Kategorier

STAMI har ansvaret for det nasjonale overvåkingssystemet for arbeidsmiljø og helse i Norge, med formål å gi status og trender på arbeidsmiljøområdet. NOAs analyser bidrar til et kvalitetssikret og begrunnet fakta- og prioriteringsgrunnlag for arbeidslivet, på basis av samtolking og formidling av informasjon fra flere nasjonale datakilder (SSB, NAV, Arbeidstilsynet, div. helseregistre etc.). Sentrale målgrupper er bl.a. arbeidsmiljømyndighetene, arbeidslivets parter og bedriftshelsetjenesten. NOA har viktige forvaltningsstøttene oppgaver knyttet til rådgivning mot myndighetene og tilsynene på arbeidsmiljøområdet, og er leverandør av kunnskapsgrunnlaget som Arbeidstilsynet legger til grunn for sine tilsynsprioriteringer.

NOA drifter et nasjonalt elektronisk verktøy med kontinuerlig oppdatert informasjon om arbeidsmiljøfakta (www.noa.stami.no), og vi utgir Faktaboka om arbeidsmiljø og –helse. Avdelingen har for tiden seks medarbeidere med vitenskapelig kompetanse innen arbeidsmedisin, naturvitenskap og samfunnsvitenskap som i fellesskap utarbeider det nasjonale faktagrunnlaget. Det benyttes vitenskapelig metodikk i avdelingens dataanalyser, og vitenskapelig internasjonal publisering inngår som et av elementene i avdelingens kvalitetssikringsarbeid.

Arbeidsoppgaver Seniorrådgiver:

• Bidra i utarbeidelsen av Faktaboka og oppdatering av noa.stami.no
• Tilrettelegging av statistikk til brukere av overvåkingsdata med analyse- og visualiseringsverktøyet Tableau
• Utvikle nye og innovative måter å presentere statistikk på
• Videreutvikling og kvalitetssikring av arbeidsmiljøindikatorer
• Bidra i videreutvikling av eksisterende datakilder og forbedring av NOAs statistikkgrunnlag
• Formidling og veiledning
• Delta som representant for STAMI/NOA i relevante eksterne programmer/råd, utvalg og møter

Kvalifikasjoner Seniorrådgiver:

• Relevant utdanning på doktorgradsnivå, fortrinnsvis innen helsefag, samfunnsfag eller annen relevant fagkombinasjon innen arbeid og helse
• God kjennskap til norske data (helsedata og andre datakilder) og arbeidsmiljø/arbeidshelsefeltet er en fordel
• Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
• Erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse
• Erfaring i bruk av dataprogrammer som f.eks. SPSS, STATA

Arbeidsoppgaver Forsker:

50 % av forskerstillingen er knyttet til prosjektet «Effekt av Arbeidstilsynets virkemiddelbruk», som skal utføres i samarbeid med andre avdelinger på STAMI og internasjonale samarbeidspartnere. Resterende stillingsandel skal brukes til faglige oppgaver innen overvåking av arbeidsmiljø og helse.

Om prosjektet:
Arbeidstilsynet har behov for kunnskap om hvilken effekt ulike tilsynsvirkemidler har på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i virksomhetene og arbeidsmiljøtilstanden i norsk arbeidsliv. Økt kunnskap om effekten av tilsynsvirkemidlene er avgjørende for å kunne innrette aktiviteter og ressursbruk mest mulig effektivt. Prosjektet er planlagt som en intervensjonsstudie. Det er størst behov for kunnskap om effekt av virkemidlene tilsyn, veiledning og kunnskapsformidling, men også andre virkemidler er aktuelle å inkludere i studien. Prosjektet er finansiert av blant annet Arbeidstilsynet og Arbeids- og sosialdepartementet.
• Forskeren vil være ansvarlig for å koordinere og administrere det daglige arbeidet i prosjektet i samarbeid med prosjektleder.
• Det forventes publisering av resultater fra prosjektet i vitenskapelige tidsskrift og populærvitenskapelig formidling til aktuelle interessenter.
• Bidra inn i utarbeidelse av Faktaboken, oppdatering av noa.stami.no mv.

Kvalifikasjoner Forsker:

• Relevant utdanning på doktorgradsnivå, fortrinnsvis innen samfunnsfag, helsefag, statistikk eller annen relevant fagkombinasjon for arbeid og helse
• Solid kompetanse i kvantitative metoder dokumentert gjennom vitenskapelige publikasjoner
• Kompetanse innen forskningsbaserte effektevalueringer av tiltak eller intervensjoner
• Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
• God kjennskap til arbeidsmiljø/arbeidshelsefeltet er en fordel

Personlige egenskaper (begge stillinger):

• Evne til å oppnå resultater gjennom tverrfaglig samarbeid og gjennomføringsevne
• Evne til å arbeide selvstendig, nøyaktig og systematisk for å oppnå resultater
• Evne til analytisk tenkning og interesse for statistiske analyser
• Evne til å yte service og kommunisere med brukere og samarbeidspartnere
• Evne til å møte nye utfordringer og finne fleksible løsninger
• Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Stillingen som Seniorrådgiver (kode 1364) er en fast heltidsstilling, mens stillingen som Forsker (kode 1109) er en midlertidig stilling over tre år. Begge stillingene lønnes etter Statens regulativ fra kr. 517.700 til kr. 650.200 avhengig av utdanning og kvalifikasjoner, med 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt finnes på våre nettsider: http://www.stami.no/

Tiltredelse: 1. september 2018 (eller etter avtale)

Søknadsfrist: 2. mai 2018

Attester og publikasjoner medbringes til et evt. intervju.

Under finner du elektronisk søknadsskjema til begge stillingene.

Søknad: Seniorrådgiver NOA (fast stilling)

 • Personalia
 • ———————————————-
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • ———————————————-
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • ———————————————-


Søknad: Forsker NOA (treårig midlertidig stilling)

 • Personalia
 • ———————————————-
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • ———————————————-
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • ———————————————-


Innlegget Ledig: Seniorrådgiver (fast stilling) og Forsker (treårig midlertidig stilling) dukket først opp på STAMI.