Kategorier

Opptil 15 prosent arbeidstakere opplever å bli mobbet på arbeidsplassen. Mobbing innebærer gjentatt spredning av rykter, utestenging av fellesskapet, fiendtlighet, kritikk, upassende morsomheter og andre typer sosialt stress.

Mobbing og helse

Eksponering for sosialt stress over lenger tid påvirker oss trolig ved å overstimulere hormonelle og nevronale signalveier. Langvarig aktivering av disse systemene kan forstyrre deres finjustering og til og med påvirke immunsystemet. Slike forstyrrelser kan være årsaken til at mobbing er assosiert med mange alvorlige helseproblemer. Selv individer som opplevede seg selv som robuste rapporterte om psykiske plager når de ble utsatt for mobbing. I en nylig publisert studie har vi sett spesifikt på smerte som utfall, siden det er en godt dokumentert assosiasjon mellom mobbing og smerte.

Genetikk

Genetiske forskjeller skiller oss og gjør hver enkelt av oss unik. Noen forskjeller kan ha klare effekter som øyenfarge og høyde, mens andre har mindre åpenbare, men ikke desto mindre omfattende effekter. Og uansett omfang er slike forskjeller grunnet i effekter på et molekylært nivå. Ett molekyl som kan være spesielt relevant for sammenhengen mellom sosialt stress og smerte er Serotonin. Serotonin er nemlig involvert i stress-responsen og i smerte-signalisering, og det finnes godt studerte genetiske forskjeller innenfor serotonin-signalisering.

Noen av disse påvirker uttrykket av en serotonin transportør, og basert på disse forskjellene kan populasjonen deles inn i tre grupper; lavt uttrykk, middels uttrykk og høyt uttrykk av transportøren. I studien undersøkte vi om disse gruppene hadde forskjellig sårbarhet for mobbing på arbeidsplassen.

Mer sårbare enn andre

Studien viser at deltagere med høyt uttrykk av serotonin transportøren var mer følsomme for sosialt stress med smerte som utfall enn deltagere med middels uttrykk. Interessant nok likner deltagere med lavt uttrykk mer på deltagere med høyt uttrykk enn de med middels uttrykk.

Et slikt mønster stemmer overens med tidligere litteratur. Det har blitt vist at individer med lavt uttrykk er mer følsomme for emosjonell smerte, mens individer med høyt uttrykk er mer disponert for sensorisk smerte. Når det da kommer til sammenhengen mellom stress og smerte antyder studien at begge de ekstreme gruppene er mer sårbare enn gruppen med middels uttrykk. Sammenhengen mellom mobbing i arbeidslivet og subjektive helseplager kan derfor være betydelig sterkere enn tidligere antatt.

Om studien

Studien er basert på et tilfeldig utvalg av 987 friske arbeidstagere. Spørreskjemaer ble brukt for å evaluere eksponering til negativ sosial adferd på arbeidsplassen – dvs. grad av mobbing – og smerte. Spyttprøver ble analysert for å fastslå hvilke genetiske varianter de ulike deltagerne hadde.

Originalartikkel

Innlegget Mobbing, genetikk og smerte dukket først opp på STAMI.