Kategorier

Her kan du lese mer om de ulike næringsaktivitetene, begrunnelse for hvorfor vi har valgt ut næringene og hvilke temaer Arbeidstilsynet vil fokusere på i tilsyn og veiledning: 

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at arbeidsmiljøloven blir overholdt, og skal jobbe for et seriøst, trygt og fleksibelt arbeidsliv. Vi formidler også kunnskap om arbeidsforhold, arbeidsmiljø, arbeidshelse og sikkerhet.

Arbeidslivskriminalitetskal avdekkes og bekjempes, og Arbeidstilsynets innsats har økt jevnlig i omfang de siste årene. I 2018 vil omfanget økes ytterligere, særlig i de næringene hvor Arbeidstilsynet har nasjonale satsinger. 

Det internasjonale samarbeidet med de landene som Norge har særskilte samarbeidsavtaler med skal styrkes. Det legges vekt på operativt samarbeid, både knyttet til utveksling av informasjon i tilsynssaker og deling av god praksis.

Les mer om Arbeidstilsynets innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.