Kategorier

Til enhver tid er det rundt fem prosent av norske arbeidstakere som opplever seg mobbet på jobben. I tillegg er det nærmere 14 prosent av arbeidstakere som er utsatt for gjentatte krenkende og trakassering handlinger i jobbsammenheng uten at de nødvendigvis setter merkelappen «mobbing» på opplevelsene. Mobbing på arbeidsplassen utgjør et alvorlig problem for de som rammes.

I en ny studie fra forskere ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Universitetet i Bergen ble denne påstanden undersøkt nærmere ved å se på om opplevd evne til å forsvare seg mot krenkende og trakasserende handlinger på arbeidsplassen har en beskyttende effekt mot symptomer på angst som følge av opplevelsene. Det var forventet at arbeidstakere som mente at de kunne forsvare seg mot mobbehandlingene ville rapportere lavere nivå av angstsymptomer sammenlignet med personer som ikke kunne forsvare seg mot mobbingen. Problemstillingen ble undersøkt i et tilfeldig trukket utvalg av 739 norske arbeidstakere som hadde vært utsatt for gjentatte mobbehandlinger på jobben siste seks måneder før undersøkelsen.

Like belastende for alle

Resultatene viste at personer som opplevde å kunne forsvare seg mot mobbehandlinger rapporterte mindre symptomer på angst enn personer som ikke kunne forsvare seg ved lav grad av eksponering for mobbehandlinger. Ved høy grad av eksponering for mobbehandlinger hadde personer som kunne forsvare seg imidlertid like sterke symptomer på angst som kolleger som fant det vanskelig å forsvare seg. Funnene indikerer dermed at høyintensiv mobbing er belastende og skadelig for alle og at helseplager opptrer uavhengig av om man som utsatt selv mener man kan forsvare seg mot mobbehandlingene. Denne studien viser i så måte at i de mest alvorlige mobbesakene handler det helt klart mer om hvordan man «har det» enn om hvordan man «tar det».

En viktig implikasjon av resultatene fra studien er at organisasjoner og arbeidsgivere ikke må unnlate å gripe inn i en mobbesak fordi man har en antakelse om at den som er utsatt er en «sterk og robust» person som vil kunne klare å håndtere trakasseringen selv. Arbeidsmiljøloven forbyr trakassering og annen utilbørlig opptreden på arbeidsplassen. Selv om arbeidsmiljøloven ikke benytter mobbing som begrep, faller denne type atferd inn under atferd som er regulert av arbeidsmiljøloven. Enhver virksomhet bør derfor ha på plass rutiner for rapportering og saksbehandling tilknyttet mobbing der man vektlegger en rettferdig saksgang og mulighet for kontradiksjon fra alle involverte parter.

Originalartikkel

Innlegget Kan man forsvare seg mot mobbing på arbeidsplassen? dukket først opp på STAMI.