Kategorier

Næringen er valgt ut fordi den over lang tid har vært den mest ulykkesbelastede næringen i Norge. Siden 2013 har 30 personer omkommet på jobb i norsk landbruk og skogbruk.

I 2017 ble det også gjennomført om lag 400 tilsyn i jordbruks- og skogbruksnæringen. Det ble funnet brudd på regelverket i 63 prosent av tilsynene.

Mange gamle traktorer mangler setebelte

I fire av ti tilsyn i 2017 finner vi at eldre traktorer fra før 1995, mangler setebelte. Til sammenligning mangler traktorer fra etter 1995 setebelte i sju prosent av tilsynene, der dette er kontrollert.

– Dessverre ser vi i Arbeidstilsynet at det fortsatt er mange ulykker som skjer grunnet manglende bruk av setebelte. Traktorer skal alltid ha setebelte. Dette gjelder også eldre traktorer. Å bruke setebelte er viktig og en enkel måte å hindre alvorlige ulykker. Her trengs det en holdningsendring, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Generelt viser funn fra tilsyn i 2017 at flere av påleggene gjelder brudd på sikkerhetsrutiner. I tillegg til manglende setebelte, finner Arbeidstilsynet at i ett av fire tilsyn er det reell fare for fallulykker grunnet manglende sikring av personer eller gjenstander. Det er også avdekket manglende opplæring av ansatte i bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet.

Tilsyn med avløserlag

Arbeidstilsynet vil i 2018 også rette seg mot avløserlag. Avløserlag regnes som bemanningsforetak. Og etter å ha gjennomført noen pilottilsyn i 2017 med avløserlagene, ser vi at det her er en del utfordringer knyttet til fordeling av ansvar mellom avløserlaget og den enkelte bonden. Arbeidstilsynet fant i pilottilsynene brudd på blant annet reglene om arbeidstid, arbeidsavtaler og opplæring.

Tema for Arbeidstilsynets satsing i jordbruk og skogbruk

Jord- og skogbruk har i lang tid vært den mest ulykkesbelastede næringen i Norge. I tillegg er yrkesgruppen også spesielt utsatt for luftveislidelser og muskel- og skjelettplager. Alenearbeid og psykisk helse er også temaer som har blitt viktigere grunnet mekanisering og profesjonalisering av både jordbruk og skogbruk. Deler av jordbruket er også preget av dårlige arbeids- og lønnsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

Les mer om Arbeidstilsynets satsing i jordbruk og skogbruk i 2018:https://www.arbeidstilsynet.no/jordogskogbruk

Kontaktpersoner

  • Pressekontakt Gro Olsvold, tlf: 452 57 250
  • Nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets satsing i jordbruk og skogbruk, Laila Grødal, tlf: 478 27 931