk av sag.

-Vi vil kontrollere at arbeid i høyden utføres på en sikker måte og at vern på sager er på plass. Alle tilsyn vil være uanmeldte, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Bygg- og anlegg er blant de næringene med flest rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. I tillegg til at fallulykkene dominerer statistikkene, utgjør skader på fingre og hender en høy andel av de ikke-dødelige skadene i bygge- og anleggsvirksomheter.

Kan resultere i stans, gebyrer og politianmeldelse

Når Arbeidstilsynet kan dokumentere at det foregår farlig arbeid i høyden, eller at det brukes sager hvor vern er fjernet, vil Arbeidstilsynet reagere med å kreve at dette rettes opp. Ved overhengende fare for liv og helse vil arbeidet stanses helt eller delvis. Arbeidstilsynet vil i tillegg vurdere å gi overtredelsesgebyr. Ved alvorlige overtredelser kan virksomhetene politianmeldes.

– Mangelfull sikring av arbeid eller arbeidsutstyr vil alltid utgjøre en betydelig risiko. I fjor tok Arbeidstilsynet i bruk overtredelsesgebyr (OTG) i langt større omfang enn før når vi avdekket brudd på regelverket ved farlig arbeid i høyden. I år vil vi bruke dette virkemiddelet i langt større grad som reaksjon på farlig arbeid med sag, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Større konsekvenser

Arbeidstilsynet avdekker relativt ofte at virksomheter bruker sag der verneinnretninger er fjernet. Hittil har praksis vært at dette blir løst på byggeplassen mens tilsynet pågår, ved at virksomhetene raskt monterer tilbake de verneinnretningene som er fjernet.

Når Arbeidstilsynet nå skjerper håndhevelsen av lovverket, er det fordi tilsynet mener det må få større konsekvenser å utsette arbeidstakerne for noe så farlig som det å jobbe med sag der verneinnretningen er fjernet.

– Målet med aksjonen er å forebygge ulykker. Når vi nå vil gi overtredelsesgebyr ved farlig arbeid med sag, er det for å få flere virksomheter til å bruke de nødvendige verneinnretningene, sier Vollheim.

Nødvendig vern må være på plass

Kontakt med sagblad og roterende utstyr er eksempler på direkte årsaker til ulykker som kan føre til alt fra alvorlige ulykker til mindre skader på fingre og hender.  I kontrollene vil Arbeidstilsynet særlig kontrollere at spaltekniv, samt at vern som bladbeskyttelse over sagblad er på plass. Påskyver skal være tilgjengelig. Det samme gjelder nødstopp.

– Arbeidsgivere må sørge for at arbeidsutstyr og beskyttelse er i orden, og de må gi arbeidstakerne den opplæringen de trenger for å jobbe sikkert, sier Vollheim.

I aksjonen vil inspektørene legge stor vekt på at arbeidsgiverne kan dokumentere at de har gitt utstyrsspesifikk opplæring i bruk av arbeidsutstyr. Bruksanvisningen er sentral i opplæringen i sikker bruk av arbeidsutstyr og maskiner.

Fallulykker vanligste årsak til skader og dødsfall

Fall er den vanligste årsaken til ulykker som fører til skader og dødsfall i bygg og anlegg. Det er mange årsaker til fallulykker, men det er spesielt viktig å ha fysiske barrierer som hindrer fall og at barrierene er i god nok stand. Nærmere halvparten av fallulykkene skjer fra høyder på mellom 2 og 4 meter, og det er høyt nok til at den som faller kan bli alvorlig skadet.

– ­Arbeidsgiver skal kartlegge farer og vurdere risiko. Arbeidet skal foregå på en sikker måte, sier Vollheim.

Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare for å falle igjennom.

Arbeidsgiver må sørge for at:

  • risiko blir vurdert og tiltak iverksatt før arbeidet starter
  • kun egnet utstyr brukes
  • kollektiv fallsikring (f.eks. stillas og/eller rekkverk) brukes fremfor kun personlig fallsikringsutstyr
  • arbeidstakerne får opplæring og informasjon i bruk av arbeidsutstyret de skal bruke
  • arbeidstakerne får opplæring om sikkert arbeid i høyden
  • arbeidsutstyr (sager) hvor verneinnretninger er fjernet, eller at utstyret ikke er sikkert å bruke, tas ut av bruk
  • arbeidsutstyr som ikke skal brukes gjøres utilgjengelig for bruk ved merking eller at det fjernes.

Les mer om Arbeidstilsynets aktiviteter i bygg og anlegg.

Kontaktpersoner

  • Anne Sørum, nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets satsing i bygg og anlegg, tlf.: 928 55 831
  • Toril Berge, pressekontakt, tlf: 916 00 218