Kategorier

 

I underkant av fire prosent av de yrkesaktive i Norge kan utsettes for mineralstøv gjennom sitt arbeid. Dette utgjør, ifølge Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø og Helse ved STAMI, rundt 90 000 arbeidstakere. Den største andelen av disse befinner seg i anleggsvirksomheter, hvor opp mot 70 prosent av arbeidstakerne oppgir å være eksponert for mineralstøv gjennom jobben. En av tre oppgir også at helseplagene de opplever, slik som blant annet kols og astma, er knyttet til arbeidet.

Det er godt kjent at eksponering for kvarts kan medføre helseskade slik som enkelte luftveisplager, silikose og lungekreft. Nyere forskning ser ikke kun på sammenhengen mellom eksponering for kvarts og luftveisplager eller kreft, men også på mulige sammenhenger mellom kvarts og hjerte- og karproblemer (slag og hjerteinfarkt).

Eksponering for kvarts og hjerte-karproblemer

I en nylig publisert studie har forskere ved Universitetet i Örebro og Statens arbeidsmiljøinstitutt sett på eksponering for kvarts i respirabelt støv blant svenske støperiarbeidere. Respirabelt støv er partikler med en størrelse som er så liten at de trekkes helt ned i lungene når en puster.

I studien så forskerne på i overkant av 2500 svenske støperiarbeidere som var yrkesaktive i perioden 1913-2012 og knyttet dette opp mot pasientdata fra sykehus i fra perioden 1987 til 2012. Arbeidstakerne hadde jobbet i virksomheten i minst ett år, og hadde ulike yrker/roller innen støperiene: Formere, kjernemakere, slipere, blandere, støperiarbeidere mfl.

Økt dødelighet

Forskerne fant at svenske arbeidstakere som var utsatt for respirabel kvarts og arbeidet i støperi, hadde forhøyet forekomst og dødelighet av slag, men ikke av hjerteinfarkt. Forskerne tror at funnene sannsynliggjør en sammenheng mellom kvartseksponering og dødelighet av slag i yngre alder enn i befolkningen for øvrig.

Gjennomsnittsalderen for dødelighet av slag var 64 år, mens den er 75 år for befolkningen for øvrig i Sverige. Blant de eksponerte støperiarbeiderne fant en at over 36 prosent av slagene kom før arbeidstakerne fylte 60 år, mot 14 prosent i den generelle befolkningen.

En usikkerhet ved studien er dog at forskerne ikke hadde gode data på røyking, spisevaner, fysisk aktivitet og eksponering for støy, som kan påvirke helseutfallene i den studerte gruppen. Andre studier har ikke funnet tydelige forskjeller mellom røykere og ikke-røykere blant personer eksponert for kvarts.

 

Originalartikkel

  • Work-related exposure to silica is a global health hazard that causes diseases such as silicosis. Some studies have also reported that silica exposure is linked to elevated cardiovascular disease mortality. However, these diagnoses have not been investigated in detail and there have been few studies on morbidity. The aim of this study is to examine morbidity and mortality from different cardiovascular diseases among silica-exposed Swedish foundry workers.

Innlegget Kvartseksponering øker risiko for slag dukket først opp på STAMI.